Rzeczpospolita Polska

Informacje

Zasady wyjazdów w roku akademickim 2019-2020

 

Kto może wziąć udział w programie ERASMUS+ ?

  • Wyjazdy na studia – Wsparcie indywidualne dla mobilności studentów wyjeżdżających na studia

Studenci studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (doktoranci) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci studiów pierwszego stopnia mogą skorzystać z wyjazdu od II roku studiów.

  • Wyjazdy na praktykę – Wsparcie indywidualne dla mobilności studentów wyjeżdżających na praktykę

Studenci jednolitych studiów magisterskich, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (doktoranci) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz tzw. „świeżo upieczeni absolwenci”.

Z wyjazdu na praktykę/staż mogą skorzystać także studenci I roku.

„Świeżo upieczeni absolwenci” muszą przystąpić do rekrutacji na ostatnim roku studiów, tj. przed ich ukończeniem i zakończyć praktykę w okresie nieprzekraczającym 1 rok od ukończenia studiów.

Czas trwania wyjazdu na studia i na praktykę

  • Wyjazdy na studia od 3 do 12 miesięcy (1 miesiąc = 30 dni), wliczając okres praktyki/stażu jeśli jest on zaplanowany.
  • Wyjazdy na praktykę od 2 do 12 miesięcy (1 miesiąc = 30 dni).

Każdy student może wykorzystać ”kapitał mobilności” (12 miesięcy, przy czym 1 miesiąc = 30 dni) na wyjazd zarówno na studiach I jak też II stopnia (studia + praktyka). Doktoranci mogą skorzystać z wyjazdu, pod warunkiem, że nie wykorzystali kapitału mobilności jako studenci studiów I i II stopnia.

Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej (jednolite studia magisterskie) „kapitał mobilności” wynosi łącznie (studia + praktyka) 24 miesiące (1 miesiąc = 30 dni).

Długość pobytu wyliczana jest przy pomocy narzędzia „Mobility Tool”. Dopuszczalny okres skrócenia wyjazdu bez ponoszenia konsekwencji finansowych wynosi 5 dni.

Jeżeli różnica wyniesie 5 dni lub mniej, beneficjent wykaże w systemie Mobility Tool okres wskazany w umowie o dofinansowanie (tj. dofinansowanie nie będzie wymagało przeliczenia).

Obliczenia kwoty stypendium i rozliczenie finansowe dokonuje pracownik Biura Programów Międzynarodowych przy pomocy narzędzia „Mobility Tool” przed wyjazdem studenta (na podstawie danych zapisanych w umowie) oraz po jego zakończeniu (na podstawie dokumentów przywiezionych z uczelni goszczącej).

Przedłużenie pobytu

wymaga akceptacji prodziekana, a w przypadku przedłużenia wyjazdu powyżej 5 dni niż zapisano w umowie, potrzebny jest także  kontakt z pracownikiem Biura Programów Międzynarodowych w celu uzyskania informacji, czy istnieje możliwość przyznania dodatkowych środków. Przyznanie  dodatkowych środków wymaga podpisania Aneksu do umowy. Niedopełnienie tych formalności skutkuje pobytem studenta za granicą w dłuższym terminie, tj. przekraczającym okres zapisany w „Mobility Tool” z tzw. grantem zerowym.

Skrócenie pobytu

jest możliwe pod warunkiem, że minimalny okres pobytu na studiach (90 dni) i na praktyce (60 dni) jest zachowany. Stosuje się zasadę elastyczności do 5 dni, tj. grant wypłacony na podstawie obliczenia przez kalkulator mobilności nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu maksymalnie o 5 dni.


