Rzeczpospolita Polska

Konferencja inaugurująca projekt

­Konferencja inaugurująca projekt

„Drugi program stypendialny dl­a doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”


29 listopada 2006 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się konferencja inaugurująca projekt pt. Drugi program stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele władz uczelni: prorektor ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni prof. Roman Kołacz, prorektor ds. nauki prof. Józef Szlachta oraz prorektor ds. studenckich i nauczania prof. Józefa Chrzanowska, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Aneta Kęska i Maciej Biernacki, przedstawiciele zaproszonych na konferencję firm: Krystyna Wagner, kierownik kontroli jakości oraz Waldemar Jarymek, główny technolog z firmy OPTIMA Słodownia Pneumatyczna Sp. z o.o., Bolesław Luber, Członek Zarządu Spółki HRR Nasiona Kobierzyc Sp. z o.o. oraz Jarosław Bojarczuk, przedstawiciel firmy Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaangażowani w realizację projektu oraz doktoranci – beneficjenci ostateczni projektu i ich opiekunowie naukowi.

2006_11_25a

Konferencję otworzył oraz przybyłych gości przywitał koordynator projektu, prorektor ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni, prof. Roman Kołacz. Podczas swego wystąpienia rektor omówił pokrótce realizację pierwszej edycji projektu zaplanowaną w okresie od 15 kwietnia 2005 r. do 30 kwietnia 2007 r., którego wartość przekracza 1,3 mln. zł i w którym uczestniczy 19 doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Następnie rektor przedstawił zarys funkcjonowania projektu Drugi program stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rektor zaznaczył również, że Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu będzie ubiegać się o możliwość realizacji kolejnych trzech edycji projektu w latach 2007-2013.

2006_11_25b

Podczas konferencji wystąpił przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Maciej Bednarski, który omówił realizację Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w ramach drugiego priorytetu ZPORR na Dolnym Śląsku oraz przedstawił informacje dotyczące możliwości aplikowania o fundusze unijne w latach 2007-2013 przeznaczone na zwiększenie transferu wiedzy i wzmacnianie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami.

2006_11_25e

Wystąpienie managera projektu, Mariusza Mielcarka nakreśliło uczestnikom konferencji podstawowe informacje o realizowanym projekcie, zapoznało ich ze zrealizowanymi dotąd zadaniami oraz kolejnymi działaniami zaplanowanymi do przeprowadzenia w dalszym etapie funkcjonowania projektu. Manager przedstawił również wyniki ewaluacji ex-ante projektu, przeprowadzonej przez pracownika administracyjnego projektu, Danutę Chanik.

2006_11_25d

W trakcie konferencji wystąpił rzecznik patentowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Stanisław Mączka, który przedstawił wstępne informacje dotyczące postępowania patentowego. Dotyczyły one zapisów ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30.06.2000 r. oraz postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Podsumowując wystąpienie rzecznika patentowego, rektor prof. Roman Kołacz podkreślił znaczenie zgłaszania patentów przez doktorantów i pracowników naukowych uczelni oraz przypomniał o tym, że większość badań naukowych realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może zostać objęta postępowaniem patentowym.

2006_11_25c

Druga część konferencji została poświęcona wystąpieniom doktorantów – uczestników projektu „Drugi program stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, którzy przedstawili założenia swoich prac doktorskich.

­