Rzeczpospolita Polska

Zasady finansowania Wsparcia Indywidualnego i Podróży dla mobilności pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyjeżdżających w celu prowadzenia zajęć i odbywania szkoleń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/20

Zgodnie z zasadami określonymi przez Narodową Agencję w Warszawie w Umowie Finansowej dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020:

  • Umowa 2019-1-PL01-KA103-061625

Wyjazdy pracowników (ST) w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw (STA) oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) – stawki dzienne

Kraje należące do danej grupy Mobilność trwająca nie dłużej niż 14 dni
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 140 €

Grant przyznany Uczelni na wsparcie indywidualne i podróż dla mobilności pracowników wynosi:

  • 23 465,00 EUR  - na wyjazdy pracowników wyjeżdżających w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym
    przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw (łączna liczba wyjazdów: 19)
  • 13 585,00 EUR  - na wyjazdy pracowników wyjeżdżających w celach szkoleniowych (łączna liczba wyjazdów: 11).

Uwaga!

1. Stawki dzienne obejmują dni pobytu (prowadzenie zajęć dydaktycznych lub okres szkolenia) w instytucji przyjmującej. Dofinansowanie obejmuje wyjazdy trwające 2-5 dni, nie wliczając podróży, przy czym liczba godzin dydaktycznych, przy wyjazdach w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych nie może być mniejsza niż 8.

2. Koszty podróży z Wrocławia do siedziby instytucji przyjmującej obliczane są według „Kalkulatora odległości” opracowanego przez Komisję Europejską i podanego do wiadomości na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Liczba kilometrów
(Wrocław – siedziba instytucji przyjmującej)

Kwota dofinansowania

10 - 99 20 EUR
100 - 499 180 EUR
500 - 1999 275 EUR
2000 - 2999 360 EUR
3000 - 3999 530 EUR
4000 - 7999 820 EUR
≥8000 1500 EUR

3. Osoba niepełnosprawna realizująca mobilność w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/19 ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana przez uczelnię na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Kamila Majchrzak
Dział Współpracy z Zagranicą