Rzeczpospolita Polska

Rezultaty

Rezultaty projektu 2015-1-PL01-KA103-014412

W roku akademickim 2015/2016 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu realizował projekt w ramach programu Erasmus+ KA103 – Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych. Umowa finansowa podpisana przez prawnego przedstawiciela Uczelni (prof. dr hab. Alinę Wieliczko - prorektora ds. współpracy z zagranicą i regionem) z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) obejmowała okres od 1 czerwca 2015 roku do 31 maja 2017 roku.

Celem projektu było: umożliwienie studentom odbycia części studiów w uczelniach partnerskich krajów programu, z którymi wcześniej zawarte zostały umowy międzyinstytucjonalne; umożliwienie studentom i absolwentom odbycia praktyki zagranicznej w krajach programu; umożliwienie pracownikom naukowo-dydaktycznym wyjazdów do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA), a także wyjazdów w celach szkoleniowych (STT) nauczycielom akademickim i pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.

Projekt realizowany był zgodnie z założeniami Karty Erasmusa i zgodnie z Regulaminem wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+ stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 39/2014 Rektora UPWr z dnia 14 marca 2014 roku. Realizacja projektu była także zgodna z misją Uczelni oraz podstawowymi założeniami strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w pełni zrealizował założenia projektu, z którego skorzystało 117 studentów, w tym 70 osób wyjechało na studia (SMS) i 47 na praktykę (SMP) oraz 10 pracowników, w tym 4 osoby skorzystały z wyjazdów na STA i 6 na STT.

Wyjazdy studentów na studia (SMS) odbywały się w oparciu o wcześniej podpisane umowy międzyinstytucjonalne (120 uczelni partnerskich). Wybór uczelni partnerskich podyktowany był zgodnością profilu kształcenia, tak że studenci każdego wydziału mogli skorzystać z programu wymiany studiując w międzynarodowym środowisku i nabywając kompetencje oraz umiejętności potrzebne w realizacji ścieżki zawodowej po ukończeniu studiów. Wyjazdy studentów na studia do uczelni zagranicznych umożliwiły im zapoznanie się z warunkami i metodami kształcenia w innych krajach. Wyjazdy na praktyki (SMP) pozwoliły studentom na zapoznanie się ze środowiskiem pracy i porównaniem wymagań stawianych im na uczelni z tymi, których oczekuje pracodawca. Zarówno wyjazdy na studia, jak i praktyki za granicą umożliwiły studentom, doktorantom i absolwentom rozwój ich kompetencji językowych oraz społeczno-kulturowych, a także przygotowanie do podjęcia wyzwań związanych ze zmianami w europejskiej przestrzeni gospodarczo-społecznej oraz potrzebami i wymogami na europejskim rynku pracy. Wyjazdy pracowników do krajów programu umożliwiły im wymianę doświadczeń, rozszerzenie współpracy międzynarodowej, a w konsekwencji również udział w innych międzynarodowych projektach edukacyjnych i badawczych (np. Partnerstwa Strategiczne). Rozwój zawodowy pracowników poprzez wyjazdy zagraniczne był uznawany i doceniany przez władze Uczelni w procesie przyznawania awansów i nagród. Udział w projekcie przyczynił się do rozpoczęcia współpracy z kilkoma uczelniami partnerskimi, w tym w zakresie opracowania wspólnych programów mających na celu umożliwienie studentom II i III stopnia uzyskanie Double Diploma.

Na każdym wydziale zwiększyła się oferta przedmiotów wykładanych w języku angielskim. Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej objęła ona cały program studiów. Z kształcenia w języku angielskim mogli korzystać zarówno studenci zagraniczni, jak też studenci polscy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W roku akademickim 2015/2016 UPWr przyjął 105 studentów zagranicznych z uczelni partnerskich w celu odbywania części studiów w ramach programu Erasmus+ oraz 13 studentów zagranicznych w celu odbywania praktyki.

W realizację projektu na UPWr zaangażowani byli także studenci uczelni zrzeszeni w Erasmus Student Network (ESN), którzy przyczynili się do integracji społeczności akademickiej różnych narodowości i kultur w środowisku wrocławskim.

