Rzeczpospolita Polska

NSZZ „Solidarność”

NSZZ Solidarność

 

NSZZ „Solidarność”,
ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
tel.: 71 320 5149
e-mail:

 

Przewodniczący
dr inż. Włodzimierz Kita

e-mail:

 

Sekretariat
Hanna Wolska
e-mail:


Dnia 22.09.2016 związki zawodowe działające w uczelni podpisały porozumienie w sprawie współdziałania uczelnianych organizacji związkowych z Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeuszem Trziszką. Porozumienie obowiązywać będzie od dnia podpisania do końca kadencji JM Rektora (od 01.09.2016 do 31.08.2020 r.) Spotkanie zwołano z inicjatywy i na zaproszenie Jego Magnificencji Rektora.

Po podpisaniu stosownego "Porozumienia" na wniosek rektora podjęto decyzję o stałych, comiesięcznych spotkaniach przedstawicieli związków zawodowych z Panem Rektorem podczas których omawiane będą wszelkie problemy wymagające rozwiązania zanim nastąpi eskalacja problemu, co zawsze utrudnia kompromisowe zakończenie spornych spraw.

 Zatem zwracamy się do wszystkich członków naszego związku o zgłaszanie swoich uwag i problemów dotyczących uczelni, pracy, organizacji itp. do sekretariatu NSZZ "Solidarność" lub kierowanie ich na adres e-mail: odpowiednio wcześniej tak, aby mogły być przestawione Panu Rektorowi na kolejnym spotkaniu.