Rzeczpospolita Polska

I edycja - projekt stażowy WIKŚG i WBiHZ

fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb_1


Informacja z dnia 12.08.2016 r.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

Harmonogram wsparcia dla osób rozpoczynających staż w lipcu 2016 r.

1. ZOOTECHNIKA

2. GEODEZJA

3. INŻYNIERIA

Uwaga. Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Każda zmiana spowoduje aktualizacje przedmiotowego harmonogramu.

mgr Katarzyna Maciejczyk-JaśkiewiczInformacja z dnia 20.07.2016

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisami Regulaminu staży (Zarządzenie nr 43/2016 Rektora UPWr z dnia 25 maja 2016 roku) oraz z zapisami podpisanej Umowy Trójstronnej przypominamy o obowiązku rozliczenia się z realizacji stażu.

Wypłata środków nastąpi po zakończeniu każdego miesiąca odbywania stażu, na konto bankowe wskazane przez Stażystę.

TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW;

Warunkiem przekazania środków jest dostarczenie do 5-tego dnia następnego miesiąca, oryginału listy obecności i dziennika stażu za dany miesiąc, podpisanego przez Opiekuna stażu po stronie pracodawcy.

Dokumenty, w wersji papierowej, należy dostarczyć na adres:

Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych,

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 42, pok.2,

50-369 Wrocław

(osobiście, pocztą, przy pomocy zaufanej osoby).

Istnieje możliwość przesłania skanów dokumentów na adres poczty elektronicznej, działanie to może pomóc przy weryfikacji dokumentów, nie stanowi jednak wypełnienia obowiązku, jakim jest dostarczenie oryginalnych dokumentów do biura projektu.

Ze względu na wymogi promocji Europejskiego Funduszu Społecznego, zamieszczamy wzór listy obecności i dziennika stażu w wersji monochromatycznej. Przypominamy, iż logo w kolorze należy wydrukować na drukarce umożliwiającej kolorowy wydruk. Dokumenty w wersji monochromatycznej pozwalają na wydruk bez użycia kolorowych tuszy (wydruk czarno-biały).

Bardzo proszę o czytelne wypełnienie dziennika zajęć. Zalecane jest prowadzenie dziennika na komputerze, następnie wydrukowanie i podpisanie przez odpowiednie osoby. Dziennik jest prowadzony każdego roboczego dnia miesiąca, zgodnie z przyjętym przez potencjalnego pracodawcę systemem godzin odbywania stażu.

Dokumenty nieczytelne, przygotowane na złej wersji kolorystycznej będą zwracane do poprawy.

Dokumentacja powinna umożliwiać wyliczenie ilości godzin poświęconej na realizację stażu.

REFUNDACJA KOSZTÓW DOJAZDU/ZAKWATEROWANIA

Ponadto, zgodnie z umową osoby odbywające staż poza miejscem zamieszkania mają możliwość otrzymania:

- zwrotu kosztów podróży w obie strony poza miejscem zamieszkania (min. 50 km w jedną stronę),

- zwrotu kosztów zakwaterowania w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania (min. 50 km).

Dokumenty potwierdzające koszty powinny zostać przedłożone (w wersji papierowej) w terminie 5 dni po zakończeniu danego miesiąca. Kwalifikowane będą: bilety, kopia umowy najmu, faktury wraz z potwierdzeniami zapłaty.

Informujemy, iż z umowy najmu powinno jasno wynikać, czy student jest wynajmującym, za jaki okres się rozlicza oraz jaka jest wysokość opłat w ujęciu miesięcznym. Przyjmowane będą jedynie potwierdzenia zapłaty w formie wydruku bankowego, z konta należącego do studenta, z jasno opisanym tytułem przelewu.

Ponadto zwrot przysługuje wyłącznie osobom, które odbywają staż w odległości 50 km w jedną stronę miedzy miejscem zamieszkania a odbywania stażu.

