Rzeczpospolita Polska

ProgramZarząd Województwa Dolnośląskiego 27 marca 2017 r. przyjął projekt programu rozwoju „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.  Trwają konsultacje społeczne programu. Zachęcamy do udziału.

Więcej informacji


Strategia realizacji programu zdefiniowana została poprzez cel główny, cele szczegółowe i priorytety. Cel główny programu to wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki w obszarze żywności i zdrowia poprawiający jakość życia Dolnoślązaków. Będzie on realizowany  poprzez cele szczegółowe i priorytety.
 
Cel szczegółowy 1.

Zwiększenie udziału żywności wysokiej jakości pochodzącej z Dolnego Śląska na rynkach krajowych i zagranicznych.

  • Priorytet 1.1. Rozwój oferty dolnośląskiej żywności wysokiej jakości w oparciu o regionalne zasoby.
  • Priorytet 1.2. Zmniejszenie barier wejścia na rynek dla dolnośląskich produktów żywności wysokiej jakości.
Cel szczegółowy 2.

Poprawa konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego i powiązanych z nim dziedzin.

  • Priorytet 2.1. Wzrost innowacyjności dolnośląskiego sektora żywności i zdrowia wynikający z kooperacji biznes – nauka – samorząd.
  • Priorytet 2.2. Poprawa dostępności do wykwalifikowanej kadry na bazie zidentyfikowanych potrzeb.
  • Priorytet 2.3. Poprawa infrastruktury wspierającej rozwój firm działających na Dolnym Śląsku.
Cel szczegółowy 3.

Kreowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

  • Priorytet 3.1. Promocja zdrowego stylu życia wśród Dolnoślązaków.
Wstępnie budżet programu oszacowano na kwotę 299 597 000 zł.

Najważniejsze podmioty zaangażowane w jego realizację to:
  • Rada Wykonawcza – główne ciało w systemie zarządzania programem; w jej skład wchodzą przedstawiciele Samorządu Województwa oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  • Rada Programowa – ciało pomocnicze względem Rady Wykonawczej, o charakterze opiniodawczo-doradczym, w którego skład wchodzi szereg interesariuszy programu, w szczególności: przedstawiciele Samorządu Województwa i innych samorządów lokalnych, przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz innych uczelni wyższych Dolnego Śląska, przedstawiciele przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji doradczych, a także administracja rządowa.
  • Biuro programu – podmiot odpowiedzialny za koordynację realizacji programu zgodnie ze wskazaniami Rady Wykonawczej, zapewniający obsługę administracyjną programu.
  • Podmioty realizujące działania – podmioty wdrażające działania i projekty.

KALENDARIUM

09.08.2017  podpisanie porozumienia o współpracy w ramach programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” między Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a Urzędem Marszałkowskim
20.06.2017  przyjęcie programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego
24.04.2017 konferencja konsultacyjna programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” z udziałem marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
24.03.2017  udział w II Konferencji Naukowej „Człowiek – Żywność – Zdrowie”
22.03.2017 debata nad programem z udziałem pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Urzędu Marszałkowskiego
15.03.2017 rozstrzygnięcie konkursu na logotyp programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
09.03.2017 IV Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej V Kadencji w Polanicy Zdroju 
28.02.2017 przekazanie projektu programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
12.01.2017 spotkanie rektora z Wójtem Gminy Wisznia Mała
plik PDF Zielona Dolina – szczegółowy opis programu plik PDF, 4.91 MB
2017-09-15 11:34
plik PDF Zarządzenie Rektora UPWr w sprawie powołania Rady Wykonawczej plik PDF, 448.66 KB
2017-09-25 09:53
plik PDF Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie powołania Rady Programowej plik PDF, 153.10 KB
2017-09-25 09:54
plik PDF Uchwała nr 1/2017 Rady Programowej w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Rady Programowej Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” plik PDF, 354.81 KB
2017-10-06 14:24
plik PDF Załącznik do Uchwały nr 1/2017 plik PDF, 416.02 KB
2017-10-06 14:26
plik PDF Uchwała nr 2/2017 Rady Programowej w sprawie zaopiniowania Rocznego Planu Realizacji Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” plik PDF, 359.42 KB
2017-10-06 14:25
plik PDF Załącznik do Uchwały nr 2/2017 plik PDF, 597.55 KB
2017-10-06 14:27
plik PDF Uchwała nr 3/2017 Rady Programowej w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Programowej Programu "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia" z dn. 05.10.2017 r. wraz z załącznikiem plik PDF, 2.08 MB
2017-12-08 14:39
plik PDF Uchwała nr 4/2017 Rady Programowej w sprawie zaopiniowania Rocznego Planu Realizacji Programu "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia" na 2018 r. wraz z załącznikiem plik PDF, 2.69 MB
2017-12-08 14:39
plik PDF Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego plik PDF, 95.71 KB
2018-07-12 14:03
plik PDF Uzasadnienie do uchwały nr 11/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku plik PDF, 136.48 KB
2018-07-12 14:03