Rzeczpospolita Polska

Prof. dr hab. Alina Wieliczko

Prof. dr hab. Alina Wieliczko

Prof. dr hab. Alina Wieliczko (z domu Sprężak) urodziła się 17.05.1952 r. w Jaworzniku, woj. śląskie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Żarkach w studiowała na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując w 1977 r. dyplom lekarza weterynarii. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę zawodową w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Drobiarstwa w Poznaniu, następnie od 1979 r. podjęła pracę naukowo-dydaktyczną jako asystent w Instytucie Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych nadała Jej Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu w 1985 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Eksperymentalne uodpornianie kur przeciwko kolibakteriozie” (promotor – prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz), natomiast doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie patologii ptaków na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej „Rola drobnoustrojów z rodzaju Campylobacter w patologii ptaków” w 1996 r.Tytuł naukowy profesorauzyskała w 2002 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 2006 r.

Prof. A. Wieliczko jest znanym i cenionym specjalistą z zakresu awiopatologii. Jej główne dziedziny badawcze obejmują patologię ptaków ze szczególnym ukierunkowaniem na diagnostykę i zwalczanie chorób bakteryjnych i wirusowych drobiu w warunkach chowu wielkostadnego. Prace z zakresu epidemiologii salmonelloz i kampylobakterioz, a także badania nad nowymi możliwościami w zakresie skutecznej immunoprofilaktyki znajdują szerokie uznanie i są publikowane w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Profesor Alina Wieliczko należy do pionierów zajmujących się epidemiologią zakażeń i patogennością drobnoustrojów z rodzaju Campylobacter, tak istotnych również dla zdrowia ludzi.Prof. dr hab. Prof. Alina Wieliczko skupia swoje zainteresowania na badaniach oporności drobnoustrojów izolowanych od ptaków gospodarskich i wolno żyjących, mających charakter zoonotyczny (m.in.: Salmonella, Campylobacter, E. coli, Staphylococcus).

Dorobek naukowy prof. dr hab. Aliny Wieliczko obejmuje ponad 260 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, z czego 110 stanowią oryginalne prace twórcze. Ponadto, jest współautorem dwóch wydań (2005 r. i 2011 r.) podręcznika akademickiego „Choroby drobiu oraz redaktorem naukowym polskiego wydania „Poultry Diseases” (2010 r.). Wypromowała 8 doktorów nauk weterynaryjnych. Była kierownikiem wielu projektów badawczych finansowanych przez KBN, MNISW, NCN, NCBiR oraz fundusze UE.

Prof. dr hab. Alina Wieliczko odbyła liczne staże naukowe w ośrodkach badawczych za granicą m.in. długoterminowe w Niemczech (Hannover, Monachium), staże laboratoryjne w Holandii, USA i Wielkiej Brytanii. Była stypendystką fundacji „Tempus”. Wyniki swoich prac naukowych prezentowała na licznych kongresach, sympozjach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych, w tym w ramach programu European Commission – COST Action 839.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Nauk o Żywności. Aktywnie uczestniczy w kształceniu podyplomowym – specjalizacyjnym lekarzy weterynarii, we Wrocławiu pełni funkcję kierownika Specjalizacji nr 5 (Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych). W Polsce jest znanym propagatorem osiągnięć wiedzy weterynaryjnej, nie tylko wśród lekarzy weterynarii, ale także wśród hodowców i producentów drobiu, wśród których cieszy się dużym autorytetem. Od 1979 r. jako współorganizator, zaś od 2003 r. jako przewodnicząca zespołu naukowego organizuje coroczne konferencje naukowe poświęcone aktualnym problemom w patologii ptaków, wpisane do stałego kalendarza wydarzeń naukowych skupiających specjalistów z kraju i zagranicy.

Prof. Alina Wieliczko aktywnie uczestniczy w życiu naukowym i społecznym Uczelni i Wydziału. W latach 2008-2016 była prorektorem ds. współpracy z zagranicą i regionem UP we Wrocławiu, od 2009 r. (nadal) jest kierownikiem Zakładu Chorób Ptaków, Zwierząt Egzotycznych, Futerkowych i Laboratoryjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, członkiem Senatu (od 2004, nadal) i aktywnym członkiem wielu komisji senackich, rektorskich oraz dziekańskich. W latach 1997-2008 była kierownikiem Studiów Doktoranckich z zakresu weterynarii na Wydz. Medycyny Weterynaryjnej.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną uzyskiwała nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2), Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1), komitetu Mikrobiologii PAN (1), Zarządu Głównego PTNW (3) oraz nagrody JM Rektora Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (20). Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999), Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2010), medalem zasłużony dla Wydziału Nauk o Żywności (2014), wyróżniona odznaką zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (2010). W 2014 r. otrzymała godność Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie (Ukraina).

Profesor Alina Wieliczko jest mężatką, ma dwoje dzieci. Mąż Jan absolwent Politechniki Wrocławskiej, córka Anna, dr nauk weterynaryjnych oraz syn Wojciech absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.