Kwestię odległości pomiędzy miejscowościami reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r (Dz.U.2003r, Nr 220,poz.2181), w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zgodnie z zapisami:

Liczby kilometrów podawane na drogowskazach, tablicach kierunkowych i szlakowych powinny oznaczać odległość od miejsca umieszczenia znaku do centralnego punktu danej miejscowości np. rynku, głównego placu, ratusza, skrzyżowania dróg przelotowych itp. Odległości należy podawać w pełnych kilometrach.

Reasumując, odległość liczy się od miejscowości do miejscowości (jest to najkrótsza odległość drogowa) a nie „od adresu do adresu”.

Wzory dokumentów w wersji monochromatycznej:

Dziennik stażu

Lista obecności za lipiec

Lista obecności za sierpień

Lista obecności za wrzesień

Katarzyna Maciejczyk-Jaśkiewicz

Specjalista ds. administracyjno-finansowych


Informacja z 22.06.2016 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z Regulaminem studenci zakwalifikowani do udziału w projekcie powinni wypełnić (najlepiej komputerowo) i złożyć następujące dokumenty:

- Formularz danych osobowych - zał. 2a do Regulaminu;

- Oświadczenie uczestnika projektu - zał. 2b do Regulaminu;

- Oświadczenie o numerze konta - zał. 2c do Regulaminu;

- Informacje dotyczące podstawy do ubezpieczenia - zał. 2d do Regulaminu.

Zgodnie z wymogami Umowy trójstronnej należy dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Opiekun stażu wystawia również skierowanie na badanie, które jest obligatoryjne. Informacje tutaj.

Po odbyciu badania należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie. Koniecznie przed rozpoczęciem stażu.

Z pracodawcą, do którego student został skierowany na staż zawierana będzie umowa trójstronna wraz z aneksem wprowadzającym zmiany.

Wzór umowy trójstronnej_WBiHZ

Wzór Aneksu do umowy trójstronnej_WBiHZ

Wzór umowy trójstronnej_WIKSIG

Wzór Aneksu do umowy trójstronnej_WIKSIG

Załącznik do Umowy stażu nr 1 Wzór programu wiksig

Załącznik do Umowy stażu nr 2 Skierowanie na staż wiksig

Załącznik do Umowy stażu nr 1 Wzór programu wbihz

Załącznik do Umowy stażu nr 2 Skierowanie na staż wbihz

Wypełnione dokumenty oraz ksera ubezpieczeń należy dostarczyć jak najszybciej do opiekunów staży po stronie każdego z Wydziałów.

Sporządziła: mgr Katarzyna Maciejczyk-Jaśkiewicz

Informacja z 20.06.2016 r.

Decyzją Kierownika projektu mgr. inż. Bartłomieja Wojdyło w dniu jutrzejszym przyjmowane będą wnioski o przyznanie stażu studenckiego dla Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt w ramach dodatkowego naboru. Szczegółowe informacje u Opiekuna staży po stronie UPWr dr hab. inż. Sebastiana Opalińskiego.

Autor: mgr inż. Bartłomiej Wojdyło

Informacja z dnia 16.06.2016 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 16.06.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej oceniającej wnioski złożone przez studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. W odpowiedzi na konkurs wpłynęła niedostateczna liczba zgłoszeń, dlatego podjęto decyzję o ogłoszeniu dodatkowego naboru.

Autor: mgr inż. Bartłomiej Wojdyło

Informacja z dnia 16.06.2016 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 16.06.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej oceniającej wnioski złożone przez studentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Decyzją Kierownika Projektu zwiększono limit miejsc stażowych w I edycji programu stażowego, który obecnie wynosi:

- 49 miejsc dla studentów i studentek studiujących w roku akademickim 2015/2016 na I semestrze (semestr letni) studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku inżynieria środowiska;

- 50 miejsc dla studentów i studentek studiujących w roku akademickim 2015/2016 na I semestrze (semestr letni) studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku geodezja i kartografia.