Projekt umożliwił i wzmocnił współpracę z wieloma uczelniami i instytucjami w krajach Unii Europejskiej i w Turcji, gdzie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, miasto Wrocław oraz Polska zyskały na popularności, potwierdzając ogromną wartość umiędzynarodowienia kształcenia w szkolnictwie wyższym. Wymiana osobowa w ramach projektu umożliwiła studentom i pracownikom lepsze poznanie uczelni i instytucji zagranicznych oraz porównanie warunków kształcenia w różnych krajach. Realizacja projektu miała pozytywny wpływ na wizerunek uczelni i jej rozpoznawalność, umiędzynarodowienie oraz jakość kształcenia i badań naukowych w wymiarze europejskim.

Jadwiga Bolechowska
Koordynator Uczelniany Erasmus+

www.upwr.edu.pl

Wrocław, 15.09.2017

 

 

 

 

 

The Wroclaw University of Environmental and Life Sciences (WUELS) – PL WROCLAW04

Project results 2015-1-PL01-KA103-014412

The Grant Agreement for the project between the National Agency and the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences (WUELS) was signed by Prof. Alina Wieliczko, Vice-Rector for International Relations and Regional Cooperation and comprised the period from 1st of June 2015 to 31st May 2017.

The main objectives of the mobility project 2015-1-PL01-KA103-014412 were focused on providing the students at each level of study with a possibility to experience a study period abroad (SMS) at one of the partner institutions with which the WUELS had signed interinstitutional agreements and also to give the students and most recent graduates an opportunity to do traineeships (SMP) at different institutions and organisations in the programme countries. The project also included academic and administrative staff mobilities (STA and STT) for teaching and training, giving an opportunity of knowledge transfer and/or participation in different forms of training abroad in order to advance professional development as well as social and interpersonal skills in international environments.

The interinstitutional agreements were signed with 120 HEIs of different profiles, so that the students of the WUELS enrolled at each level of study at all the five Faculties could find courses meeting their expectations and at the same time ensure recognition of the learning outcomes and ECTS credits after the mobility. Each partner institution had been awarded the Erasmus Charter (ECHE) before the interinstitutional agreement was signed by the Vice-Rector for International Relations and Regional Cooperation.

The grant agreement for the academic year 2015/2016 has been successfully realized with the total number of 117 mobilities of outgoing students representing each of the 5 faculties at the WUELS (including 70 – SMS + 47 – SMP) and 10 mobilities of staff (including 4 – STA + 6 – STT). The project was realized in compliance with the ECHE principles and in compliance with the Rector’s Decree No. 39 of the 14th of March, 2014.

The enrolment of incoming Erasmus students at the university reached the number of 105 students accepted for study (SMS) at different levels (Bachelor’s, Master’s and PhD) and faculties. Moreover, 13 international students from different EU countries and Turkey completed their traineeships at our university.

Polish students associated in the Erasmus Student Network (ESN) have been very helpful with the integration of foreign students into the academic community of the university and the city of Wroclaw. The project allowed the university to fulfill the message of “lifelong learning” also allowing for efficient use of human resources and their impact on internationalization “at home”. All the activities corresponded to the university’s mission and strategy of development and internationalization.

All the activities had a great impact on the promotion and prestige of the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, which has proved its great potential in the world of science and teaching in European dimension. The number of courses taught in English has increased at each Faculty. The Faculty of Veterinary Medicine offered all the courses taught in Polish also in English language. Polish students were the target of this offer as well as foreign students. The STA and STT visits resulted in extended peer collaboration reflected in some preparatory actions aimed at curriculum development at master’s and PhD levels, so as to give the students an opportunity to earn a Double Diploma. The project motivated the academics and administrative staff at the WUELS to participate in the mobility activities, which consequently affected their chances for promotion and Rector’s awards.

The exchange programme has improved language competences and social skills of both the students and the staff. The activities carried out in this project have also increased participation of the university in other European projects, for example Erasmus+ Strategic Partnerships. The project proved to be a very important element of successful implementation of the university’s strategy of development, including research studies, innovative teaching and learning in European dimension. It had a great impact on launching, strengthening and continued collaboration with the HEIs and other organizations and institutions in the programme countries, where our university, the city of Wrocław and Poland have gained good reputation and recognition.

Jadwiga Bolechowska
Institutional Coordinator Erasmus+

www.upwr.edu.pl