Rzeczpospolita Polska

Konferencja podsumowująca projekt

­

Konferencja podsumowująca projekt

System stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 


28 marca 2007 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Pawłowickiej 87/89 odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu System stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Podczas konferencji podsumowany został okres realizacji projektu o­raz zaprezentowane zostały wyniki badań uzyskane przez doktorantów. Konferencję patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Andrzej Łoś oraz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. Michał Mazurkiewicz.

konf_1

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciel władz uczelni prorektor ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni prof. Roman Kołacz, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Ewelina Peksa, Nina Kuczyńska, Maciej Biernacki i Łukasz Tur, pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaangażowani w realizację projektu oraz doktoranci – beneficjenci ostateczni projektu i ich opiekunowie naukowi.

konf_2

Podczas konferencji kierownik projektu Mariusz Mielcarek w swoim wystąpieniu podsumował dwuletni okres realizacji projektu. Omówił zrealizowane w tym okresie zadania, z których najważniejszym było wypłacenie 19-stu doktorantom stypendiów na realizację prac doktorskich na łączną kwotę 1 mln 155 tys. zł. Pozostałymi zrealizowanymi zadaniami były: złożenie 8 sprawozdań z realizacji projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, złożenie w tej samej instytucji 4 wniosków o płatność i pozyskanie 4 transz środków finansowych na realizację projektu odpowiednio w wysokości 265.156,40 zł, 725.500 zł, 266.283,18 zł i 59.078,35 zł, przeprowadzenie audytu zewnętrznego i ewaluacji końcowej projektu oraz zrealizowanie zadań promujących realizację projektu, takich jak zorganizowanie 3 konferencji, opublikowanie artykułów w Głosie Uczelni, Forum Akademickim i Gazecie Wyborczej, utworzenie strony internetowej projektu, wydanie broszury i przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej realizację projektu. Ważnym elementem wystąpienia kierownika projektu było przedstawienie uczestnikom konferencji osiągniętych wskaźników realizacji celów projektu oraz osiągniętych rezultatów twardych i miękkich oraz innych rezultatów osiągniętych podczas realizacji projektu. Szerzej zostały one omówione w dalszej części niniejszego artykułu.

konf_3

Stan wdrażania Działania 2.6 ZPORR na Dolnym Śląsku był przedmiotem wystąpienia Macieja Biernackiego, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Omówiono w nim cel działania, typy realizowanych projektów oraz wysokość wsparcia finansowego dla Działania 2.6 ZPORR na Dolnym Śląsku w latach 2004-2006.

konf_4

Wystąpienie Łukasza Tura z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego podejmowało tematykę szans na unijne wsparcie dla uczelni wyższych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Omówiony został harmonogram i stan prac nad RPO, plan finansowy oraz priorytety programu, ze szczególnym uwzględnieniem Priorytetu 8 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku „Edukacja”.

konf_5

Po przedstawicielach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego głos zabrał prorektor ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni prof. Roman Kołacz, który pogratulował uczestnikom projektu osiągniętych w nim rezultatów oraz podziękował personelowi projektu: kierownikowi Mariuszowi Mielcarkowi i pracownikowi administracyjnemu Alicji Książek za włożony trud i osiągnięte wyniki w prowadzeniu dwuletniego projektu stypendialnego dla doktorantów. Na zakończenie stypendyści otrzymali z rąk prorektora prof. Romana Kołacza dyplomy uczestnictwa w projekcie.

konf_6

Ostatnią i najobszerniejszą częścią konferencji były wystąpienia doktorantów, którzy zaprezentowali uzyskane przez nich wyniki badań.

 

Kierownik projektu
mgr inż. Mariusz Mielcarek

­