Rzeczpospolita Polska

Aktualności

fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb_1
HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻU

Zgodnie z obowiązkami nałożonymi na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu mocą umowy o dofinansowanie zamieszczamy harmonogram wsparcia w ramach II edycji staży w ramach projektu.

Data publikacji 10.06.2017 r. 
Aktualizacja: 11.07.2017 r.archiwum RAR Kierunek geodezja i kartografia archiwum RAR, 8.36 MB
2017-07-11 08:58
archiwum RAR Kierunek inżynieria środowiska archiwum RAR, 6.49 MB
2017-07-11 09:06
archiwum RAR Kierunek zootechnika archiwum RAR, 3.57 MB
2017-07-11 09:07


Szanowni Państwo,

w dniu 08.05.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej oceniającej wnioski o przyznanie stażu złożone przez studentów kierunku zootechnika na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt.

Decyzją Kierownika projektu wsparciem objęci zostaną wszyscy studenci, którzy złożyli wniosek. Ponadto Komisja zakwalifikowała osoby do udziału na staż kreatywny, tj. pierwsze 9 osób z listy rankingowej. 

·  

Poniżej zamieszczono listę rankingową dla kierunku zootechnika.

Lista rankingowa dla kierunku zootechnika

Wszystkim zainteresowanym serdecznie dziękujemy za zgłoszenie swojego udziału.


Poniżej przedstawiamy harmonogram działań związanych z podpisaniem umowy trójstronnej na realizację stażu dla studentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Przypominamy, iż zasady organizacji staży są ujęte w Regulaminie staży studenckich oraz w Umowie trójstronnej stanowiącej załącznik do Regulaminu. Wszystkie dokumenty są dostępne w zakładce dokumenty do pobrania.


I.                     Potwierdzenie chęci przystąpienia do projektu przez osoby zakwalifikowane poprzez złożenie następujących dokumentów:

1)       Formularz danych osobowych wraz z oświadczeniem uczestnika projektu i oświadczeniem o numerze konta,

2)       Informacja dotycząca podstawy do ubezpieczenia,

3)       Badanie kompetencji.

Dokumenty należy złożyć w Biurze projektu, wypełnione komputerowo (za wyjątkiem badania kompetencji), własnoręcznie podpisane, nie później niż do 19 maja 2017 r. Biuro jest czynne w godzinach 7.30 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

II.                   Dostarczenie do Biura projektu formularza zawierającego dane Zakładu pracy oraz dane Studenta/Studentki niezbędne do przygotowania umowy trójstronnej.

 Prosimy o dostarczenie danych Zakładu pracy, na formularzu opracowanym przez Biuro. Formularz powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, zgodne z prawdą. Formularz należy obowiązkowo przekazać do Biura projektu:

1)       w wersji papierowej, z akceptacją dr Haliniaka (parafka z pieczątką),

2)       w wersji elektronicznej na e-mail (do edycji), w tytule wiadomości oraz pliku proszę wpisać swoje nazwisko i imię oraz kierunek studiów.

 Przykład: Formularz danych_kwiecieńmarek_iś

Ostateczny termin przekazania formularza upływa 19 maja 2017 r. Prosimy o kontakt mailowy/na facebooku w przypadku trudności z dotrzymaniem terminu.

Na podstawie przekazanych przez Państwo danych przygotujemy Umowy trójstronne, które prześlemy do pracodawców drogą e-mail z prośbą o ostateczną weryfikację i akceptację.

Formularz informacji do Umowy trójstronnej


III.                 Dostarczenie harmonogramu stażu do Biura projektu przed podpisaniem umowy trójstronnej.

 Należy ustalić z Zakładem pracy, do którego zostali Państwo skierowani, harmonogram stażu na obowiązującym w projekcie formularzu.

 Harmonogram stażu 

Harmonogram stażu należy przesłać do Biura projektu przed podpisaniem Umowy, najpóźniej do 31 maja 2017r. w celu weryfikacji przez Kierownika projektu na adres w tytule wiadomości oraz pliku proszę wpisać swoje nazwisko i imię oraz kierunek studiów.

Przykład: Harmonogram stażu_kwiecieńmarek_iś


IV.                 Dostarczenie programu stażu do Opiekuna stażu (UPWr) przed podpisaniem umowy trójstronnej.

 Należy przedłożyć do zatwierdzenia przez Opiekuna stażu po stronie UPWr program stażu, opracowany przez Opiekuna stażu po stronie pracodawcy na obowiązującym w projekcie formularzu.

Program stażu

Program stażu należy dostarczyć do Opiekuna stażu (UPWr) przed podpisaniem umowy, najpóźniej do 31 maja 2017r. w celu weryfikacji z kierunkowymi efektami kształcenia. Po ewentualnych uwagach Opiekuna i poprawkach program stażu należy załączyć do Umowy trójstronnej.

