Rzeczpospolita Polska

Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne

Erasmus+, Akcja 2, Partnerstwa Strategiczne

 

LIVENUTRITION - Rational Livestock Nutrition in Rural Areas

Nr projektu: 2014-1-PL01-KA202-003496
Koordynator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

W roku 2014 Komisja Europejska przyznała dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu LIVENUTRITION koordynowanego przez dr Barbarę Król z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. Międzynarodowe konsorcjum realizujące projekt w składzie: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (koordynator), Balikesir University (Turcja), Canakkale Univesristy (Turcja), National Research - Development Institute for Animal Biology and Nutrition (Rumunia), Confederazione Italiana Agricoltori Umbria (Włochy) oraz Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Regionalnych „Lacjum” (Polska). Celem projektu jest stworzenie i implementacja innowacyjnych metod i materiałów szkoleniowych, platformy e-learningowej i podręcznika z zakresu racjonalnego żywienia zwierząt, gospodarki paszowej, nowoczesnej gospodarki pastwiskowej, sterowania jakością produktów pochodzenia zwierzęcego oraz metodom zapobiegania chorobom metabolicznym poprzez racjonalne żywienie zwierząt gospodarskich. W ramach działań podjętych celem osiągnięcia zaplanowanych w projekcie rezultatów przeprowadzono analizę potrzeb grup docelowych projektu, na podstawie której opracowano materiały szkoleniowe do kursu e-learnigowego oraz treści podręcznika nt. racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich. W projekcie zaplanowano 5 spotkań konsorcjum projektu mających na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu projektu oraz zapewnienie jakości przedsięwziętych działań. Obecnie trwa proces integracji materiałów szkoleniowych z platformą moodle oraz prace redakcyjne nad projektem podręcznika. We wrześniu 2016 przeprowadzone zostaną szkolenia dla grup docelowych, a UPWr zorganizuje konferencję dla ponad 100 uczestników. W realizację projektu ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaangażowana jest dr Barbara Król (koordynator projektu) i dr Maja Słupczyńska z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Dział Współpracy z Zagranicą.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w następującym linku: http://www.livenutrition.eu/

 

QAREER - Quality Assurance of Career Services in Higher Education

Nr projektu: 2015-1-RO01-KA203-014972
Koordynator: Spiru Haret University w Bukareszcie

Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Spiru Haret w Bukareszcie. Partnerami projektu są uczelnie z  Hiszpanii i Włoch a także Erasmus Student Network z siedzibą w Brukseli. Celem projektu jest podniesienie jakości serwisu oferowanego przez Biura Karier na uczelniach wyższych w krajach UE. Głównym założeniem jest przeprowadzenie badań (ankiet) wśród studentów, absolwentów oraz pracodawców, a rezultatem projektu powinien być niższy procent studentów rezygnujących ze studiów oraz wyższy wskaźnik zatrudnienia absolwentów, zgodnie z ukończeniem studiów na danym kierunku.

Spotkanie inaugurujące rozpoczęcie realizacji projektu odbyło się w styczniu 2016 roku w Bukareszcie. Na czerwiec 2016 roku zaplanowano kolejne spotkanie, które odbędzie się na UPWr. W realizacji projektu bierze udział Dział Współpracy z Zagranicą oraz Biuro Karier.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w następującym linku: http://qareer.ro/

 

FACES - Freely Accessible Central European Soil

Nr projektu: 2015-1-PL01-KA203-016480
Koordynator: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Celem projektu Freely Accessible Central European Soil (FACES) jest stworzenie powszechnej i łatwo dostępnej bazy dany o glebach Środkowej Europy. Partnerami projektu, koordynowanego przez UMK w Toruniu są wiodące uniwersytety o charakterze rolniczym z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Litwy, Łotwy i Estonii. Kluczowym produktem projektu będzie interaktywna baza danych o glebach zbudowana w oparciu o międzynarodowy system charakterystyki i klasyfikacji zasobów glebowych  zalecany przez FAO. Interpretacja genezy i systematyki gleb będzie bazować na międzynarodowej klasyfikacji WRB (World Reference Base for Soil Resources), stworzonej pod patronatem FAO przez Międzynarodową Unię Towarzystw Gleboznawczych (IUSS). Klasyfikacja WRB jest zaprojektowana jako dwupoziomowy system korelacji różnych systemów klasyfikacji gleb, co znakomicie ułatwia komunikację między uczonymi z różnych krajów oraz wykorzystanie danych kartograficznych wytworzonych w  różnych formatach. WRB jest systemem oficjalnie zalecanym przez Komisję Europejską przy realizacji projektów finansowanych przez UE. Trzecia edycja WRB, opublikowana w 2015 roku wniosła szereg nowych koncepcji i zmian w dotychczasowych zasadach klasyfikacji i kartografii zasobów glebowych, co stworzyło potrzebę przeprowadzenia szerokiej akcji edukacyjnej, skierowanej tak do pracowników naukowych, jak i do studentów/doktorantów. Baza danych o glebach będzie bez ograniczeń dostępna na odbiorców z Europy i świata. Baza składać się będzie z dwóch elementów: (i) serii regionalnych atlasów gleb dostępnych w formie książkowej oraz wysokiej jakości plików pdf; (ii) multimedialnego interaktywnego portalu glebowego zawierającego dane i mapy numeryczne a także innowacyjne sferyczne (360o) panoramy profili glebowych i siedlisk. Do „miękkich” osiągnięć projektu zaliczyć należy wzmocnienie praktycznej współpracy między uniwersytetami i naukowcami. W realizacji projektu bierze udział prof. Cezary Kabała z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego oraz Dział Współpracy z Zagranicą.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w następującym linku: https://sites.google.com/site/centraleuropesoils/

 

RE-SAVE - Renewable Energy Sources for Agricultural Vocational Education

Nr projektu 2015-1-TR01-KA202-021275
Koordynator: Uniwersytet Ardahan w Turcji

W roku 2015 Komisja Europejska przyznała dofinasowanie na realizację dwuletniego projektu RE-SAVE. Projekt zgłoszony do Narodowej Agencji w Turcji został sklasyfikowany na pierwszej pozycji uzyskując 100 punktów na 100 możliwych. W skład międzynarodowego konsorcjum wchodzą instytucje z następujących krajów: koordynator z Turcji oraz partnerzy z Grecji, Niemiec, Słowacji, Włoch i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Projekt realizowany będzie przez dwa lata a jego celem  jest stworzenie i implementacja innowacyjnych metod i materiałów szkoleniowych z zakresu odnawialnych źródeł energii w oparciu o transfer wiedzy, dobrych praktyk oraz innowacji pomiędzy krajami partnerskimi tworzącymi konsorcjum w zakresie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie. Głównym efektem projektu – interaktywna platforma e-learningowa, przygotowana na podstawie dokonanej analizy potrzeb, adresowana będzie do  uczniów szkół zawodowych i średnich, rolników oraz doradców zajmujących się problematyką energii odnawialnej. Materiały szkoleniowe opracowane zostaną  we wszystkich wersjach językowych, krajów uczestniczących w projekcie. Będą one dostępne dla szerokiego grona odbiorców. W realizację projektu ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaangażowani są dr Barbara Król z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, prof. Józef Sowiński z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego oraz Dział Współpracy z Zagranicą.

 

SEMA II - Sustainable Entrepreneurship based on Multifunctional Agriculture II

Nr projektu: 2017-1-PL01-KA202-038632
Koordynator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Projekt SEMA II jest realizowany we współpracy ponadnarodowej, aby umożliwić uczenie się ponad granicami – nie tylko między partnerami projektu, ale także pomiędzy grupami docelowymi. Projekt zbuduje system szkoleń, mający zastosowanie w większości sytuacji, w których znajdują się rolnicy europejscy w związku z wielofunkcyjnym rolnictwem.

W skład interdyscyplinarnego, międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt poza koordynatorem – Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu – wchodzą: Instytut Badań Rozwoju Obszarów Wiejskich na Uniwersytecie im. J. W. Goethego w Frankfurcie (Niemcy) – instytucja specjalizująca się w badaniach i analizie polityki na poziomie UE w zakresie wielofunkcyjnego rolnictwa i pomostów między badaniami a praktyką; Baltic Education Technology Institute (Litwa) – zespół profesjonalistów, którzy pracują w dziedzinie technologii ICT i edukacji na rzecz kształcenia ustawicznego, metodyki nauczania na odległość, technologii uczenia się, produkcji multimedialnej oraz rozwoju aplikacji internetowych; Europejska Rada Młodych Rolników AISBL (Belgia) promująca młodych rolników i innowacyjny europejski sektor rolny, dążąca do stworzenia lepszego środowiska pracy oraz dwóch instytucji specjalizujących się w edukacji dorosłych: Formacja na Rzecz Rozwoju Kariery i Integracji (Hiszpania) i Stowarzyszenie ARID (Polska) - prywatna organizacja pozarządowa działającą w dziedzinie edukacji zawodowej, której głównym celem jest promocja przedsiębiorczości poprzez uczenie się przez całe życie.

W realizację projektu ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaangażowani są: dr inż. Barbara Król i dr Maja Słupczyńska z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Dział Współpracy z Zagranicą.

Informacje na temat projektów typu „Partnerstwa strategiczne” (Strategic partnerships) znajduje się tutaj: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-2/partnerstwa-strategiczne/