Rzeczpospolita Polska

Oferta dla biznesu

oferta_dla_biznesu_upwr


Za naszym pośrednictwem nawiążecie Państwo kontakt z jednostkami badawczymi, grupą ekspertów lub poszczególnymi uczonymi UPWr.
W zależności od potrzeb skontaktujemy Państwa z właściwymi jednostkami lub osobami i skomunikujemy zainteresowane strony bądź też zainicjujemy pierwsze spotkanie.
Pomożemy też sformalizować współpracę, przygotujemy wstępny projekt umowy. Do tego celu zaangażujemy w razie potrzeby prawników oraz specjalistów w zakresie prawa patentowego.

Chętnie też odpowiemy na wszelkie pytania.
Aktualności_resized_320x176_konkursy_edycja_2017

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:

1. Urząd Patentowy RP ogłasza V edycję Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej.

2. Urząd Patentowy RP ogłasza XV edycję Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

3Urząd Patentowy RP ogłasza XV edycję Konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.

4Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej.


Konkursy adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców. O ile pierwszy z wymienionych konkursów to oferta dla pracowników naukowych, absolwentów lub studentów placówek naukowych, o tyle pozostałe dwa konkursy mogą być inspiracją dla każdego, choćby ze względu na pozauczelniane pasje i zainteresowania.

Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2017 r. Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali. Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się na stronie Urzędu pod adresem: http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2017/Menu05,824,7,index,pl/ .

Zapraszamy serdecznie do udziału w imieniu Organizatora i Ośrodka Informacji Patentowej przy Wrocławskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.


dbni_03


Realizatorem projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”, prowadzonego na terenie województwa dolnośląskiego, jest Partnerstwo utworzone przez: Województwo Dolnośląskie, działające jako Lider oraz Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., działającą jako Partner. „Dolnośląski Bon na Innowacje” prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń, czego efektem będzie poprawa działalności Przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu wiedzy wywodzącej się ze środowisk naukowych. Projekt oferuje Przedsiębiorstwom następujące formy wsparcia:

-  konsultacje i doradztwo udzielane w zakresie dot. m.in. wstępnej oceny możliwości dofinansowania Usługi, wpisywania się Przedsiębiorcy i jego pomysłu/problemu w warunki projektu, pomocy w poszukiwaniu kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach usługi,

-  wsparcie w formie grantu przeznaczone na dofinansowanie usługi świadczonej na rzecz przedsiębiorcy przez jednostkę naukową. 

Usługa może obejmować:

    •   audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% otrzymanego grantu. Przedsiębiorca odpowiada we własnym zakresie za procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy odpowiedzialnym za przeprowadzenie audytu. Wartość audytu pomniejsza wartość dofinansowania usługi;

    •   usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia albo rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie bądź udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, np.:

        -   opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych;

        -   wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej.

Przedmiotem usługi mogą być badania przemysłowe, bądź prace rozwojowe lub badawczo-rozwojowe, których zakres wpisuje się w Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje (zgodne z dokumentem „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”).

Badania przemysłowe – to badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych;

Prace rozwojowe – to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności:

*  tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług,

*  opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych,

*  działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług.

Prace badawczo-rozwojowe – to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Prace rozwojowe – to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności:

- tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług,

- opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych,

- działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług.

Wykonawcą usługi (świadczonej dla MMŚP w ramach bonu) może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. Wsparciem zostanie objętych łącznie 76 przedsiębiorstw. Wysokość dofinansowania pojedynczej usługi realizowanej przez jednostkę naukową wynosi maksymalnie 73 815,00 zł i obejmuje 90% wartości netto usługi. Pozostałe 10% wartości usługi oraz podatek VAT stanowi wkład własny przedsiębiorstwa.

Grant udzielany w ramach projektu stanowi pomoc de minimis.

Okres realizacji projektu: 1.04.2017 – 31.08.2019r.

Wartość projektu: 6 599 847,02 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 609 869,97 zł

Tutaj do pobrania NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA GRANTOBIORCÓW


KONTAKT


Dział Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji UPWr
tel. 71 320 5270, 71 320 5272; e-mail: komercjalizacja@up.wroc.pl