Rzeczpospolita Polska

Zadania Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie obronności i OC

Do podstawowych zadań obronnych i obrony cywilnej realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu należy między innymi:

 • kierowanie i koordynowanie przygotowań obronnych i obrony cywilnej;
 • powołanie i utrzymanie w gotowości do działania formacji obrony cywilnej;
 • planowanie przedsięwzięć związanych z osiąganiem przez uczelnię wyższych stanów gotowości obronnej;
 • organizacja systemu ostrzegania o zagrożeniach i systemu alarmowania stanu osobowego uczelni;
 • planowanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i studentów na terenie i w obiektach uczelni;
 • przygotowanie pracowników i studentów do działania w warunkach wystąpienia zagrożeń nadzwyczajnych, w tym terrorystycznych;
 • zapewnienie pracownikom i studentom ochrony przed skutkami działań o charakterze terrorystycznym, zakażeniami środkami biologicznymi oraz skażeniami środkami toksycznymi i promieniotwórczymi;
 • organizacja i prowadzenie szkolenia kadry kierowniczej, formacji obrony cywilnej, pracowników i studentów, z problematyki obronnej i obrony cywilnej;
 • zapewnienie wybitnym pracownikom nauki oraz pozostałym pracownikom i studentom warunków do pracy i nauki w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu polityczno-militarnego i wojny;
 • zapewnienie ochrony obiektów i mienia uczelni, a szczególnie ruchomych dóbr kultury, cennej aparatury i dokumentacji badań naukowych, zbiorów informatycznych, itp.;
 • współdziałanie z organami administracji państwowej, terenowej i samorządowej oraz szefem WBiZK UM Wrocławia, organami administracji wojskowej, a także siłami bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie przygotowań obronnych, obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa pracowników i studentów.