Rzeczpospolita Polska

Prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń

Prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń

Prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń urodził się w 1943 roku w Kuźnicy Kiedrzyńskiej k/Częstochowy. Studia ukończył na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu w 1969 roku. Tam też rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną od asystenta, kolejno uzyskując stopień dr nauk weterynaryjnych, dr habilitowanego, stanowisko profesora nadzwyczajnego, tytuł profesora, a następnie stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1986-2015 był Kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów.

Dorobek naukowy stanowi ponad 630 pozycji, w tym 327 oryginalnych prac twórczych drukowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 13 podręczników i skryptów. Jest autorem 36 ocen klinicznych leków i premiksów dla zwierząt, ponad 80 ważniejszych ekspertyz dotyczących zdrowia krów, cieląt, owiec i świń w wielkotowarowych gospodarstwach. Kierownik 7 grantów KBN, MN i SzW oraz NCB i R oraz kierownik tematów w 2 unijnych programach, a także kierownik największego w Polsce grantu Demonstrator + dotyczącego wyrobów medycznych z homogenatu porożogennych komórek macierzystych. Jest tłumaczem 3 książek z języka niemieckiego, promotorem 22 pozytywnie zakończonych przewodów doktorskich oraz opiekunem 4 pozytywnie zakończonych przewodów habilitacyjnych.

Główne kierunki zainteresowań naukowych to: gospodarka wodno-elektrolitowa, w tym ocena zaburzeń czynnościowych nerek; choroby przemiany materii u bydła i ich wpływ na zdrowotność oraz produkcyjność; profilaktyka i leczenie biegunek u cieląt; biofizyczne i biochemiczne uwarunkowania determinujące sprawność wysiłkową koni; choroby układu pokarmowego i oddechowego, głównie u psów z uwzględnieniem diagnostyki endoskopowej; badania nad premiksami profilaktyczno-leczniczymi oraz lekami weterynaryjnymi, a także chorobami zwierząt łownych.

Był stypendystą Humboldta w Tierärztliche Hochschule Hannover: w latach 1978-1980, 1985-1986 i 1992 roku. Odbył także staże w wielu ośrodkach weterynaryjnych: Brno, Koszyce, Charków, Belgrad, Nowy Sad, Hannover, Monachium, Lipsk, Berlin, Wiedeń oraz Cornell University, Purdue University, Iowa State University w USA.

Uczestniczył w ponad 80 zjazdach krajowych i kilkudziesięciu zagranicznych, w tym m.in. Brno, Koszyce, Monachium, Nowy Sad, Jerozolima, Hannover, Lipsk, Giessen, Lyon, Birmingham, Budapeszt, Wiedeń, Lwów, Wilno, Chile, Barcelona, Bangkok, bardzo często wygłaszając tam referaty naukowe.

Prof. Józef Nicpoń był współorganizatorem i członkiem Rady Naukowej 10 Międzynarodowych Konferencji PRO-ANIMALI, a także dodatkowo organizatorem 68 kongresów i konferencji o zasięgu krajowym i zagranicznym z udziałem ponad 120 wykładowców zagranicznych (Niemcy, Szwajcaria, Austria, Holandia, Anglia, Włochy, Węgry, Stany Zjednoczone, Francja i Kanada).

Był wiele lat członkiem, a następnie wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, v-ce przewodniczącym PTNW Oddziału wrocławskiego, przez 4 kadencje przewodniczącym Sekcji Klinicznej PTNW, a następnie przewodniczącym Sekcji fizjologii i patologii konia oraz członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTNW, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa, Societas Humboldtiana Polonorum, International Buiatric Organisation, New York Academy of Science, Polskiego Towarzystwa Bujatrycznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, członkiem 9 Naukowych Komitetów Redakcyjnych czasopism naukowych. Jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). W latach 2006-2009 był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. W latach 1996-2002 pełnił dwukrotnie funkcję Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Przez wiele lat był członkiem Senatu pełniąc 2-krotnie funkcje przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki. Prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń jest członkiem Zespołu Integracyjno-Eksperckiego Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej PAN oraz ekspertem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. programów nauczania.

Prof. Józef Nicpoń jest odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za Zasługi dla Rolnictwa, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za zasługi dla PTNW Pro-Scienta Veterinaria Polone, Odznaką Zasłużony dla AR we Wrocławiu, Medalem Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Medalem „Za zasługi dla Uniwersytetu Weterynarii i Farmacji w Brnie”, Medalem im. S. Grzyckiego Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie oraz Złotym Medalem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Państwowego Uniwersytetu Przyrodniczo-Biotechnologicznego w Kijowie, Medalem za zasługi dla Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hannoverze, brązowym, srebrnym i złotym Medalem oraz najwyższym odznaczeniem jakim jest Złom za Zasługi dla Łowiectwa, a także Medalem św. Huberta, Złotą Odznaką ZNP.

Za działalność naukową i organizacyjną otrzymał 42 nagrody Rektora AR, obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz za działalność naukową nagrodę Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i dwukrotnie nagrodę PTNW za prace naukowe. W 2008 r. uzyskał doktora honoris causa na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii, a w 2016 r. tytuł Honorowego Profesora Państwowego Uniwersytetu Przyrodniczo-Biotechnologicznego w Kijowie.