Rzeczpospolita Polska

Cel i podstawy działania audytu wewnętrznego

a) Definicja audytu opracowana przez The Institute of Internal Auditors:

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo.

b) Celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest wspieranie Rektora w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.


c) Podstawy działania

regulacje zewnętrzne, tj.:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu
    https://www.gov.pl/web/finanse/akty-prawne-audyt-wewnetrzny
  • Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych
  • uznaje się obowiązek stosowania Międzynarodowych ramowych zasad praktyki zawodowej audytu wewnętrznego tj. Podstawowych zasad praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, Kodeksu etyki, Standardów i Definicji audytu wewnętrznego.
    https://www.gov.pl/web/finanse/standardy-audyt-wewnetrzny


regulacje wewnętrzne, tj.: