Rzeczpospolita Polska

Wyjazdy pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021

Wsparcie Indywidualne i Podróż dla mobilności pracowników uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)

 

Zasady ogólne

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi być pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (uczelnia wysyłająca) zatrudnionym na umowę o pracę.
Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria, warsztaty) mogą być realizowane do uczelni partnerskich, z którymi Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma podpisane umowy bilateralne o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej na dany rok akademicki.

Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od 2 dni do 2 miesięcy, nie wliczając czasu podróży. W każdym przypadku nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić  minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo.

Pełne finansowanie obejmuje wyjazdy trwające 2-5 dni, nie wliczając podróży. Ryczałt na koszty podróży jest wypłacany wg zasad podanych w zakładce "Zasady finansowania".

 

Rekrutacja

Rekrutacja na wyjazdy trwa do 30 października 2020 roku. Osoba zainteresowana wyjazdem składa w Biurze Podanie o przyznanie stypendium.

 

O zakwalifikowaniu na wyjazd decyduje właściwy prorektor (ds. współpracy z zagranicą), biorąc pod uwagę:

 • kompetencje językowe,
 • doświadczenie zawodowe,
 • planowany program dydaktyczny zatwierdzony przez uczelnię przyjmującą.

 

Podczas kwalifikacji kandydatów zgłoszenia osób ubiegających się o wyjazd po raz pierwszy oraz zgłoszenia kadry młodszej stażem traktowane są priorytetowo.

 

Formalności i dokumenty przed wyjazdem

Lp. Co? Kiedy? Uwagi
1. Podanie  do 30.10.2020 Wypełniony i podpisany formularz dostarczyć do Biura Programów Międzynarodowych.
2. Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement Wraz z Podaniem Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement jest trójstronną umową o realizacji wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych pomiędzy nauczycielem akademickim, instytucją wysyłającą i instytucją przyjmującą. Dokument ten przygotowuje nauczyciel akademicki, po wspólnych ustaleniach z instytucją przyjmującą.
3. Umowa Finansowa Minimum 2 tygodnie przed wyjazdem Przed wyjazdem nauczyciel akademicki zawiera z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu indywidualną Umowę Finansową, regulującą szczegółowo prawa i obowiązki stron związane z przygotowaniem i realizacją wyjazdu.
4. Formularze obowiązujące przy wyjazdach zagranicznych Minimum 2 tygodnie przed wyjazdem Osoba wyjeżdżająca wypełnia delegację w EOD oraz składa w Dziale Współpracy z Zagranicą wniosek o urlop na wyjazd za granicę – http://www.up.wroc.pl/wspolpraca/316/wyjazdy_zagraniczne.html

 

Formalności i dokumenty po powrocie

Lp. Co? Kiedy? Uwagi
1. Zaświadczenie o przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych, wystawione przez instytucję przyjmującą Zgodnie
z podpisaną umową
Zaświadczenie wystawia instytucja przyjmująca na swoim papierze firmowym. Dokument powinien zawierać:
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę z rzeczywistymi datami pobytu,
 • liczbę godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych.
2. Raport – ankieta
on-line
Zgodnie
z podpisaną umową
Nauczyciel akademicki wypełni raport-ankietę on-line najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia mobilności.
3. Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Nie później niż 1 tydzień
po zakończeniu pobytu
Nauczyciel akademicki składa w Dziale Współpracy z Zagranicą sprawozdanie z wyjazdu.
4. Rozliczenie  finansowe  z wyjazdu Nie później niż 1 tydzień
po zakończeniu pobytu
Nauczyciel akademicki składa w Dziale Współpracy z Zagranicą rozliczenie finansowe z wyjazdu.

 

Wsparcie Indywidualne i Podróż dla mobilności pracowników uczelni w celu odbywania szkoleń (STT)

Zasady ogólne

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi być pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (uczelnia wysyłająca) zatrudnionym na umowę o pracę.

