Rzeczpospolita Polska

Opis projektu

­Cel projektu

Celem projektu jest wzrost potencjału naukowego w dziedzinach innowacyjnych w regionie Dolnego Śląska poprzez wypłatę stypendiów dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich w Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

­

Beneficjenci ostateczni projektu

Projekt jest skierowany do grupy 34 doktorantów naszej uczelni, których prace badawcze są zgodne z dziedzinami innowacyjnymi określonymi w Dolnośląskiej Strategii Innowacji. Wypłacane doktorantom w projekcie stypendia przeznaczone będą na realizację badań do pracy doktorskiej, prace projektowe i wdrożeniowe, zakup literatury naukowej, udział w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, publikowanie prac naukowych oraz stypendium naukowe.

Okres realizacji projektu

Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2006 r. do 31 października 2007 r.

Wartość projektu

1.064.875 zł.

Źródło finansowania projektu

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) stanowią 75%, natomiast budżetu państwa – 25%. Projekt jest realizowany w oparciu o umowę zawartą w dniu 12.07.2006 r. z Samorządem Województwa Dolnośląskiego nr Z/2.02/II/2.6/08/06/U/01/06.