Rzeczpospolita Polska

Inne komisje

Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Przewodniczący:  mgr inż. Krzysztof Grembowski

Wiceprzewodniczący –  dr inż. Anna Jerysz – społeczny inspektor pracy

Członkowie:

– mgr inż. Urszula Roszyk – kierownik Inspektoratu BHP

– Renata Ściwiarska – społeczny inspektor pracy dla administracji i obsługi

– mgr Bożena Piwowar – społeczny inspektor pracy dla Biblioteki i jednostek międzywydziałowych

– mgr inż. Izabela Grzesiuła-Woźniak – Przedstawiciel pionu technicznego

– inż. Jolanta Just – Maruszewska – Przedstawiciel RZ ZNP

– Elżbieta Owczarska – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

– Piotr Krawczyk – Przedstawiciel ZZ-KZ NSZZ „ Solidarność’80”

– mgr inż. Anna Bieniek – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy WBiHZ

– dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw. – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy WIKŚIG

– dr Ryszard Mordak – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy WMW

– dr inż. Maciej Bienkiewicz – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy WNoŻ

– dr inż. Jan Spiak – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy WP-T

– lekarz medycyny pracy


Komisja do spraw postępowania etycznego pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Kotecki

Zastępca przewodniczącego:  prof. dr hab. Maciej Ugorski

Członkowie:

– prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk

– prof. dr hab. Marek Lorenc

– prof. dr hab. inż. Joanna Mąkol


Komisji ds. ryzyka projektu

Przewodniczący:  prof. dr hab. Jarosław Bosy, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

Członkowie:
– prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta, prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką
– prof. dr hab. Józef Sowiński, prorektor ds. studenckich i edukacji
– prof. dr hab. Adam Szewczuk, prorektor ds. rozwoju uczelni
– mgr Marian Rybarczyk, kanclerz
– mgr Urszula Paszkowska-Szczerba, kwestor
– dr Magdalena Ornatowska, dyrektor Działu Pozyskiwania Projektów
– mgr Kamil Chojaczyk, zastępca kwestora ds. planowania i analiz


Uczelniana Komisja Wyborcza

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Antoni Golachowski - wybrany przez Senat w dniu 23 października 2015 roku w głosowaniu tajnym zgodnie z § 56 ust. 1 pkt. 1 Statutu

Członkowie:

– dr hab. Józef Błażewicz, prof. nadzw. - przedstawiciel Rady Wydziału Nauk o Żywności
– dr hab. Jarosław Bystroń, prof. nadzw – przedstawiciel Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
– dr hab. Roman Wacławowicz - przedstawiciel Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
– dr hab. inż. Rafał Bodarski - przedstawiciel Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
– dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw. - przedstawiciel Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
– dr Joanna Kamińska - przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora i stopnia naukowego doktora habilitowanego
– mgr Beata Jarczyńska - przedstawiciel Biblioteki Głównej, wybrany przez radę biblioteczną
– mgr Ewa Hajdasz - nauczyciel akademicki - przedstawiciel jednostek międzywydziałowych
– mgr inż. Piotr Kaługa - przedstawiciel pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych zatrudnionych na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych
– mgr Dorota Musiał-Duda - przedstawiciel pozostałych pracowników administracji i obsługi
– Wiktoria Drwięga - studentka I roku Zootechniki na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt - przedstawiciel samorządu studenckiego
– mgr inż. Joanna Turczuk – doktorantka Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego” - przedstawiciel samorządu doktorantów

Uczelniana komisja inwentaryzacyjna

Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Twardoń

Wiceprzewodnicząca: mgr Jolanta Ziętek

Członkowie:

– mgr Anna Kutnik – Dyrektor Działu Gospodarczego

– mgr inż. Ryszard Graf – Dyrektor Działu Aparatury i Pomocy Dydaktycznych

– Zofia Karpowicz – p.o. Kierownika Działu Księgowości Materialowej

– Wanda Żebrowska – przedstawiciel RZ ZNP

– mgr inż. Joanna Filaczyńska – przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność’80”

– dr inż. Włodzimierz Kita – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

W pracach komisji uczestniczy zainteresowany pracownik danej jednostki organizacyjnej.