Rzeczpospolita Polska

Inne komisje

Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Przewodniczący:  mgr inż. Krzysztof Grembowski

Wiceprzewodniczący –  dr inż. Anna Jerysz – społeczny inspektor pracy

Członkowie:

– mgr inż. Urszula Roszyk – kierownik Inspektoratu BHP

– Renata Ściwiarska – społeczny inspektor pracy dla administracji i obsługi

– mgr Bożena Piwowar – społeczny inspektor pracy dla Biblioteki i jednostek międzywydziałowych

– mgr inż. Izabela Grzesiuła-Woźniak – Przedstawiciel pionu technicznego

– inż. Jolanta Just – Maruszewska – Przedstawiciel RZ ZNP

– Elżbieta Owczarska – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

– Piotr Krawczyk – Przedstawiciel ZZ-KZ NSZZ „ Solidarność’80”

– mgr inż. Anna Bieniek – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy WBiHZ

– dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw. – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy WIKŚIG

– dr Ryszard Mordak – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy WMW

– dr inż. Maciej Bienkiewicz – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy WNoŻ

– dr inż. Jan Spiak – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy WP-T

– lekarz medycyny pracy


Komisja do spraw postępowania etycznego pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Kotecki

Zastępca przewodniczącego:  prof. dr hab. Maciej Ugorski

Członkowie:

– prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk

– prof. dr hab. Marek Lorenc

– prof. dr hab. inż. Joanna Mąkol


Komisji ds. ryzyka projektu

Przewodniczący:  prof. dr hab. Jarosław Bosy, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

Członkowie:
– prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta, prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką
– prof. dr hab. Józef Sowiński, prorektor ds. studenckich i edukacji
– prof. dr hab. Adam Szewczuk, prorektor ds. rozwoju uczelni
– mgr Marian Rybarczyk, kanclerz
– mgr Urszula Paszkowska-Szczerba, kwestor
– dr Magdalena Ornatowska, dyrektor Działu Pozyskiwania Projektów
– mgr Kamil Chojaczyk, zastępca kwestora ds. planowania i analiz


Uczelniana Komisja Wyborcza


Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Ryszard Polechoński

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Marian Kuczaj – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • prof. dr hab. Jarosław Bystroń – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. inż. Roman Wacławowicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. inż. Wojciech Orzepowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr inż. Monika Kowalska-Góralska. – przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora i stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • mgr Ewa Hajdasz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • mgr Aleksandra Grabajło – przedstawiciel pracowników: inżynieryjno-technicznych, badawczo-technicznych, administracyjnych, dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej oraz pozostałych pracowników bibliotecznych, dokumentacji i informacji naukowej, zatrudnionych w instytutach, katedrach, wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych
 • mgr inż. Piotr Kaługa – przedstawiciel pracowników: inżynieryjno-technicznych, badawczo-technicznych, administracyjnych, dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej oraz pozostałych pracowników bibliotecznych, dokumentacji i informacji naukowej, zatrudnionych w instytutach, katedrach, wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych
 • mgr Dorota Musiał-Duda – przedstawiciel pozostałych pracowników administracji i obsługi
 • Paweł Chrobak – przedstawiciel samorządu studenckiego
 • mgr inż. Bartosz Raszewski przedstawiciel samorządu doktorantów


Uczelniana komisja inwentaryzacyjna

Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Twardoń

Wiceprzewodnicząca: mgr Jolanta Ziętek

Członkowie:

– mgr Anna Kutnik – Dyrektor Działu Gospodarczego

– mgr inż. Ryszard Graf – Dyrektor Działu Aparatury i Pomocy Dydaktycznych

– Zofia Karpowicz – p.o. Kierownika Działu Księgowości Materialowej

– Wanda Żebrowska – przedstawiciel RZ ZNP

– mgr inż. Joanna Filaczyńska – przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność’80”

– dr inż. Włodzimierz Kita – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

W pracach komisji uczestniczy zainteresowany pracownik danej jednostki organizacyjnej.