Rzeczpospolita Polska

ERASMUS+ KA103 KRAJE PROGRAMU (PO WER)

ERASMUS+ KA103 KRAJE PROGRAMU (PO WER)

dla studentów niepełnosprawnych i ze stypendium socjalnym

W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:

„Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”.

Umowa numer: 2019-1-POWER-HE-061625

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Studenci, którym przysługuje stypendium socjalne będą korzystać z „grantu zero” programu Erasmus+ według stawek Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Warunkiem otrzymania stypendium z programu PO WER jest przystąpienie do rekrutacji na wyjazdy na dany rok akademicki z uwzględnieniem informacji o pobieranym stypendium socjalnym w Zgłoszeniu Kandydata na Stypendium. Konieczne jest także dostarczenie do Biura Programów Międzynarodowych zaświadczenia z dziekanatu o przyznanym stypendium socjalnym na bieżący rok akademicki.

Studenci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności będą korzystać z „grantu zero” programu Erasmus+ według stawek Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Oprócz stypendium studenci mogą także otrzymać dodatkowe fundusze (zwrot kosztów rzeczywistych) po przedłożeniu w Biurze Programów Międzynarodowych stosownych dokumentów/ dowodów zapłaty. Koszty rzeczywiste obejmują np.:

  • podróż i pobyt osoby towarzyszącej
  • wynagrodzenie miejscowego opiekuna
  • opieka lekarska, rehabilitacja, leki
  • specjalne materiały dydaktyczne
  • specjalne ubezpieczenie.

*Grant Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie wpłacany na konto stypendysty w walucie polskiej (PLN).

Grant przyznany Uczelni w roku akademickim 2019/2020 na wyjazdy stypendialne studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynosi 140 122 PLN, w tym:

  • 80 850 PLN – na wyjazdy studentów wyjeżdżających na studia z prawem do „dodatku socjalnego” – łączna liczba wyjazdów: 5;
  • 16 170 PLN – na wyjazdy studentów wyjeżdżających na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” – łączna liczba wyjazdów: 2;
  • 27 068 PLN – na wyjazdy studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia – łączna liczba wyjazdów: 2;
  • 16 034 PLN – na wyjazdy studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na praktykę – łączna liczba wyjazdów: 2.

Wysokość stawek obowiązująca w programie PO WER:

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę
Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w PLN
(kwota ryczałtowa)

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 995 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2 781 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

2 567 PLN
Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę
Kraje należące do danej grupy Studia
Miesięczna stawka stypendium w PLN
(kwota ryczałtowa)
Praktyka
Miesięczna stawka
stypendium w PLN
(kwota ryczałtowa)

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 139 PLN 2 567 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

1 925 PLN 2 353 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

1 711 PLN 2 139 PLN

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej

Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE.
FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.
Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.


logo