 

V.                   Odbiór skierowania na badanie lekarskie przed rozpoczęciem realizacji stażu od Opiekuna stażu.

 W momencie uzgodnienia z Opiekunem stażu Zakładu pracy, do którego zostaniecie Państwo skierowani, Opiekun (UPWr) przekaże Państwu wypełniony formularz Skierowania na badanie. W celu wyznaczenia terminu badania prosimy o osobiste bądź elektroniczne dostarczenie kompletnego skierowania na badania wraz z podaniem Państwa numeru telefonu kontaktowego do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy:

DWOMP Wrocław - tel. 713449300, 713449304, 713449353

Skan skierowania prosimy przesyłać na adres:

Badania należy wykonać przed rozpoczęciem stażu, zaświadczenie lekarskie należy przekazać (w oryginale) do Biura projektu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem stażu. Dokumenty będą udostępnione na życzenie pracodawcy przez pracowników Biura.

 

VI.                 Wykupienie ubezpieczenia NNW i OC na czas realizacji stażu.

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla każdego Stażysty/Stażystki, dokumenty potwierdzające fakt ubezpieczenia (kopie) należy przekazać do Biura projektu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem stażu. Dokumenty będą udostępnione na życzenie Zakładu pracy przez pracowników Biura.


VII.               Podpisanie Umowy trójstronnej – do 9 czerwca 2017 r.

 Po akceptacji ze strony Zakładu pracy Umowy trójstronnej, przygotowanej przez Biuro projektu należy dostarczyć wydrukowane w 4 egzemplarzach umowy wraz z załącznikiem – programem stażu (zweryfikowanym przez Opiekuna stażu po stronie UPWr), podpisane przez reprezentację Zakładu pracy oraz przez Studenta/Studentkę. Umowy zostaną podpisane przez Kierownika projektu (program stażu przez Opiekuna) i przekazane Stażyście/Stażystce oraz do Zakładu pracy (pocztą lub za pośrednictwem stażysty), odpowiednio po 1 egzemplarzu.

Uwaga, każda strona Umowy powinna być zaparafowana przez każdą ze stron.

 

VIII.             Odbiór plakatu informacyjnego

 Przed rozpoczęciem stażu należy zgłosić się po odbiór z Biura projektu plakatu informacyjnego. Plakat należy umieścić w widocznym miejscu, w Zakładzie pracy. Na potwierdzenie należy przesłać zdjęcie na adres , niezwłocznie po rozpoczęciu stażu.

 

IX.                 Rozpoczęcie stażu.

 Staż należy rozpocząć 1 lipca 2017 r. a zakończyć 30 września 2017 r., co musi znaleźć potwierdzenie w zapisach dziennika stażu oraz na liście obecności. Istnieje możliwość, w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Kierownika projektu i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zmiany tego okresu, jednak musi to być okres ciągły, obejmujący pełne 3 miesiące kalendarzowe.

opublikowano: 09.05.2017 r.Szanowni Studenci i Szanowne Studentki,

poniżej przedstawiamy harmonogram działań związanych z podpisaniem umowy trójstronnej na realizację stażu dla studentów WIKŚiG zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Przypominamy, iż zasady organizacji staży są ujęte w Regulaminie staży studenckich oraz w Umowie trójstronnej stanowiącej załącznik do Regulaminu. Wszystkie dokumenty są dostępne w zakładce dokumenty do pobrania.


I.                     Potwierdzenie chęci przystąpienia do projektu przez osoby zakwalifikowane poprzez złożenie następujących dokumentów:

1)       Formularz danych osobowych wraz z oświadczeniem uczestnika projektu i oświadczeniem o numerze konta,

2)       Informacja dotycząca podstawy do ubezpieczenia,

3)       Badanie kompetencji.

Dokumenty należy złożyć w Biurze projektu, wypełnione komputerowo (za wyjątkiem badania kompetencji), własnoręcznie podpisane, nie później niż do 12 maja 2017 r. Biuro jest czynne w godzinach 7.30 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

II.                   Dostarczenie do Biura projektu formularza zawierającego dane Zakładu pracy oraz dane Studenta/Studentki niezbędne do przygotowania umowy trójstronnej.

 Prosimy o dostarczenie danych Zakładu pracy, na formularzu opracowanym przez Biuro. Formularz powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, zgodne z prawdą. Formularz należy obowiązkowo przekazać do Biura projektu:

1)       w wersji papierowej, z akceptacją dr Haliniaka (parafka z pieczątką),

2)       w wersji elektronicznej na e-mail (do edycji), w tytule wiadomości oraz pliku proszę wpisać swoje nazwisko i imię oraz kierunek studiów.

