Rzeczpospolita Polska

Praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

Kto może skorzystać?

Studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (doktoranci) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz tzw. „świeżo upieczeni absolwenci”.

Z wyjazdu na praktykę mogą skorzystać także studenci I roku.

„Świeżo upieczeni absolwenci” muszą przystąpić do rekrutacji na ostatnim roku studiów, tj. przed ich ukończeniem i zakończyć praktykę w okresie nieprzekraczającym 1 rok od ukończenia studiów.

 

Zasady ogólne:

 1. Praktyka powinna być, jeśli to możliwe, integralną częścią programu studiów na określonym poziomie (1, 2, 3 stopień). Praktyka zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia.
 2. Praktyka w ramach programu ERASMUS+ nie może trwać krócej niż 2 miesiące i powinna zakończyć się przed 30 września 2019 roku. Pierwszeństwo mają osoby deklarujące wyjazd na 3 miesiące.
 3. Student/doktorant nie może odbywać praktyki w trakcie urlopu (dziekańskiego, macierzyńskiego, itp.).
 4. Warunkiem koniecznym otrzymania stypendium jest złożenie w Biurze Programów Międzynarodowych: formularza aplikacyjnego, zaświadczenia o znajomości języka angielskiego lub języka ustalonego z instytucją przyjmującą oraz planu praktyki (Learning Agreement for Traineeships).
 5. Learning Agreement for Traineeships w uczelni macierzystej musi być podpisany przez właściwego prodziekana lub przez promotora pracy doktorskiej.
 6. Wybór miejsca praktyki zależy od studenta/doktoranta. Przydatne linki: https://leonet.joeplus.org/en/; http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/oferty-praktyk-zagranicznych; http://erasmusintern.org/; http://www.praxisnetwork.eu. Pomoc można uzyskać w Biurze Programów Międzynarodowych.

  Praktyka (staż) może być realizowana za granicą (w krajach programu) w przedsiębiorstwie lub dowolnym innym właściwym miejscu pracy.
  Uczęszczanie na zajęcia w instytucji szkolnictwa wyższego nie może być uznane za praktykę (staż).

  Organizacją przyjmującą może być:
  1) każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży. Przykładowo taką organizacją może być:
  - publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);
  - organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
  - partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, stowarzyszenia rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
  - instytut badawczy;
  - fundacja;
  - szkoła/instytut/ośrodek edukacyjny (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształcenie zawodowe i edukacja dorosłych);
  2) organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
  3) instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
  4) instytucja szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

  Następujące rodzaje organizacji nie kwalifikują się jako organizacje przyjmujące w przypadku praktyk studenckich:
  - instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny na stronie internetowej http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm);
  - organizacje zarządzające programami UE, np. Narodowe Agencje Programu Erasmus+ (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania).

 7. Przygotowania do wyjazdu i starania o otrzymanie stypendium z programu Erasmus+ student/doktorant rozpoczyna po akceptacji przez firmę organizującą praktykę.
 8. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd zmiana miejsca odbywania praktyki jest możliwa tylko w obrębie wybranej grupy finansowania.


    

  Formalności i dokumenty przed wyjazdem na praktykę

  Lp. Co? Kiedy? Uwagi
  1. Formularz aplikacyjny Rekrutacja Wypełniony komputerowo, podpisany.
  2. List intencyjny Wraz z formularzem aplikacyjnym Wypełniony i podpisany przez instytucję przyjmującą.
  3. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu studenta Wraz z formularzem aplikacyjnym Dotyczy tylko wyjazdów na staże absolwenckie
  4. Kopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów Po ukończeniu studiów Dotyczy tylko wyjazdów na staże absolwenckie
  5. Zaświadczenie potwierdzające znajomość języka Wraz z formularzem aplikacyjnym Certyfikat międzynarodowy albo zdany egzamin na uczelni wyższej
  6. Pismo od promotora / opiekuna naukowego potwierdzające przydatność realizacji praktyki Wraz z formularzem aplikacyjnym Dotyczy tylko wyjazdów na praktyki doktoranckie
  7. Learning Agreement for Traineeships Minimum 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia praktyki Learning Agreement for Traineeships jest trójstronną umową o realizacji praktyki pomiędzy studentem/doktorantem/absolwentem, instytucją wysyłającą i instytucją przyjmującą. Dokument ten przygotowuje student/doktorant/absolwent, po wspólnych ustaleniach z instytucją przyjmującą oraz z prodziekanem lub opiekunem pracy doktorskiej.
  8. Ubezpieczenie zdrowotne NNW i OC
  Uwaga!
  NFZ wymaga zaświadczenia, które uzyskuje się w Biurze Programów Międzynarodowych.
  Przed wyjazdem Uczestnik odpowiedzialny jest za posiadanie ubezpieczenia na cały okres pobytu zagranicą. Ważne – przeczytaj!
  9. Umowa Minimum 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem Umowa zostanie podpisana w Biurze Programów Międzynarodowych pod warunkiem, że zostaną dostarczone dokumenty określone w punktach 1 – 6.
  10. Wypełnienie testu biegłości językowej
  (praktyczne informacje o systemie OLS)
  Przed wyjazdem Uczestnik zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line test biegłości językowej.
  11. Wypłata stypendium Po podpisaniu umowy Zgodnie z podpisaną umową.
   

   

  Formalności i dokumenty w czasie pobytu na praktyce

  Lp. Co? Kiedy? Uwagi
  1

  Letter of Arrival


  Najpóźniej 2 tygodnie po przyjeździe do instytucji/organizacji/uczelni przyjmującej

  Formularz należy wypełnić, wydrukować i zanieść do podpisu przez osobę odpowiedzialną za praktykantów. Podpisany i zeskanowany dokument należy wysłać na adres  Formalności i dokumenty po powrocie z praktyki

  Lp. Co? Kiedy? Uwagi
  1. Certyfikat odbytej praktyki Zgodnie z podpisaną umową Dokument stanowi część Learning Agreement for Traineeships.Wystawia go instytucja przyjmująca i powinien zawierać:
  • imię i nazwisko uczestnika
  • datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki – nazwę firmy,
  • inne informacje dotyczące programu praktyki, zdobytych kompetencji i oceny praktykanta/stażysty
  2. Raport – ankieta on-line Zgodnie z podpisaną umową Uczestnik wypełni raport-ankietę on-line najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia mobilności.
  3. Wypełnienie testu biegłości językowej Zgodnie z podpisaną umową Uczestnik zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line test biegłości językowej.
  4. Rozliczenie finansowe z wyjazdu Zgodnie z podpisaną umową Student/doktorant/absolwent zgłasza się osobiście w Biurze Programów Międzynarodowych.
  5. Zwrot kosztów podróży Po dokonaniu wszelkich formalności opisanych w punktach 1-4 Student/doktorant ma prawo złożyć Podanie do właściwego dziekana o zwrot kosztów podróży. Patrz punkt 4 Regulaminu Wyjazdów. Zwrot kosztów podróży nie dotyczy absolwentów.
  6. Rezultaty wyjazdów doktoranckich Dotyczy tylko wyjazdów na praktyki doktoranckie Doktorant składa wymagany formularz w Dziale Współpracy z Zagranicą