Rzeczpospolita Polska

Kalendarium

13.03.2006

złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

 

15.05.2006

otrzymanie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pozytywnej ocenie Komisji Oceny Projektów i rekomendowaniu projektu do dofinansowania

 

12.07.2006

podpisanie umowy nr Z/2.02/II/2.6/08/06/U/01/06 na realizację projektu z Samorządem Województwa Dolnośląskiego

 

17.08.2006

złożenie wniosku o pierwszą płatność na kwotę 213.234 zł, stanowiącą 20% wartości projektu

 

01.09.2006

uruchomienie projektu w uczelni

 

18.09.2006

zakończenie naboru doktorantów do projektu

 

25.09.2006

zorganizowanie spotkania informacyjno-szkoleniowego z doktorantami i opiekunami naukowymi (promotorami)

 

29.09.2006

podpisanie umów uczestnictwa doktorantów w projekcie

 

10.10.2006

wpływ na konto projektu pierwszej transzy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 213 tys. zł

 

31.10.2006

wypłata stypendiów dla doktorantów za październik 2006

 

23.11.2006

zmiana nazwy projektu na Drugi program stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu związana ze zmianą nazwy uczelni

 

27.11.2006

rozpoczęcie naboru uzupełniającego dodatkowych czterech doktorantów do projektu

 

29.11.2006

konferencja inaugurująca projekt pt. „Drugi program stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”

 

30.11.2006

wypłata stypendiów dla doktorantów za listopad 2006

 

11.12.2006

zakończenie naboru uzupełniającego dodatkowych czterech doktorantów do projektu

 

15.12.2006

podpisanie umów uczestnictwa w projekcie przez dodatkowych czterech doktorantów

 

20.12.2006

wypłata stypendiów dla doktorantów za grudzień 2006

 

20.12.2006

złożenie wniosku o pierwszą płatność pośrednią na kwotę 852.936 zł, stanowiącą 80% wartości projektu

 

01.01.2007

wydanie artykułu w Głosie Uczelni nr 158 dotyczącego konferencji inaugurującej realizację projektu

 

18.01.2007

podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie realizacji projektu

 

19.01.2007

złożenie sprawozdania rocznego z realizacji projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za 2006

 

19.01.2007

złożenie sprawozdania okresowego z realizacji projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za drugie półrocze 2006

 

31.01.2007

wypłata stypendiów dla doktorantów za styczeń 2007

 

26.02.2007

wpływ na konto projektu drugiej transzy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 791 tys. zł

 

28.02.2007

wypłata stypendiów dla doktorantów za luty 2007

 

05.03.2007

zatwierdzenie nowego Regulaminu ustalającego zasady przyznawania uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stypendium, na realizację pracy doktorskiej, dofinansowywanej ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

28.03.2007

otrzymanie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzającej zasady przyznawania uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stypendium na realizację pracy doktorskiej dofinansowanej ze ZPORR

 

12-30.03.2007

przeprowadzenie ewaluacji mid-term projektu

 

30.03.2007

wypłata stypendiów dla doktorantów za marzec 2007

 

01.04.2007

Zmiana nazwy i siedziby biura, w którym realizowany jest projekt. Nowa nazwa i adres biura: Biuro Projektów i Funduszy Unii Europejskiej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 42, 50-369 Wrocław, pok. nr 2.

 

30.04.2007

wypłata stypendiów dla doktorantów za kwiecień 2007

 

31.05.2007

wypłata stypendiów dla doktorantów za maj 2007

 

19.06.2007

złożenie wniosku o drugą płatność pośrednią na kwotę blisko 60 tys. zł

 

27.06.2007

podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie realizacji projektu

 

29.06.2007

wypłata stypendiów dla doktorantów za czerwiec 2007

 

25.06.2007 – 30.07.2007

audyt zewnętrzny projektu przeprowadzony przez firmę InfoAudit sp. z o.o. z Warszawy

 

05.07.2007

złożenie sprawozdania okresowego z realizacji projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za pierwsze półrocze 2007

 

31.08.2007

wpływ na konto projektu trzeciej transzy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 60 tys. zł

 

27.08.2007

podpisanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie realizacji projektu

 

01.08.2007 – 15.09.2007

przeprowadzenie ewaluacji ex-post projektu

 

02.08.2007 – 18.09.2007

przeprowadzenie przez personel projektu kontroli na miejscu wśród doktorantów dotyczącej prawidłowości wydatkowania grantu

 

25.09.2007

konferencja podsumowująca realizację projektu „Drugi program stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”

­