Listy rankingowe, zgodnie z limitem, są dostępne u opiekuna staży po stronie Uczelni - dr Jarosława Haliniaka. Osoby zainteresowane wynikiem proszone są o zgłaszanie się do Opiekuna po informację.

Wyniki będą ostateczne po upływie 5 dni kalendarzowych od momentu ogłoszenia listy rankingowej przysługujących na odwołania (przy braku odwołań) zgodnie z Regulaminem staży studenckich

Wszystkim zainteresowanym serdecznie dziękujemy za zgłoszenie swojego udziału.

Autor: mgr inż. Bartłomiej Wojdyło


UWAGA !!! Decyzją Kierownika projektu mgr. inż. Bartłomieja Wojdyło, przedłużony zostaje termin przyjmowania wniosków o przyznanie stażu do dnia 14.06.2016 r. do godz. 14.00


Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziałów Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


Cel projektu:

Celem projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunkach:

- Inżynieria środowiska i Geodezja na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji;

- Zootechnika na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt.

Cel ten ma być osiągnięty poprzez wdrożenie wysokiej jakości programu stażowego we współpracy z pracodawcami. Dzięki naszej nowej ofercie stażowej studenci nabędą doświadczenia zawodowego, podniosą kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy akademickiej, które zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy. W Projekcie przewidziana jest także realizacja tzw. staży kreatywnych, realizowanych według indywidualnego programu stażu na podstawie case study opracowanego przez pracodawców.
Program wysokiej jakości staży studenckich zakłada realizację dwóch edycji programy 3-miesięcznych staży u pracodawcy:
- I edycja będzie realizowana od lipca do września 2016 r.
- II edycja będzie realizowana od lipca do września 2017 r.

Każdy ze stażystów otrzyma stypendium stażowe.

Dodatkowo w ramach projektu zapewnione będą:

- zwrot kosztów dojazdu do miejsca stażu w obie strony – dotyczą komunikacji publicznej (PKP,PKS), przy zakupie biletu miesięcznego ze zniżką studencką.

- zwrot kosztów zakwaterowania dla studentów odbywających staż powyżej 50 km poza miejscem zamieszkania.

Kryteria rekrutacji:

- średnia arytmetyczna wszystkich ocen ze studiów I stopnia, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz oceny języka obcego;

- rozwiązanie case study.

W przypadku posiadania jednakowej średniej ocen będą przyznawane punkty dodatkowe za:

- uczestnictwo w zespołach projektowych, organizacjach studenckich, kołach naukowych;

- dodatkową aktywność, udział w wolontariatach, kursach i szkoleniach zawodowych, przyznane nagrody.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NA STAŻ: OD 25.05.2016 r. – 4.06.2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury przyjmowania wniosków o staż znajdują się w części III Regulaminu staży studenckich

UWAGA ! Staże nie mogą się pokrywać ze stażami/praktykami wynikającymi z planu studiów.
Limity przyjęć na staże oraz inne potrzebne informacje znajdują się w REGULAMINIE STAŻY STUDENCKICH.

Osoby do kontaktu:

dr inż. Jarosław Haliniak - Opiekun staży Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

dr hab inż. Sebastian Opaliński – Opiekun staży Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
Dokumenty do pobrania:

Regulamin staży WIKŚiG WBiHZ

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stażu

Załącznik nr 2a Formularz danych osobowych

Załącznik nr 2b Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 2c Oświadczenie o nr konta

Załącznik nr 2d Oświadczenie ZUS

Załącznik nr 3 Umowa trójstronna

Załącznik nr 4 Wzór listy obecności

Załącznik nr 5 Dziennik stażu

Załącznik nr 6 Zaświadczenie o ukończeniu stażu

Załącznik nr 7 Minimalny wzór sprawozdania

Załącznik do Umowy stażu nr 1 Wzór programu

Załącznik do Umowy stażu nr 2 Skierowanie na staż