Rzeczpospolita Polska

Zadania Zespołu ds. Obronnych

Zespół ds. Obronnych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, poprzez którą Rektor wykonuje zadania i czynności z zakresu obronności i obrony cywilnej. Podlega ona bezpośrednio Rektorowi i realizuje następujące zadania:

 1. Opracowuje plany zamierzeń obronnych i obrony cywilnej na podstawie obowiązujących aktów normatywnych, wytycznych Departamentu Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa MNiSW i WBiZK UM Wrocławia, zadań nałożonych przez wojewodę i władze samorządowe oraz uprawnionych organów wojskowych i terenowych.
 2. Inicjuje i organizuje przygotowania oraz współdziała w opracowaniu niezbędnych dokumentów i planów realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.
 3. Systematyczne aktualizuje dokumentację obronną i obrony cywilnej umożliwiającą Rektorowi sprawne kierowanie Uczelnią w czasie wojny.
 4. Aktualizuje opracowane dokumenty pod względem ich zgodności z obowiązującymi dokumentami normatywnymi, przepisami i wytycznymi uprawnionych organów, stosownie do okoliczności i istniejących potrzeb.
 5. Zapewnia utrzymanie uczelnianych formacji obrony cywilnej w gotowości do działania, poprzez bieżące uzupełnianie stanu osobowego, wyposażenie w niezbędny sprzęt oraz systematyczne szkolenia i treningi.
 6. Organizuje szkolenia obronne kadry kierowniczej, oraz prowadzi stosowną dokumentację.
 7. Współdziała w organizowaniu szkolenia pracowników uczelni w zakresie powszechnej samoobrony.
 8. Realizuje zadania związane z reklamacją żołnierzy rezerwy, pracowników Uczelni, od pełnienia czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 9. Wnioskuje w sprawach ujmowania zagadnień obronnych i obrony cywilnej w planach gospodarczych uczelni, oraz zapewnienia środków finansowych na ich realizację.
 10. Zapewnia skuteczną ochronę informacji niejawnych dot. prowadzonych prac i realizowanych zadań obronnych.
 11. Utrzymuje bieżące kontakty i stałą współpracę z organami, których działalność wiąże się z zadaniami obronnymi i obrony cywilnej, a w szczególności Departamentem Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa MNiSW, WBi ZK UM Wrocławia, Wojewódzkim i Miejskim Wydziałem Zarządzania Kryzysowego oraz prezydentem i wójtem – gospodarzami rejonu ewakuacji Uniwersytetu Przyrodniczego.
 12. Opracowuje i przedkłada Rektorowi stosowne dokumenty zawierające propozycje i wnioski w zakresie działalności obronnej i obrony cywilnej, dotyczące przede wszystkim zapewnienia ochrony stanu osobowego uczelni przed skutkami działań wojennych, oraz zagrożeniami czasu pokoju, ostrzegania i alarmowania, ukrycia stanu osobowego, ochrony wybitnych pracowników nauki, czy ochrony ruchomych i zabezpieczenia nieruchomych dóbr kultury.
 13. Wykonuje inne czynności zlecone przez Rektora, wynikające z potrzeb uczelni lub zaistniałej sytuacji polityczno-militarnej.

W zakresie współdziałania z właściwymi terytorialnie organami administracji państwowej i samorządowej realizuje:

wytyczne Wojewody Dolnośląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa i Prezydenta Wrocławia, w zakresie problematyki dotyczącej:

 1. uregulowań normatywno-prawnych,
 2. doskonalenia struktur organizacyjnych zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 3. planowania OC i ratownictwa,
 4. wykrywania zagrożeń i alarmowania,
 5. świadczeń osobistych i rzeczowych,
 6. szkolenia,
 7. upowszechniania (popularyzacji) obrony cywilnej i samoobrony,
 8. zaopatrzenia materiałowo-technicznego,
 9. budowli ochronnych i zabezpieczenia logistycznego,
 10. profilaktyki i ochrony przeciwpożarowej;
współpracę uczelni z terenowymi organami administracji wojskowej, w zakresie:
 1. odraczania,
 2. reklamacji z urzędu i na wniosek,
 3. zawiadamiania;

współpracę oraz współdziałanie z właściwymi terytorialnie organami administracji państwowej i samorządowej (uczelniami) w sytuacji zagrożeń.

W ramach realizacji celów edukacyjnych inspiruje:

 • upowszechnianie wśród studentów i pracowników uczelni wiedzy i umiejętności niezbędnych do racjonalnych zachowań w sytuacji wystąpienia określonych zagrożeń;
 • upowszechnianie zasad zachowania i postępowania stanów osobowych w przypadku ogłoszenia alarmu i zarządzenia ewakuacji;
 • upowszechnianie wiadomości o zarządzeniach organów właściwych w sprawach obronności, oraz kształtowanie pożądanych postaw i zachowań wobec problemów wynikających z zagrożeń czasu „W” i „P”.