Rzeczpospolita Polska

Stypendia im. Profesora Stanisława TołpyStypendium im. Profesora Stanisława Tołpy, fundowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przeznaczone jest dla:

  • osób pochodzenia polskiego z krajów byłego ZSRR kształcących się na studiach dziennych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (obsługą studentów zajmuje się Dział Organizacji Studiów, tel. 71 320 5104 lub 71 320 5134);
  • młodych pracowników nauki w wieku do 35 lat z krajów byłego ZSRR na realizację staży krótkoterminowych (do 3 miesięcy) w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Liczbę miejsc i wysokość stypendium na dany rok akademicki określa rektor w drodze zarządzenia.


Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są każdego roku, na kolejny rok akademicki, na odpowiednich formularzach:

  • na stypendium studenckie – nie później niż do 16 czerwca roku poprzedzającego dany rok akademicki (za pośrednictwem Konsulatów RP)
  • na stypendium naukowe – do 30 maja roku poprzedzającego dany rok akademicki (bezpośrednio)


Kwalifikację kandydatów na stypendia przeprowadza Komisja ds. współpracy z zagranicą i regionem oraz stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy a decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje rektor.

O wynikach rekrutacji kandydaci na stypendium studenckie informowani są najpóźniej do 15 lipca każdego roku a na stypendium naukowe niezwłocznie po otrzymaniu decyzji rektora.


Regulamin przyznawania stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy


doc  wniosek o przyznanie stypendium studenckiego im. Profesora Stanisława Tołpy – formularz dla kandydata na studia

doc  wniosek o przyznanie stypendium naukowego im. Profesora Stanisława Tołpy – formularz dla kandydata na staż naukowy

doc  Application for the Prof. Stanislaw Tołpa Scholarship