Wyjazdy pracowników administracji i nauczycieli akademickich na szkolenia mogą być realizowane do uczelni partnerskich albo do instytucji nieakademickich (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach, wizyta studyjna, itp.).

Pobyt w instytucji zagranicznej może trwać od 2 dni do 2 miesięcy, nie wliczając czasu podróży.

Pełne finansowanie obejmuje wyjazdy trwające 2-5 dni, nie wliczając podróży.

Zapraszamy do odwiedzenia strony http://staffmobility.eu/, gdzie można znaleźć ciekawe oferty szkoleń.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na wyjazdy trwa do 30 października 2020 roku. Osoba zainteresowana wyjazdem składa w Biurze Podanie o przyznanie stypendium.

 

O zakwalifikowaniu na wyjazd decyduje właściwy prorektor (ds. współpracy z zagranicą), biorąc pod uwagę:

 • kompetencje językowe,
 • doświadczenie zawodowe,
 • planowany program szkolenia zatwierdzony przez uczelnię przyjmującą.

 

Podczas kwalifikacji kandydatów zgłoszenia osób ubiegających się o wyjazd po raz pierwszy oraz zgłoszenia kadry młodszej stażem traktowane są priorytetowo.

 

Formalności i dokumenty przed wyjazdem

Lp. Co? Kiedy? Uwagi
1. Podanie  do 30.10.2020
Wypełniony i podpisany formularz dostarczyć do Biura Programów Międzynarodowych.
2. Staff Mobility for Training Mobility Agreement Wraz z Podaniem Staff Mobility for Training Mobility Agreement jest trójstronną umową o realizacji wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych pomiędzy nauczycielem akademickim, instytucją wysyłającą i instytucją przyjmującą. Dokument ten przygotowuje pracownik uczelni, po wspólnych ustaleniach z instytucją przyjmującą.
3. Umowa Finansowa Minimum 2 tygodnie przed wyjazdem Przed wyjazdem nauczyciel akademicki zawiera z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu indywidualną Umowę Finansową, regulującą szczegółowo prawa i obowiązki stron związane z przygotowaniem i realizacją wyjazdu.
4. Formularze obowiązujące przy wyjazdach zagranicznych Minimum 2 tygodnie przed wyjazdem Osoba wyjeżdżająca wypełnia delegację w EOD oraz składa w Dziale Współpracy z Zagranicą wniosek o urlop na wyjazd za granicę – http://www.up.wroc.pl/wspolpraca/316/wyjazdy_zagraniczne.html

 

Formalności i dokumenty po powrocie

Lp. Co? Kiedy? Uwagi
1. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia,
wystawione przez instytucję przyjmującą
Zgodnie
z podpisaną umową
Zaświadczenie wystawia instytucja przyjmująca na swoim papierze firmowym. Dokument powinien zawierać:
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę z rzeczywistymi datami pobytu,
 • informację o charakterze szkolenia.
2. Raport – ankieta
on-line
Zgodnie
z podpisaną umową
Pracownik uczelni wypełni raport-ankietę on-line najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia mobilności.
3. Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Nie później niż 1 tydzień
po zakończeniu pobytu
Pracownik uczelni składa w Dziale Współpracy z Zagranicą sprawozdanie z wyjazdu.
4. Rozliczenie finansowe z wyjazdu Nie później niż 1 tydzień
po zakończeniu pobytu umową
Pracownik uczelni składa w Dziale Współpracy z Zagranicą rozliczenie finansowe z wyjazdu.

 

Rekrutacja na wyjazdy trwa od 1 czerwca roku akademickiego poprzedzającego wyjazd do 31 października roku akademickiego, w którym ma nastąpić wyjazd lub do czasu wykorzystania środków finansowych. Osoba zainteresowana wyjazdem składa w Dziale podanie o zakwalifikowanie na wyjazd wraz z dokumentem Staff Mobility for Teaching / Training Agreement, zawierającym proponowany program zajęć dydaktycznych /pobytu w jednostce przyjmującej.Regulamin obsługi wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników UPWr w ramach programu Erasmus+