Rzeczpospolita Polska

Konferencja podsumowująca

­
  euro   efs   zporr   logo_ar

2 lutego 2007 roku w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Szkolenia z języka angielskiego dla doradców rolniczych z Dolnego Śląska”. Wzięli w niej udział uczestnicy kursu językowego – pracownicy DODR oraz przedstawiciele Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Spotkanie otworzył kierownik projektu Bartłomiej Wojdyło z Biura ds. Projektów i Funduszy Europejskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, następnie oddając głos prorektorowi ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni prof. dr. hab. Romanowi Kołaczowi, który podkreślił, że realizacja projektu i przeprowadzenie kursu językowego nie przyniosłoby tak dobrych rezultatów, gdyby nie znakomita współpraca pomiędzy UP we Wrocławiu a DODR. Dzięki pełnej życzliwości atmosferze nie tylko łatwiejsze było prowadzenie projektu, ale także skuteczniej można było rozwiązywać na bieżąco wszelkie problemy.

Następnie głos zabrał dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Zbigniew Michalewski, który podziękował za zorganizowanie kursu języka angielskiego dla swoich pracowników i wyraził nadzieję, iż kończący się projekt nie będzie ostatnim wspólnym przedsięwzięciem.

Szczegółowo o projekcie, jego osiągnięciach i sukcesach, ale i kłopotach w jego realizacji opowiedział w drugiej części konferencji kierownik projektu Bartłomiej Wojdyło. Przypomniał on zebranym założenia i cele projektu oraz podkreślił zaangażowanie uczestników projektu, którzy przez cały rok kilka godzin w tygodniu poświęcali na kurs angielskiego. Jeśli wziąć pod uwagę, że większość osób zaczynała dopiero naukę języka, tym większego znaczenia nabiera fakt, że 45 proc. uczestników zdało egzamin TELC, którego stopień trudności zaskoczył nawet organizatorów.

W trakcie trwania projektu prowadzone były także badania uczestników, których wyniki przedstawiła Zuzanna Nowak. Scharakteryzowała ona grupę beneficjentów pod względem płci, wieku, i wykształcenia oraz zaprezentowała opinie respondentów na temat osób prowadzących kurs: sposobu przekazywania wiedzy przez lektorów i ich kompetencji, a także przydatności podręczników i płyt otrzymanych w ramach kursu, przydatności słownictwa i zasad gramatyki przyswojonych podczas nauki. Osobno oceniany przez respondentów był egzamin: jego stopień trudności i organizacja.

Swój udział w projekcie podsumowali także sami uczestnicy. W krótkich, spontanicznych wystąpieniach padło pod adresem organizatorów nieco cierpkich słów, ale też wiele pochwał i podziękowań za umożliwienie bezpłatnej nauki języka. Uwagi te były bardzo cenne, gdyż dzięki nim w następnych projektach będzie można ustrzec się wielu błędów.

Konferencję zakończyło rozdanie uczestnikom certyfikatów z języka angielskiego poświadczających ich udział w projekcie.

szkol_ang_2

­