Rzeczpospolita Polska

Epos-plEPOS- System Obserwacji Płyty Europejskiej


Termin realizacji projektu: 01.09.2016 - 31.12.2021

Kierownik projektu na UPWr:

dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.
Instytut Geodezji i Geoinformatyki
E-mail:

Wartość projektu: 61 998 845,39 PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 58 482 153,06 PLN 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.


Projekt EPOS

jest realizowany przez Instytut Geofizyki PAN w konsorcjum z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademią Górniczo-Hutniczą, Głównym Instytutem Górnictwa, Instytutem Geodezji i Kartografii, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Wojskową Akademią Techniczną i Polską Grupą Górniczą.

Misją programu EPOS jest integracja rozproszonych istniejących i nowo powstających infrastruktur badawczych w dziedzinie nauk o Ziemi w Europie oraz tworzenie i udoskonalanie elementów integrujących te infrastruktury. W ramach niniejszego projektu powstaje infrastruktura badawcza EPOS-PL - wielowarstwowa, multidiscyplinarna i interoperacyjna infrastruktura badawcza, gdzie zbierane i gromadzone będą dane z rozproszonych sieci pomiarowych. Dane te będą następnie opracowywane, standaryzowane i integrowane w postaci baz danych, do których zostanie zapewniony dostęp poprzez stronę web. Dodatkowo udostępnione zostaną odpowiednie serwisy/aplikacje analityczne oraz dedykowane wizualizacje.

Uniwersytet Przyrodniczy ma wkład w:

  • integrację infrastruktury Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego na obszarze Polski
  • budowę Centrum Infrastruktury Badawczej GNSS a w szczególności powstanie serwisów monitorujących pozycje stacji GNSS w czasie rzeczywistym i prawie rzeczywistym
  • dobór i opracowanie geodezyjnych technik zdalnych dla monitorowania obszarów aktywnego wydobycia węgla kamiennego (Multidisciplinary Upper Silesian Epsiodes – MUSE)
  • dostarczanie trójwymiarowej wizualizacji i analizy danych pozyskanych w ramach poszczególnych zadań.

Efektem programu EPOS ma być paneuropejska infrastruktura naukowa otwarta dla państw członkowskich i krajów stowarzyszonych, ułatwiająca wymianę wiedzy i mobilność naukowców na obszarze Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz przyczyniająca się do upowszechniania i optymalizacji wyników badań.