Rzeczpospolita Polska

Centrum Realizacji i Rozliczania ProjektówDo zadań Centrum Realizacji i Rozliczania Projektów zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 października 2019 r. należy:

1. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w obszarach projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych:

1) koordynowanie prac koncepcyjnych i planistycznych, w zakresie określonym zarządzeniem wprowadzającym w życie Regulamin postępowania w zakresie przygotowywania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zarządzanie realizacją projektów o charakterze inwestycyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie innowacji, transferu technologii i wspierania przedsiębiorczości;

2) przygotowywanie analizy możliwości pozyskania i finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym ze środków zewnętrznych;

3) informowanie oraz udzielanie porad w zakresie stosowania procedur określonych przez instytucje finansujące projekty oraz stosowanych na Uczelni, dotyczących przygotowania, realizacji i rozliczania projektów o charakterze inwestycyjnym przygotowywanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

4) przygotowywanie koncepcji projektów o charakterze inwestycyjnym oraz w przypadku realizacji projektu w konsorcjum z innymi podmiotami, określanie zakresu współpracy i podział zadań pomiędzy poszczególnymi partnerami projektów;

5) współdziałanie z kierownikiem projektu i w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej, w której realizowany będzie projekt we właściwym przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu o charakterze inwestycyjnym do instytucji finansującej a następnie ich realizacji;

6) niezwłoczne informowanie Rektora Uczelni lub właściwego Prorektora o zagrożeniach w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów;

7) przygotowywanie informacji, opracowań, koncepcji dotyczących projektów realizowanych w Centrum na potrzeby kierownictwa Uczelni;

8) prowadzenie rejestru wniosków złożonych oraz realizowanych projektów przez Centrum;

9) przechowywanie oryginałów dokumentacji sprawozdawczej dotyczącej trwałości projektów;

10) udział w pracach związanych z wdrażaniem „Strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” oraz w monitorowaniu stanu jej realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których są planowane, realizowane projekty finansowane z zewnętrznych źródeł, służące rozwojowi UPWr;

11) przygotowywanie dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i innych instytucji okresowych informacji na temat realizowanych i planowanych do realizacji projektów prowadzonych przez Centrum.

2. Centrum Realizacji i Rozliczania Projektów wspiera kierownika projektu od momentu przekazania Dyrektorowi Centrum podpisanej umowy o dofinansowanie w realizacji projektów naukowo-badawczych, badawczych, badawczo-wdrożeniowych, edukacyjno-rozwojowych, międzynarodowych, finansowanych ze środków zewnętrznych z wyłączeniem projektów szkoleniowych obsługiwanych przez działy w pionach pozostałych prorektorów, w zakresach:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej oraz umowy o dofinansowanie przekazanej przez kierownika projektu lub kompetencyjną jednostkę wsparcia – w przypadku stwierdzenia braków lub niejasności pracownicy Centrum zwracają się o uzupełnienia/wyjaśnienia;

2) przygotowania dokumentacji związanej z rozpoczęciem oraz zakończeniem realizacji projektu, w tym wypełnianie obowiązków wynikających z zarządzeń i regulacji wewnętrznych Uczelni (stosowne wnioski, pisma, upoważnienia itp.);

3) wsparcia w przeprowadzeniu postępowań zakupowych zgodnie z Regulaminem PZP obowiązującym na Uczelni oraz procedurami wynikającymi z umowy o dofinansowanie;

4) prowadzenia odpowiednich zestawień finansowych w celu weryfikacji postępu finansowego projektu z założonym harmonogramem transz oraz budżetem projektu;

5) prowadzenia odpowiednich zestawień w celu weryfikacji stopnia osiągnięcia wskaźników projektowych;

6) ewidencji i opisywania dokumentów finansowych zgodnie z wymogami instytucji finansującej;

7) przygotowania wniosków o płatność na podstawie dokumentów finansowych oraz informacji merytorycznych (w tym informacji o osiągniętych wskaźnikach) przekazanych przez kierownika projektu oraz ich ewidencja;

8) gromadzenia informacji oraz wprowadzanie danych dotyczących projektów do systemów - w przypadku projektów rozliczanych elektronicznie;

9) sprawozdawczość (w konsultacji z kierownikiem projektu) dotycząca realizowanych projektów na rzecz władz Uczelni oraz instytucji zewnętrznych;

10) przygotowywania dokumentów do kontroli/audytu projektu na wniosek kierownika projektu i w zakresie kompetencji Centrum;

11) archiwizacji dokumentacji projektowej znajdującej się w Centrum.

3. Centrum Realizacji i Rozliczania projektów wykonuje kontrolę zarządczą ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem związaną z zakresem funkcjonowania Centrum.

4. Centrum administruje Systemem Monitorowania Projektów (EOD i TETA projekt) i wykorzystuje uzyskane dane do celów sprawozdawczych.

5. Centrum kieruje dyrektor powoływany przez Rektora na wniosek prorektora według kompetencji. Dyrektor Centrum jest bezpośrednim przełożonym pracowników i odpowiada za prawidłową realizację zadań podległej mu jednostki.