Rzeczpospolita Polska

Przyjazdy


Goście

O wizytach gości zagranicznych należy informować prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. W piśmie kierowanym do prorektora powinny być zamieszczone następujące informacje:

  • imię i nazwisko gościa, jednostka macierzysta, miasto i kraj;
  • cel przyjazdu;
  • czas trwania i źródło finansowania wizyty;
  • nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i przebieg wizyty.

Przy wizytach realizowanych na koszt uczelni należy dodatkowo określić świadczenia, które mają być wypłacone gościowi. Przed złożeniem pisma do realizacji konieczne jest uzyskanie akceptacji osoby dysponującej wskazanym w piśmie źródłem finansowania pobytu gościa oraz potwierdzenia kwestury o posiadaniu potrzebnej na ten cel kwoty.

Dieta dzienna na pobyty krótkoterminowe w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może być przyznana gościowi w granicach od 40 – 100 PLN, jeżeli zapisy w programach/protokołach wykonawczych do umów międzyrządowych, w umowach dwustronnych lub programach międzynarodowych nie ustalają inaczej. Zasadą jest, że strona przyjmująca nie opłaca kosztów podróży. Goście przyjeżdżają na koszt instytucji wysyłającej lub na koszt własny i powinni mieć bilet docelowy do Wrocławia, chyba że zapisy w umowach stanowią inaczej. Gościowi i osobie towarzyszącej przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, jeżeli podróż stanowi integralną część programu wizyty gościa. Podstawą rozliczenia są przedłożone bilety lub rachunki za przejazd.

Wskazane jest korzystanie z bazy noclegowej naszej uczelni (pokoje gościnne i apartamenty) będącej w dyspozycji Działu Spraw Studenckich tel. 71 320 5146, zwłaszcza przy organizowaniu wizyt na koszt naszej uczelni.

Uwaga! Wszelkie sprawy finansowe związane z przyjmowaniem obcokrajowców (gości, stażystów, oraz studentów – tylko przyjazdy w ramach programów międzynarodowych) w uczelni powinny być załatwiane za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą.


Studia i staże

Przyjazdy cudzoziemców na studia i szkolenia (np. studia podyplomowe i doktoranckie, staże habilitacyjne, naukowe lub specjalizacyjne, kursy i praktyki zawodowe) oraz w celu uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. nr 190, poz. 1406).