Rzeczpospolita Polska

Konferencja inaugurująca projekt

­Konferencja inaugurująca projekt

System stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


15 grudnia 2005 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pawłowicach odbyła się konferencja inaugurująca projekt pt. „System stypendialny dla doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz uczelni i poszczególnych wydziałów Akademii Rolniczej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, reprezentanci innych beneficjentów działania, w ramach którego realizowany jest projekt, mianowicie z Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej, przedstawiciele Stowarzyszenia Doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz opiekunowie naukowi doktorantów będących uczestnikami projektu.

Zaproszonych gości powitał oraz konferencję otworzył prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz – rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Konferencję prowadził kierownik projektu, doktorant drugiego roku w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, mgr inż. Mariusz Mielcarek. Pierwszym prelegentem podejmującym temat „Wsparcia działań innowacyjnych w ramach Działania 2.6 ZPORR” był mgr inż. Maciej Biernacki, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jako drugi wystąpił dr hab. inż. Jerzy Bieniek, prof. AR, będący jednym z opiekunów naukowych doktorantów uczestniczących w projekcie. Profesor Bieniek przedstawił zaproszonym gościom korzyści dla badań naukowych, wynikające z uczestnictwa doktorantów w projekcie. Następnym prelegentem był mgr inż. Stanisław Mączka, rzecznik patentowy Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Podczas swojego wystąpienia przedstawił on referat pt. „Podstawowe zagadnienia dotyczące patentu”. ­

konferencja_inaugurujaca­

Po przerwie wystąpił kierownik projektu stypendialnego dla doktorantów mgr inż. Mariusz Mielcarek, który zaprezentował zagadnienia związane z przygotowaniem projektu oraz jego uruchomieniem w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Następnie o swoich doświadczeniach związanych ze złożeniem wniosków patentowych opowiedzieli doktoranci – uczestnicy projektu: mgr inż. Piotr Komarnicki i mgr inż. Grzegorz Pogoda.

Kolejnym punktem w programie konferencji były wystąpienia doktorantów będących beneficjentami ostatecznymi projektu. Doktoranci przedstawili założenia własnych prac doktorskich, których realizacja dofinansowana jest z projektu „System stypendialny dla doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Autorzy oraz tematy prezentowanych prac są następujący:

 • mgr inż. Katarzyna Baranowska, Wydział Nauk o Żywnoci – Zastosowanie biofilmów w biodegradacji odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego;
 • lek. wet. Michał Bednarski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej – Wykorzystanie technik biologii molekularnej do badań nad infekcjami campylobacter jejuni i salmonella sp. w stadach bydła w aspekcie produkcji bezpiecznej żywnoci;
 • mgr inż. Łukasz Bobak, Wydział Nauk o Żywnoci – Zastosowanie technik membranowych do pozyskania niskocząsteczkowych protein z białka jaja kurzego;
 • mgr inż. Irena Bober, Wydział Nauk o Żywnoci – Optymalizacja i ocena procesu produkcji soków i przecierów jabłkowych zasobnych w bioflawonoidy;
 • mgr inż. Małgorzata Fajkowska, Wydział Nauk o Żywnoci – Chemiczna i mikrobiologiczna hydroliza laktonów;
 • mgr inż. Katarzyna Hajduk, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt – Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania jakoci technologicznej mleka od krów na Dolnym Śląsku;
 • mgr inż. Tomasz Janeczko, Wydział Nauk o Żywnoci – Biotransformacje ketonów przez wybrane szczepy grzybów strzępkowych;
 • mgr inż. Małgorzata Kaźmierska, Wydział Nauk o Żywnoci – Aspekty jakociowe w łańcuchu produkcyjnym jaj konsumpcyjnych wzbogaconych w polienowe kwasy tłuszczowe;
 • mgr inż. Piotr Komarnicki, Wydział Rolniczy – Wpływ strumienia aerodynamicznego wielokierunkowego na skutecznoć procesu separacji sitowej w kombajnie zbożowym;
 • mgr inż. Wojciech Łaba, Wydział Nauk o Żywnoci – Biodegradacja keratyn z udziałem bakterii;
 • mgr inż. Magdalena Ostrowska, Wydział Rolniczy – Wpływ parametrów suszenia mikrofalowo-podcinieniowego na strukturę wewnętrzną i rehydrację suszu z warzyw, grzybów i ziół;
 • lek. wet. Paweł Pawłowski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej – Ocena karcynogennego działania metronidazolu u trzech szczepów szczurów, myszy oraz indyków;
 • mgr inż. Anna Pełka, Wydział Rolniczy – Analiza procesu podcinieniowo-mikrofalowego suszenia truskawek w aspekcie trwałoci i jakoci produktu;
 • mgr inż. Grzegorz Pogoda, Wydział Rolniczy – Ocena skutecznoci separacji na dwupłaszczyznowym sicie sekcyjnym w kombajnie zbożowym w warunkach zmiennego nachylenia;
 • mgr inż. Sylwia Ramadani, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt – Wpływ diety i genotypu na zawartoć kwasów tłuszczowych i ich izomerów w serach owczych;
 • mgr inż. Barbara Ratu, Wydział Nauk o Żywnoci – Chemiczne i mikrobiologiczne utlenianie cyklicznych ketonów;
 • mgr inż. Ewa Tomaszewska-Ciosk, Wydział Nauk o Żywnoci – Okrelenie właciwoci skrobi rozsortowanej według wielkoci gałeczek i poddanej ekstruzji w różnych warunkach;
 • mgr inż. Ewa Walczak, Wydział Nauk o Żywnoci – Zastosowanie technik biologii molekularnej do badań nad drożdżami stosowanymi w przemyle spożywczym;
 • mgr inż. Paweł Zarychta, Wydział Nauk o Żywnoci – Wpływ drożdży na wybrane cechy piwa produkowanego metodą HG.

Na zakończenie konferencji wystąpiła doktorantka pierwszego roku z Akademii Rolniczej we Wrocławiu mgr inż. Urszula Szachowicz, która przedstawiła referat pt. „Stan zaawansowania prac nad powołaniem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości”. Podczas kilkuminutowej dyskusji stwierdzono, że poziom prezentowanych przez doktorantów prac badawczych jest bardzo wysoki a jedną z najmocniejszych ich stron jest innowacyjność zagadnień, którymi się zajmują. Konferencję zakończył oraz zaproszonych gości pożegnał prof. dr hab. Roman Kołacz – prorektor ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni.

Projekt pt. „System stypendialny dla doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu” jest realizowany w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegro­wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 75% wartości projektu, natomiast środki budżetu państwa wynoszą 25%.


Kierownik projektu

mgr inż. Mariusz Mielcarek


euro efs
zporr­