 

Formalności i dokumenty przed wyjazdem na studia

Lp. Co? Kiedy? Uwagi
1. Formularz Aplikacyjny Rekrutacja online
Termin podany na stronie internetowej. Wypełniony i podpisany formularz dostarczyć do Biura Programów Międzynarodowych (potwierdzona średnia przez dziekanat).
2. Certyfikat lub zaświadczenie o znajomości języka obcego Wraz z Formularzem Aplikacyjnym Studenci, którzy zdali egzamin z j. obcego dostarczają do Biura Programów Międzynarodowych zaświadczenie ze Studium Języków Obcych lub certyfikat. Pozostałe osoby zapisywane są na rozmowę kwalifikacyjną przy składaniu dokumentów w Biurze Programów Międzynarodowych.
3. Zaświadczenie potwierdzające działalność organizacyjną i/lub naukową Wraz
z Formularzem
Aplikacyjnym
Odpowiednie dokumenty, wystawione przez opiekunów kół naukowych, organizacje studenckie, sportowe, itp. należy złożyć wraz z Formularzem Aplikacyjnym w Biurze Programów Międzynarodowych.
4. Formularz Aplikacyjny uczelni przyjmującej Po zakwalifikowaniu na wyjazd Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, zakwalifikowani studenci zobowiązani są do sprawdzenia strony internetowej uczelni przyjmującej w celu zapoznania się z procedurami aplikacyjnymi i terminami. Następnie zgodnie z informacją podaną przez uczelnię partnerską studenci zobowiązani są do przygotowania zestawów dokumentów i złożenia ich w Biurze Programów Międzynarodowych
5. Learning Agreement Wraz z Formularzem Aplikacyjnym uczelni przyjmującej Dokument dostępny jest zazwyczaj na stronie internetowej lub w Formularzu Aplikacyjnym uczelni przyjmującej.
6. Karta Zaliczeń/Recognition Sheet Wraz z Formularzem Aplikacyjnym uczelni przyjmującej Dokument podpisany przez dziekana/prodziekana odpowiedzialnego za zaliczanie semestru należy złożyć w Biurze Programów Międzynarodowych.
7. Ubezpieczenie
Uwaga!
NFZ wymaga zaświadczenia, które uzyskuje się w Biurze Programów Międzynarodowych
Obowiązkowo przed podpisaniem Umowy Student odpowiedzialny jest za posiadanie ubezpieczenia na cały okres pobytu zagranicą.
Ważne – przeczytaj!
8. Umowa finansowa
Minimum 2 tygodnie przed wyjazdem Podpisanie umowy finansowej jest konieczne. W celu jej podpisania potrzebne będą:
  • potwierdzenie z uczelni przyjmującej o akceptacji kandydata,
  • dokładna data rozpoczęcia i zakończenia pobytu na uczelni zagranicznej (kurs językowy może być wliczony pod warunkiem, że został uwzględniony w Learning Agreement),
  • kopia ubezpieczenia na cały okres pobytu,
  • dane bankowe – studenci nieotrzymujący stypendium socjalnego powinni posiadać konto walutowe w EURO, natomiast studenci otrzymujący stypendium socjalne oraz studenci niepełnosprawni wyjeżdżający do krajów UE podają dane bankowe indywidualnego konta złotówkowego.
9. Zakwaterowanie Jak najszybciej po zakwalifikowaniu na wyjazd Student zobowiązany jest do sprawdzenia możliwości zakwaterowania w miejscu docelowym na stronie internetowej uczelni przyjmującej. W przypadku braku lub niesatysfakcjonującej oferty należy podjąć własne działania.
Przydatny link – http://www.wg-gesucht.de/en/
10. Wypełnienie testu biegłości językowej
(praktyczne informacje o systemie OLS)
Przed wyjazdem Uczestnik zobowiązany jest wypełnić test biegłości językowej we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line w odpowiednim terminie.

