Rzeczpospolita Polska

Rezultaty projektu

­

W wyniku realizacji projektu 19 stypendystów kontynuowało naukę na studiach doktoranckich. Jeden doktorant złożył w dziekanacie ukończoną rozprawę doktorską, a dwaj kolejni na przełomie kwietnia i maja 2007 r. przedstawią swoje prace na posiedzeniach rad wydziałów, podczas których zostaną powołani recenzenci rozpraw doktorskich stypendystów.

Doktoranci uczestniczyli w 54 konferencjach naukowych. Były one organizowane przez największe ośrodki naukowe w Polsce, takie jak: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Śląska w Gliwicach, Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwa: Technologów Żywności, Chemiczne, Zootechniczne, Inżynierii Rolniczej. Doktoranci uczestniczyli również w konferencjach zagranicznych, m.in. w Winnipeg (Kanada), w Veronie (Włochy), w Graz (Austria), Ceske Budejovice.

Stypendyści opublikowali 38 artykułów naukowych, które zostały wydane przez najbardziej prestiżowe wydawnictwa i czasopisma na świecie, takie jak: Acta fytotechnica et zootechnica, Biocatalysis and Biotransformation, Biotechnology, Food Microbiology, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. Publikacje wydawane były także w zeszytach naukowych publikowanych przez uczelnie wyższe w Polsce, np. Politechnika Śląska w Gliwicach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz krajowe czasopismo naukowe: Inżynieria Rolnicza.

Uczestnicy projektu przygotowali 7 zgłoszeń patentowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP. Dwa z nich, których stypendysta był współautorem, dotyczyły innowacyjnej technologii wykorzystanej w zespole czyszczenia aerodynamicznego w kombajnie zbożowym. Pięć autorskich odkryć związane było z nowatorskimi sposobami wytwarzania czystych optycznie związków, które mogą zostać wykorzystane w medycynie, np. do tworzenia leków nowej generacji.

Doktoranci przygotowali 14 posterów naukowych, które były prezentowane przez nich na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.

Osiągnięte przez stypendystów rezultaty w projekcie nie są jeszcze ostateczne, gdyż uzyskane przez doktorantów wyniki badań pozwolą na wydanie kolejnych kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz przygotowanie kolejnych kilkunastu zgłoszeń patentowych.

W zakresie wskaźników realizacji celów projektu osiągniętym wskaźnikiem produktu była liczba 19 osób korzystających ze stypendiów doktoranckich, w tym 11 kobiet, natomiast osiągniętym w projekcie wskaźnikiem rezultatu była liczba 19 studentów biorących udział w działaniach/programach promujących innowacyjność.

Wyniki ewaluacji końcowej projektu wykazały, że rezultaty miękkie takie jak umiejętności pracownie, zdolności motywacyje i osobiste predyspozycje doktoranta wzrosły w wyniku uczestnictwa stypendystów w projekcie. W sferze kluczowych umiejętności pracowniczych doktorantów projekt przyczynił się do zwiększenia się ich umiejętności pracy w zespole, umiejętności rozwiązywania problemów oraz umiejętności korzystania z technologii informacyjnych. W sferze zdolności motywacyjnych projekt przyczynił się do podniesienia poczucia odpowiedzialności stypendystów, do zwiększenia ich motywacji oraz do wyższych osobistych i zawodowych aspiracji. W sferze osobistych predyspozycji doktorantów projekt przyczynił się do zwiększenia ich koncentracji i zaangażowania.

­