 Przykład: Formularz danych_kwiecieńmarek_iś

Ostateczny termin przekazania formularza upływa 19 maja 2017 r. Prosimy o kontakt mailowy/na facebooku w przypadku trudności z dotrzymaniem terminu.

Na podstawie przekazanych przez Państwo danych przygotujemy Umowy trójstronne, które prześlemy do pracodawców drogą e-mail z prośbą o ostateczną weryfikację i akceptację.

Formularz informacji do Umowy trójstronnej


III.                 Dostarczenie harmonogramu stażu do Biura projektu przed podpisaniem umowy trójstronnej.

 Należy ustalić z Zakładem pracy, do którego zostali Państwo skierowani, harmonogram stażu na obowiązującym w projekcie formularzu.

 Harmonogram stażu 

Harmonogram stażu należy przesłać do Biura projektu przed podpisaniem Umowy, najpóźniej do 31 maja 2017r. w celu weryfikacji przez Kierownika projektu na adres w tytule wiadomości oraz pliku proszę wpisać swoje nazwisko i imię oraz kierunek studiów.

Przykład: Harmonogram stażu_kwiecieńmarek_iś


IV.                 Dostarczenie programu stażu do Opiekuna stażu (UPWr) przed podpisaniem umowy trójstronnej.

 Należy przedłożyć do zatwierdzenia przez Opiekuna stażu po stronie UPWr program stażu, opracowany przez Opiekuna stażu po stronie pracodawcy na obowiązującym w projekcie formularzu.

Program stażu

Program stażu należy dostarczyć do Opiekuna stażu (UPWr) przed podpisaniem umowy, najpóźniej do 31 maja 2017r. w celu weryfikacji z kierunkowymi efektami kształcenia. Po ewentualnych uwagach Opiekuna i poprawkach program stażu należy załączyć do Umowy trójstronnej.

 

V.                   Odbiór skierowania na badanie lekarskie przed rozpoczęciem realizacji stażu od Opiekuna stażu.

 W momencie uzgodnienia z Opiekunem stażu Zakładu pracy, do którego zostaniecie Państwo skierowani, Opiekun (UPWr) przekaże Państwu wypełniony formularz Skierowania na badanie. W celu wyznaczenia terminu badania prosimy o osobiste bądź elektroniczne dostarczenie kompletnego skierowania na badania wraz z podaniem Państwa numeru telefonu kontaktowego do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy:

DWOMP Wrocław - tel. 713449300, 713449304, 713449353

Skan skierowania prosimy przesyłać na adres:

Badania należy wykonać przed rozpoczęciem stażu, zaświadczenie lekarskie należy przekazać (w oryginale) do Biura projektu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem stażu. Dokumenty będą udostępnione na życzenie pracodawcy przez pracowników Biura.

 

VI.                 Wykupienie ubezpieczenia NNW i OC na czas realizacji stażu.

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla każdego Stażysty/Stażystki, dokumenty potwierdzające fakt ubezpieczenia (kopie) należy przekazać do Biura projektu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem stażu. Dokumenty będą udostępnione na życzenie Zakładu pracy przez pracowników Biura.


VII.               Podpisanie Umowy trójstronnej – do 9 czerwca 2017 r.

 Po akceptacji ze strony Zakładu pracy Umowy trójstronnej, przygotowanej przez Biuro projektu należy dostarczyć wydrukowane w 4 egzemplarzach umowy wraz z załącznikiem – programem stażu (zweryfikowanym przez Opiekuna stażu po stronie UPWr), podpisane przez reprezentację Zakładu pracy oraz przez Studenta/Studentkę. Umowy zostaną podpisane przez Kierownika projektu (program stażu przez Opiekuna) i przekazane Stażyście/Stażystce oraz do Zakładu pracy (pocztą lub za pośrednictwem stażysty), odpowiednio po 1 egzemplarzu.

Uwaga, każda strona Umowy powinna być zaparafowana przez każdą ze stron.

 

VIII.             Odbiór plakatu informacyjnego

 Przed rozpoczęciem stażu należy zgłosić się po odbiór z Biura projektu plakatu informacyjnego. Plakat należy umieścić w widocznym miejscu, w Zakładzie pracy. Na potwierdzenie należy przesłać zdjęcie na adres , niezwłocznie po rozpoczęciu stażu.

