Rzeczpospolita Polska

Rezultaty

REZULTATY PROJEKTU 2017-1-PL01-KA103-035590

Celem projektu było umożliwienie: (1) studentom odbycia części studiów w uczelniach partnerskich krajów programu, z którymi wcześniej zawarte zostały umowy międzyinstytucjonalne, (2) studentom i absolwentom odbycia praktyki zagranicznej w krajach programu w celu nabycia praktycznych kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia, (3) pracownikom naukowo-dydaktycznym wyjazdów do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi wyjazdów w celach szkoleniowych (STT).

Wybór uczelni partnerskich zależał od profilu kształcenia, tak aby studenci każdego wydziału mogli skorzystać z programu wymiany. Wyjazdy studentów na studia do uczelni zagranicznych umożliwiły im zapoznanie się z warunkami i metodami kształcenia w innych krajach. Wyjazdy na praktyki pozwoliły studentom na poznanie zagranicznego środowiska pracy i porównanie wymagań stawianych im na uczelni z tymi, których oczekuje pracodawca. Zarówno studia, jak i praktyki za granicą miały pozytywny wpływ na rozwój kompetencji językowych i społeczno-kulturowych studentów oraz ich przygotowanie do podjęcia wyzwań na europejskim rynku pracy. Założenia projektu zostały zrealizowane.

Z wymiany skorzystało 116 studentów, w tym 52 wyjechało na studia (SMS), a 64 na praktykę (SMP). Ponadto wyjechało 19 pracowników, w tym 15 na STA i 4 na STT. Projekt realizowany był zgodnie z założeniami Karty Erasmusa oraz misją i strategią umiędzynarodowienia Uczelni. Na każdym wydziale zwiększyła się liczba przedmiotów oferowanych w języku angielskim, a na Wydziałach Biologii i Hodowli Zwierząt, Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Medycyny Weterynaryjnej oferta ta obejmowała całe studia. Z kształcenia w języku angielskim mogli korzystać zarówno studenci zagraniczni, jak też studenci polscy.

Wyjazdy pracowników do krajów programu umożliwiły wymianę doświadczeń, rozszerzenie współpracy międzynarodowej, a w konsekwencji udział w innych międzynarodowych projektach edukacyjnych i badawczych. Udział w projekcie przyczynił się do rozpoczęcia współpracy z kilkoma uczelniami partnerskimi, w tym opracowania transparentnych procedur uznawalności przedmiotów w zakresie punktów ECTS oraz przeliczania ocen.

Realizacja projektu miała pozytywny wpływ na promocję i wizerunek Uczelni, umiędzynarodowienie oraz jakość kształcenia i badań naukowych w wymiarze europejskim.

Koordynator Uczelniany Erasmus+

Jadwiga Bolechowska