Rzeczpospolita Polska

Projekt stażowy WIKŚiG WBiHZ

fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb_1


Projekt stażowy WIKŚiG i WBiHZ


Informacje o projekcie

Projekt pt. Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziałów Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.03.01.00-00-S238/15-00 podpisanej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w dniu 29 czerwca 2016 r.

Okres realizacji: od 01.05.2016 do 31.12.2017 r.

Wartość projektu: 2 249 638,18 zł, w tym dofinansowanie 2 088 993,86 zł, wkład UE 1 895 995,05 zł.

Celem projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunkach:

- Inżynieria środowiska oraz geodezja i kartografia na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji;

- zootechnika na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt.

Cel ten ma być osiągnięty poprzez wdrożenie wysokiej jakości programu stażowego we współpracy z pracodawcami. Dzięki naszej nowej ofercie stażowej studenci nabędą doświadczenie zawodowe, podniosą kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy akademickiej, które zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy. W projekcie przewidziana jest także realizacja tzw. staży kreatywnych, realizowanych według indywidualnego programu stażu na podstawie case study opracowanego przez pracodawców.

Program wysokiej jakości staży studenckich zakłada realizację dwóch edycji programu 3-miesięcznych staży u pracodawców:

- I edycja będzie realizowana od lipca do września 2016 r.

- II edycja będzie realizowana od lipca do września 2017 r.

Łącznie w projekcie przewidziano podniesienie kompetencji zawodowych 202 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.