Rzeczpospolita Polska

Regulamin

­Regulamin
ustalający zasady przyznawania uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stypendium, na realizację pracy doktorskiej, dofinansowywanej ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

§1

1. Stypendium dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu tworzy się w oparciu o środki pochodzące ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2. Stypendium dla uczestników studiów doktoranckich, o którym mowa w ust. 1, przeznaczone jest na realizację badań do pracy doktorskiej, zakup niezbędnej literatury naukowej, prac projektowych i wdrożeniowych oraz udział w konferencjach naukowych (w tym za granicą), publikowanie prac naukowych oraz stypendia naukowe.

 

§2

O przyznanie i wypłatę stypendium może się ubiegać uczestnik studiów doktoranckich realizujący pracę doktorską w jednej z dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju innowacyjności w regionie Dolnego Śląska, wykazanych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego lub Regionalnej Strategii Innowacyjnej. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium składa wniosek wraz z pisemną opinią opiekuna naukowego, wykazem swoich publikacji, programem badań naukowych do zrealizowania i ewentualnymi konspektami lub metodologią pracy doktorskiej.

 

§3

1. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 1, ustala i przyznaje rektor na wniosek Komisji Konkursowej.

2. Stypendium przelewane jest na wskazane przez uczestnika studiów doktoranckich konto osobiste.

 

§4

Uczestnik studiów doktoranckich, któremu przyznane zostało stypendium z funduszu określonego w §1 zobowiązany jest do:

1) wykorzystania tego stypendium zgodnie z przeznaczeniem, określonym w niniejszym regulaminie,

2) składania rektorowi, co miesiąc, jednakże nie później niż w trzeci dzień następnego miesiąca, sprawozdań z wykorzystania stypendium,

3) zwrotu stypendium w terminie określonym przez rektora w przypadkach przewidzianych w §5.

 

§5

1. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystania przyznanego stypendium lub nie złożenia sprawozdania, o którym mowa w §4 pkt. 2, rektor może cofnąć stypendium i wezwać uczestnika studiów doktoranckich do zwrotu stypendium, wraz z ustalonymi odsetkami, liczonymi od daty otrzymania stypendium do daty zwrotu, wyznaczając w tym celu stosowny termin.

2. Data zwrotu stypendium jest datą wpływu środków na konto uczelni lub datą wpłaty do kasy uczelni.

3. W szczególnych przypadkach kwota przypisana do zwrotu może zostać rozłożona na raty.

4. Zwrócone stypendium powiększa fundusz stypendialny, o którym mowa w §1.

 

§6

Stypendium może zostać cofnięte także w przypadku nieterminowego złożenia sprawozdania.

 

§7

Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zarządzenia go wprowadzającego.

­