 

IX.                 Rozpoczęcie stażu.

 Staż należy rozpocząć 1 lipca 2017 r. a zakończyć 30 września 2017 r., co musi znaleźć potwierdzenie w zapisach dziennika stażu oraz na liście obecności. Istnieje możliwość, w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Kierownika projektu i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zmiany tego okresu, jednak musi to być okres ciągły, obejmujący pełne 3 miesiące kalendarzowe.

opublikowano: 25.04.2017 r.Szanowni Państwo,

w dniu 24.04.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej oceniającej wnioski o przyznanie stażu złożone przez studentów kierunków geodezja i kartografia oraz inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

Decyzją Kierownika Projektu zwiększono limit miejsc stażowych w II edycji programu stażowego dla kierunku geodezja i kartografia, który obecnie wynosi:

·         51 miejsc dla studentów i studentek studiujących w roku akademickim 2016/2017 na I semestrze (semestr letni) studiów stacjonarnych II  stopnia na kierunku geodezja i kartografia.

Poniżej zamieszczono listy rankingowe zgodne z aktualnym limitem.

Lista rankingowa dla kierunku geodezja i kartografia

Lista rankingowa dla kierunku inżynieria środowiska

Wszystkim zainteresowanym serdecznie dziękujemy za zgłoszenie swojego udziału.

opublikowano: 25.04.2017 r.UWAGA !!! Decyzją Kierownika projektu mgr. inż. Bartłomieja Wojdyło przedłużony zostaje termin przyjmowania wniosków  o przyznanie stażu dla studentów na kierunku Zootechnika do dnia 05.05.2017 r. do godz. 14.00

Wypełniony komputerowo, wydrukowany i własnoręcznie podpisany wniosek wraz z rozwiązaniem Case study należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Biura Projektu (liczy się moment wpływu zgłoszenia do Biura). Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.

Każdy student otrzyma stypendium z tytułu odbywania stażu.

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 71 320 10 28.


Rekrutacja na staże dla studentów kierunków Geodezja i kartografia oraz Inżynieria Środowiska została zakończona.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej oceniającej wnioski złożone przez studentów w/w kierunków odbędzie się dnia 24.04.2017 r.


opublikowano: 21.04.2017 r.Szanowni Państwo,

w związku z licznie pojawiającymi się pytaniami odnośnie sposobu rozwiązania Case study załączonego do Wniosku o przyznanie stażu, informujemy, iż Państwa odpowiedź powinna odnosić się konkretnie do opisanego w załączniku przypadku.

Natomiast Case study opracowane wg realnych potrzeb potencjalnego pracodawcy dotyczy osób, które dostaną się na tzw. staże kreatywne.

opublikowano: 18.04.2017 r.


Otwarcie rekrutacji na II edycję staży w ramach projektu pt. Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziałów Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Serdecznie zapraszamy studentki i studentów I roku studiów magisterskich na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt (na kierunku zootechnika) oraz Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (na kierunkach: inżynieria środowiska oraz geodezja i kartografia) do udziału w II edycji programu stażowego.

Oferta wysokiej jakości staży, opracowana we współpracy z pracodawcami, daje studentom możliwość nabycia i podniesienia kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w toku realizacji studiów, odpowiadających potrzebom gospodarki i pozwalających sprostać oczekiwaniom stawianym przez pracodawców na rynku pracy.

II edycja Programu zakłada realizację 3-miesięcznych staży dla studentów ww. kierunków, odbywanych u pracodawców od lipca do września 2017 r.

Każdy student otrzyma stypendium z tytułu odbywania stażu.

Dodatkowo w ramach projektu zapewniona jest refundacja kosztów związanych z zakwaterowaniem lub dojazdem, w przypadku odbywania stażu w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania uczestnika stażu.

 

Aby przystąpić do programu należy dostarczyć do Biura Projektu (Dział Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych, p. nr 2 w budynku głównym UPWr, wejście od ul. M. Skłodowskiej–Curie) poniższy formularz zgłoszeniowy.

dokument Word 2007 Wniosek o przyznanie stażu dokument Word 2007, 292.86 KB
2017-04-03 08:46


TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STAŻU:  10.04.2017 r. – 20.04.2017 r.

Wypełniony komputerowo, wydrukowany i własnoręcznie podpisany wniosek należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Biura Projektu (liczy się moment wpływu zgłoszenia do Biura). Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.

Pełna dokumentacja projektu jest dostępna na stronie projektu w zakładce dokumenty do pobrania:

Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziałów Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Biologii i Hodowli Zwierząt UPWr

 

Osoba do kontaktu:           

                                                                                                    

mgr Katarzyna Maciejczyk-Jaśkiewicz


tel. 71 320 10 28

e-mail: staze2016@gmail.com


 

Zapraszamy!

opublikowano: 25.04.2017 r.Szanowni Studenci,

informujemy, iż dokumentacja dla II edycji programu stażowego jest aktualnie złożona do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. Tuż po zatwierdzeniu wszystkie dokumenty zostaną Państwu udostępnione na stronie internetowej i rozpoczniemy nabór wniosków o przyznanie stażu.

W przypadku pytań dot. wyboru pracodawcy na staż prosimy o kontakt mailowy: