Rzeczpospolita Polska

Opis projektu

­

Wprowadzenie

15 kwietnia 2005 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rozpoczęła się realizacja projektu pt. „System stypendialny dla doktorantów uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.

Projekt, finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), jest skierowany do grupy 19 doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, których prace badawcze są zgodne z dziedzinami innowacyjnymi zawartymi w Dolnośląskiej Strategii Innowacji. Celem projektu jest wzrost potencjału naukowego w dziedzinach innowacyjnych w regionie Dolnego Śląska poprzez stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich w Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego wartość wynosi ponad 1,3 mln. zł, z czego 75 proc. finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 25 proc. z budżetu państwa.

Prace nad projektem i złożenie wniosku o dofinansowanie

Prace nad projektem rozpoczęły się w pierwszej dekadzie października 2004 roku i były realizowane przez pracowników Biura ds. Projektów i Funduszy Europejskich w Dziale Innowacji, Wdrożeń i Promocji Absolwentów: mgr Annę Brzozowską, mgr Zuzannę Nowak i mgr. inż. Bartłomieja Wojdyło. W pracach nad projektem i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu uczestniczył również doktorant I roku z Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa mgr inż. Mariusz Mielcarek.

Wniosek na realizację projektu został złożony 8 listopada 2004 r. w odpowiedzi na konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ogłoszony dla Działania 2.6 Rozwój Strategii Innowacyjnych i transfer wiedzy, w ramach Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, finansowanego ze środków ZPORR.

Wynik konkursu i podpisanie umowy

Po ocenie formalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz ocenie merytorycznej realizowanej przez Komisję Oceny Projektów (KOP), Akademia Rolnicza we Wrocławiu została poinformowana w dniu 11 marca 2005 r., że wniosek został zarekomendowany do objęcia dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. 19 kwietnia 2005 r. została podpisana umowa pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu a Marszałkiem i Wicemarszałkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację w uczelni projektu pt. „System stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”. W wyniku tej umowy 17 doktorantów z UP zostało uczestnikami projektu.

Uruchomienie projektu w uczelni

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło 15 kwietnia 2005 roku. Doktoranci złożyli podania do dziekanów swoich wydziałów z prośbą o przyjęcie ich, jako uczestników projektu. Następnie dziekani złożyli wniosek do rektora o przyjęcie doktorantów do projektu. Po przeanalizowaniu zgłoszonych tematów prac badawczych rektor wyraził zgodę na przystąpienie 17 doktorantów do uczestnictwa w projekcie pt. „System stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”. Pozytywna decyzja rektora umożliwiła doktorantom wypełnienie kwestionariusza osobowego, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zawarcie umowy z rektorem na uczestnictwo w projekcie.

Po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego rozpoczęto prace nad sporządzeniem aneksu do umowy, w celu zwiększenia liczby doktorantów uczestniczących w projekcie, przesunięcia terminu jego realizacji oraz dokonania zmian w budżecie projektu. Wprowadzane do umowy zmiany spowodowały konieczność ponownej oceny wniosku przez Komisję Oceny Projektów. Po uzyskaniu pozytywnej oceny w dniu 2 września 2005 r. podpisano aneks do umowy zawartej pomiędzy Akademią Rolniczą we Wrocławiu a Samorządem Województwa Dolnośląskiego. Najistotniejszym efektem aneksu było zwiększenie liczby doktorantów otrzymujących stypendia do 19 osób oraz zmiana okresu realizacji projektu, który trwać będzie od 15 kwietnia 2005 r. do 30 kwietnia 2007 r.

Uczestnicy projektu i przeznaczenie stypendiów

Uczestnikami projektu jest obecnie 19 doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, których prace badawcze w zakresie rozprawy doktorskiej są zgodne z dziedzinami innowacyjnymi zawartymi w Dolnośląskiej Strategii Innowacji. Grupę tą stanowi 4 doktorantów z Wydziału Rolniczego, 2 – z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, 11 – z Wydziału Nauk o Żywności oraz 2 – z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt.

Doktoranci otrzymują stypendia w formie grantu, na który składają się grant badawczy oraz stypendium naukowe. Granty badawcze przeznaczone są na realizację badań do pracy doktorskiej, zakup niezbędnej literatury naukowej, prace projektowe i wdrożeniowe, udział w konferencjach naukowych, publikowanie prac naukowych, natomiast stypendium naukowe przeznaczone jest do dyspozycji doktorantów. Stypendyści są zobowiązani do systematycznego rozliczania się z przyznanych środków oraz wykazywania postępów poczynionych w realizowanych przez siebie rozprawach doktorskich.

Rezultaty projektu

W wyniku realizacji projektu 19 stypendystów kontynuowało naukę na studiach doktoranckich. Jeden doktorant złożył w dziekanacie ukończoną rozprawę doktorską, a dwaj kolejni na przełomie kwietnia i maja 2007 r. przedstawią swoje prace na posiedzeniach rad wydziałów, podczas których zostaną powołani recenzenci rozpraw doktorskich stypendystów.

Doktoranci uczestniczyli w 54 konferencjach naukowych. Były one organizowane przez największe ośrodki naukowe w Polsce, takie jak: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Śląska w Gliwicach, Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwa: Technologów Żywności, Chemiczne, Zootechniczne, Inżynierii Rolniczej. Doktoranci uczestniczyli również w konferencjach zagranicznych, m.in. w Winnipeg (Kanada), w Veronie (Włochy), w Graz (Austria), Ceske Budejovice.

Stypendyści opublikowali 38 artykułów naukowych, które zostały wydane przez najbardziej prestiżowe wydawnictwa i czasopisma na świecie, takie jak: Acta fytotechnica et zootechnica, Biocatalysis and Biotransformation, Biotechnology, Food Microbiology, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. Publikacje wydawane były także w zeszytach naukowych publikowanych przez uczelnie wyższe w Polsce, np. Politechnika Śląska w Gliwicach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz krajowe czasopismo naukowe: Inżynieria Rolnicza.

Uczestnicy projektu przygotowali 7 zgłoszeń patentowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP. Dwa z nich, których stypendysta był współautorem, dotyczyły innowacyjnej technologii wykorzystanej w zespole czyszczenia aerodynamicznego w kombajnie zbożowym. Pięć autorskich odkryć związane było z nowatorskimi sposobami wytwarzania czystych optycznie związków, które mogą zostać wykorzystane w medycynie, np. do tworzenia leków nowej generacji.

Doktoranci przygotowali 14 posterów naukowych, które były prezentowane przez nich na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.

Osiągnięte przez stypendystów rezultaty w projekcie nie są jeszcze ostateczne, gdyż uzyskane przez doktorantów wyniki badań pozwolą na wydanie kolejnych kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz przygotowanie kolejnych kilkunastu zgłoszeń patentowych.

W zakresie wskaźników realizacji celów projektu osiągniętym wskaźnikiem produktu była liczba 19 osób korzystających ze stypendiów doktoranckich, w tym 11 kobiet, natomiast osiągniętym w projekcie wskaźnikiem rezultatu była liczba 19 studentów biorących udział w działaniach/programach promujących innowacyjność.

Wyniki ewaluacji końcowej projektu wykazały, że rezultaty miękkie takie jak umiejętności pracownie, zdolności motywacyje i osobiste predyspozycje doktoranta wzrosły w wyniku uczestnictwa stypendystów w projekcie. W sferze kluczowych umiejętności pracowniczych doktorantów projekt przyczynił się do zwiększenia się ich umiejętności pracy w zespole, umiejętności rozwiązywania problemów oraz umiejętności korzystania z technologii informacyjnych. W sferze zdolności motywacyjnych projekt przyczynił się do podniesienia poczucia odpowiedzialności stypendystów, do zwiększenia ich motywacji oraz do wyższych osobistych i zawodowych aspiracji. W sferze osobistych predyspozycji doktorantów projekt przyczynił się do zwiększenia ich koncentracji i zaangażowania.

Podsumowanie

Realizacja projektu zakończyła się sukcesem, na co wskazują osiągnięte rezultaty, ale również opinia stypendystów o projekcie. 95% doktorantów jest zadowolonych z faktu, iż zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie, a wszyscy doktoranci stwierdzili, że uczestnictwo w projekcie przyniosło im korzyści. Najczęściej wymienianymi były: możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych, możliwość zakupu drobnego sprzętu i odczynników oraz finansowe ułatwienie realizacji badań.

Równolegle z opisanym projektem realizowana jest w uczelni jego druga edycja, nosząca tytuł Drugi program stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestniczy w niej 34 stypendystów. Projekt zaplanowany jest do realizacji od 1 września 2006 r. do 30 września 2007 r. Jego wartość przekracza 1 mln zł. Założenia projektu i źródło finansowania jego drugiej edycji są takie same jak w pierwszej.

­