Rzeczpospolita Polska

Centrum Naukowe Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów


Centrum Naukowe Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów realizuje prace z zakresu zarządzania ryzykiem środowiskowym poprzez:

1. pozyskiwanie oraz koordynację i realizację krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z zakresu:
  • monitoringu ekosystemów;
  • zarządzania jakością powietrza atmosferycznego na terenach aglomeracji miejskich, jak również regionów o statucie ośrodków uzdrowiskowych;
  •  dostosowywania komponentów środowiska do zmian klimatu;
  • wprowadzania zielonej infrastruktury i powierzchni biologicznie czynnych na terenach aglomeracji miejskich;
  • energii odnawialnej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwoju zrównoważonego;
  • gospodarki wodno-ściekowej i retencji wód opadowych;
  • gospodarowania wodami w dorzeczach oraz zagadnień dot. ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania skutkom suszy;
  • ochrony gleb oraz rekultywacji terenów zdegradowanych;
  • redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko inwestycji podejmowanych na terenie kraju.
2. podejmowanie inicjatyw na płaszczyźnie naukowej oraz gospodarczej – organizacja konferencji oraz warsztatów naukowych w tematyce zarządzania ryzykiem środowiskowym i monitoringu ekosystemów
3. rozpowszechnianie wiedzy i podejmowanie inicjatyw mających na celu poszerzanie świadomości społecznej w szeroko pojętej tematyce ochrony środowiska.

Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów realizuje swoje prace w ścisłej współpracy z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi i naukowymi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
KONTAKT


Centrum Naukowe Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów

(The Scientific Centre of Environmental Risk Management and Ecosystem Monitoring)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław
Gmach główny, bud. A1, pok. 306a, 306b


Dyrektor

prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak
tel. +48 794 698 696, e-mail:


Biuro

tel. +48 722 333 531

email:

Pracownicy

dr Kornelia Kwiecińska
dr inż. Łukasz Szałata
mgr inż. Anna Gizowska
mgr inż. Kamil Wiśniewski

Doktoranci

mgr inż. Agata Piechocka