Rzeczpospolita Polska

Zasady finansowania wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+

Zgodnie z zasadami określonymi przez Narodową Agencję w Warszawie w Umowie Finansowej dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019:

 • Umowa 2018-1-PL01-KA103-047652

Kwoty dofinansowania wyjazdów:

Tabela A

Wsparcie Indywidualne dla Mobilności Studentów wyjeżdżających na studia:

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w EURO
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 500
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 450
Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 400

Tabela B

Wsparcie Indywidualne dla Mobilności Studentów wyjeżdżających na praktykę:

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w EURO
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 600
Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 550
Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 500

Uwaga! Stypendium na praktykę wypłacane jest w 2 ratach (80% przed wyjazdem + 20% po powrocie).

Grant programu ERASMUS+ przyznany Uczelni na wsparcie indywidualne dla mobilności studentów w roku akademickim 2018/2019 wynosi:

 • 170100 Euro – na wyjazdy studentów wyjeżdżających na studia (łączna liczba wyjazdów: 63)
 • 94050 Euro – na wyjazdy studentów wyjeżdżających na praktykę (łączna liczba wyjazdów: 57)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Grant przyznany Uczelni w roku akademickim 2018-2019 na wyjazdy stypendialne studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynosi 236 318,00 PLN, w tym:

 • 163 020,00 PLN – na wyjazdy studentów wyjeżdżających na studia z prawem do „dodatku socjalnego” – łączna liczba wyjazdów: 10;
 • 16 302,00 PLN – na wyjazdy studentów wyjeżdżających na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” – łączna liczba wyjazdów: 2;
 • 40 872,00 PLN – na wyjazdy studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia – łączna liczba wyjazdów: 3;
 • 16 124,00 PLN – na wyjazdy studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na praktykę – łączna liczba wyjazdów: 2.

Szczegółowe informacje dotyczące indywidualnego wsparcia będą określone w umowie podpisanej przez studenta z Uczelnią.

Stawki podane w Tabeli A wypłacane są studentom/doktorantom na okres jednego semestru (maksymalnie 6 miesięcy). Przedłużenie wyjazdu przez studenta jest możliwe, lecz przyznanie dalszego stypendium będzie zależeć od dostępnych środków finansowych.

Stawki podane w Tabeli B wypłacane są studentom/doktorantom/absolwentom na okres trzech miesięcy. Przedłużenie wyjazdu przez studenta jest możliwe, lecz przyznanie dalszego stypendium będzie zależeć od dostępnych środków finansowych.

Uwaga!

Stawki stypendium obejmujące Wsparcie Indywidualne dla Mobilności Studentów wyjeżdżających na studia i praktykę nie dotyczą:

 • studentów otrzymujących stypendium socjalne
 • studentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Studenci, którym przysługuje stypendium socjalne będą korzystać z „grantu zero” programu Erasmus+ według stawek Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Warunkiem otrzymania stypendium z programu PO WER jest przystąpienie do rekrutacji na wyjazdy na dany rok akademicki z uwzględnieniem informacji o pobieranym stypendium socjalnym w Zgłoszeniu Kandydata na Stypendium. Konieczne jest także dostarczenie do Biura Programów Międzynarodowych zaświadczenia z dziekanatu o przyznanym stypendium socjalnym na bieżący rok akademicki.

Studenci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności będą korzystać z „grantu zero” programu Erasmus+ według stawek Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oprócz stypendium studenci mogą także otrzymać dodatkowe fundusze (zwrot kosztów rzeczywistych) po przedłożeniu w Biurze Programów Międzynarodowych stosownych dokumentów/ dowodów zapłaty. Koszty rzeczywiste obejmują np.:

 • podróż i pobyt osoby towarzyszącej
 • wynagrodzenie miejscowego opiekuna
 • opieka lekarska, rehabilitacja, leki
 • specjalne materiały dydaktyczne
 • specjalne ubezpieczenie.

*Grant Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie wpłacany na konto stypendysty w walucie polskiej (PLN).

Jadwiga Bolechowska
Koordynator uczelniany

Wrocław, 16.07.2018