 

Formalności i dokumenty w czasie pobytu na studiach w uczelni zagranicznej

Lp. Co? Kiedy? Uwagi
1. Letter of Arrival Najpóźniej 2 tygodnie po przyjeździe do uczelni przyjmującej Formularz należy wypełnić, wydrukować i zanieść do podpisu przez osobę zajmującą się studentami przyjeżdżającymi w uczelni przyjmującej. Podpisany i zeskanowany dokument należy wysłać na adres:
2. Zmiany do Learning Agreement W ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia semestru Changes to Learning Agreement wymagają zgody prodziekana odpowiedzialnego za zaliczanie semestru. Dokument podpisany przez studenta, koordynatora uczelni przyjmującej oraz właściwego prodziekana dostarczany jest do Biura Programów Międzynarodowych.
3. Przedłużenie pobytu Minimum 1 miesiąc przed zakończeniem pierwszego semestru Decyzję o przedłużeniu pobytu podejmuje student za zgodą właściwego prodziekana po wyrażeniu zgody przez uczelnię przyjmującą. W takim przypadku wymagane jest sporządzenie Learning Agreement oraz Karty Zaliczeń/Recognition Sheet na kolejny semestr. Środki finansowe związane z przedłużeniem pobytu będą przyznane o ile Uczelnia będzie w posiadaniu takich środków. Przedłużenie pobytu wymaga podpisania Aneksu do Umowy Finansowej.
4. Skrócenie pobytu Każdorazowo Minimalny okres pobytu finansowany przez program Erasmus wynosi 3 miesiące. Pobyt krótszy wymaga całkowitego zwrotu otrzymanego stypendium, chyba że pobyt w uczelni zagranicznej został przerwany z powodu tzw. „siły wyższej”. W takim przypadku o warunkach zwrotu stypendium decyduje Narodowa Agencja w Warszawie.

 

Formalności i dokumenty po powrocie z uczelni zagranicznej

Lp. Co? Kiedy? Uwagi
1. Zaświadczenie o długości pobytu Nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu pobytu Dokument (oryginał) należy złożyć w Biurze Programów Międzynarodowych. Daty podane w dokumencie powinny być zgodne z datami podanymi w zawartej Umowie Finansowej. W przeciwnym razie student zobowiązany będzie do zwrotu części stypendium.
2. Transcript of Records Nie później 1 miesiąc po zakończeniu pobytu
Dokument (oryginał) należy złożyć w dziekanacie. Kopię dokumentu należy złożyć w Biurze Programów Międzynarodowych.
3. Rozliczenie finansowe Nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu pobytu Należy zgłosić się w Biurze Programów Międzynarodowych.
4. Raport – ankieta on-line Zgodnie z podpisaną umową Uczestnik wypełni raport-ankietę on-line najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia mobilności.
5. Zaliczenie semestru Nie później niż 1 miesiąc po zakończeniu pobytu Obowiązkowo należy zgłosić się w dziekanacie w celu dopełnienia formalności, a następnie złożyć kopię „Karty okresowych osiągnięć studenta” w Biurze Programów Międzynarodowych.
6. Dofinansowanie kosztów podróży Po dokonaniu wszelkich formalności opisanych w punktach 1-5 Student ma prawo złożyć Podanie do właściwego dziekana o zwrot kosztów podróży. Patrz punkt 6 Regulaminu Wyjazdów.

 

Dodatkowe finansowanie:

Dodatkowe finansowanie – stypendium z Urzędu Miejskiego Wrocławia


Urząd Miejski Wrocławia informuje o kolejnej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego dla studentów wyjeżdżających za granicę w roku akademickim 2019/20.

O stypendium mogą ubiegać się studenci III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych.

Studenci, którzy spełniają powyższy warunek i uzyskali prawo do studiowania na uczelni zagranicznej oraz mają osiągnięcia w dziedzinie nauki mogą składać wnioski:

  • do dnia 30 czerwca (dla semestru zimowego) w roku akademickim poprzedzającym termin udzielenia stypendium;
  • do dnia 30 listopada (dla semestru letniego) danego roku akademickiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://wca.wroc.pl/stypendium-dla-studentow-wyjezdzajacych-za-granice.

KE poinformowała o powstaniu stowarzyszenia studentów i absolwentów programu Erasmus+ (Erasmus+ Student and Alumni Association – ESAA). O założeniach i formach działania stowarzyszenia można dowiedzieć się ze strony internetowej www.esaa-eu.org.