Rzeczpospolita Polska

ERASMUS+ KA103 KRAJE PROGRAMU (PO WER)

ERASMUS+ KA103 KRAJE PROGRAMU (PO WER)

dla studentów niepełnosprawnych i ze stypendium socjalnym

 

W roku akademickim 2018/2019 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:

„Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”.

Umowa numer: 2018-1-POWER-HE-047652

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Studenci, którym przysługuje stypendium socjalne będą korzystać z „grantu zero” programu Erasmus+ według stawek Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Warunkiem otrzymania stypendium z programu PO WER jest przystąpienie do rekrutacji na wyjazdy na dany rok akademicki z uwzględnieniem informacji o pobieranym stypendium socjalnym w Zgłoszeniu Kandydata na Stypendium. Konieczne jest także dostarczenie do Biura Programów Międzynarodowych zaświadczenia z dziekanatu o przyznanym stypendium socjalnym na bieżący rok akademicki.

Studenci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności będą korzystać z „grantu zero” programu Erasmus+ według stawek Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Oprócz stypendium studenci mogą także otrzymać dodatkowe fundusze (zwrot kosztów rzeczywistych) po przedłożeniu w Biurze Programów Międzynarodowych stosownych dokumentów/ dowodów zapłaty. Koszty rzeczywiste obejmują np.:

  • podróż i pobyt osoby towarzyszącej
  • wynagrodzenie miejscowego opiekuna
  • opieka lekarska, rehabilitacja, leki
  • specjalne materiały dydaktyczne
  • specjalne ubezpieczenie.

*Grant Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie wpłacany na konto stypendysty w walucie polskiej (PLN).

Grant przyznany Uczelni w roku akademickim 2018/2019 na wyjazdy stypendialne studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynosi 236 318,00 PLN, w tym:

  • 163 020,00 PLN – na wyjazdy studentów wyjeżdżających na studia z prawem do „dodatku socjalnego” – łączna liczba wyjazdów: 10;
  • 40 872,00 PLN – na wyjazdy studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia – łączna liczba wyjazdów: 3;
  • 16 302,00 PLN – na wyjazdy studentów wyjeżdżających na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” – łączna liczba wyjazdów: 2;
  • 16 124,00 PLN – na wyjazdy studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia – łączna liczba wyjazdów: 2;

Wysokość stawek obowiązująca w programie PO WER:

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę
Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w PLN
(kwota ryczałtowa)
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3019 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2803 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2587 PLN
Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę
Kraje należące do danej grupy Studia
Miesięczna stawka stypendium w PLN
(kwota ryczałtowa)
Praktyka
Miesięczna stawka
stypendium w PLN
(kwota ryczałtowa)
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2156 PLN 2587 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 1940 PLN 2372 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 1725 PLN 2156 PLN
Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE.
FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.
Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.