Rzeczpospolita Polska

Konferencja podsumowująca projekt

­­

Konferencja podsumowująca projekt

„Drugi program stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”


25 września 2007 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Drugi program stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Konferencję patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Andrzej Łoś, Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club Marek Woron oraz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Michał Mazurkiewicz.

2007_09_25a

W obradach uczestniczyli prorektor prof. Roman Kołacz, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC Marek Woron, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Beata Banasik, Maciej Biernacki i Łukasz Tur, pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaangażowani w realizację projektu oraz doktoranci – beneficjenci ostateczni projektu i ich opiekunowie naukowi.

2007_09_25b

Pierwszą część konferencji zainaugurował prorektor prof. Roman Kołacz. W swoim wystąpieniu pogratulował uczestnikom projektu osiągniętych w nim rezultatów oraz podziękował personelowi projektu: managerowi Mariuszowi Mielcarkowi i pracownikowi administracyjnemu Alicji Książek za włożony trud i osiągnięte wyniki w prowadzeniu drugiej edycji projektu stypendialnego dla doktorantów. Wystąpienie koordynatora projektu prof. Tadeusza Trziszki przybliżyło zebranym założenia projektu oraz istotę innowacji w nauce i gospodarce. Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC Marek Woron pogratulował doktorantom realizacji innowacyjnych tematów badawczych i wyraził nadzieję, że ich rezultaty zostaną przetransferowane do dolnośląskiej gospodarki. Maciej Biernacki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprezentował aktualny stan realizacji Działania 2.6 ZPORR na Dolnym Śląsku. Wystąpienie Łukasza Tura z UMWD dotyczyło możliwości uzyskania wsparcia przez uczelnie wyższe i przedsiębiorców w latach 2007-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Manager projektu Mariusz Mielcarek w swoim wystąpieniu podsumował realizację projektu, przybliżając zebranym zrealizowane w projekcie zadania oraz jego rezultaty.

2007_09_25c

W drugiej części konferencji koordynator projektu prof. Tadeusz Trziszka wręczył doktorantom dyplomy uczestnictwa w projekcie. Następnie stypendyści przedstawili uzyskane wyniki innowacyjnych badań.

2007_09_25d

Projekt Drugi program stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu był realizowany w uczelni w okresie od 1 września 2006 r. do 31 października 2007 r. Jego wartość przekroczyła 1 milion zł. Źródłem finansowania projektu był Europejski Fundusz Społeczny. Środki UE stanowiły 75%, natomiast środki budżetu państwa wyniosły 25% wartości projektu.

2007_09_25e

Celem zrealizowanego projektu Drugi program stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu był wzrost potencjału naukowego w dziedzinach innowacyjnych w regionie Dolnego Śląska poprzez stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Cel ten został osiągnięty poprzez udzielenie doktorantom grantów na realizację prac doktorskich przez okres 9 m-cy. Granty w wysokości 3000 zł miesięcznie przeznaczane były na: pokrycie kosztów badań do prac doktorskich, uczestniczenie w konferencjach naukowych, przygotowanie publikacji naukowych, zakup literatury naukowej i stypendia naukowe.

2007_09_25f

Uczestnikami projektu było 34 doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, których tematy prac doktorskich były zgodne z kierunkami innowacyjnymi, zawartymi w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiej Strategii Innowacji.

2007_09_25g

W okresie uczestnictwa doktorantów w projekcie wypłacono im stypendia w łącznej wysokości 888 tys. zł. Największą część wydatków stypendialnych (59%) stanowiło pokrycie kosztów związanych z realizacją innowacyjnych badań naukowych. Były one prowadzone przez doktorantów w takich dziedzinach, jak: biotechnologia, biologia molekularna, inżynieria genetyczna, farmaceutyka, chemia, przetwórstwo rolno-spożywcze, zagospodarowanie odpadów, czy też technologie związane z produkcją wysokiej jakościowo tzw. bezpiecznej żywności. Relatywnie mniej kosztowne były wydatki związane z uczestnictwem doktorantów w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą (4% środków) oraz wydatki dotyczące publikowania prac naukowych (1%). Na zakup literatury naukowej doktoranci przeznaczyli łącznie 2% przyznanego im stypendium. Znaczną i ważną część przekazanych doktorantom środków finansowych stanowiły wypłaty stypendiów naukowych (33%). Stypendia umożliwiły doktorantom pełne zaangażowanie się w realizację innowacyjnych projektów badawczych, bez konieczności zabiegania o pieniądze na bieżące utrzymanie siebie i swoich rodzin.

2007_09_25h

W wyniku realizacji projektu 34 stypendystów kontynuowało naukę na studiach doktoranckich. Doktoranci uczestniczyli w 63 konferencjach naukowych. Były one organizowane przez największe ośrodki naukowe w Polsce. Doktoranci uczestniczyli również w konferencjach zagranicznych: m.in. w Pfaffendorf (Niemcy), Lednice (Czechy), Tatranske Matliare (Słowacja), Berlin (Niemcy), Tartu (Estonia), Lipsk (Niemcy), Oviedo (Hiszpania). Stypendyści opublikowali 49 artykułów naukowych, które zostały wydane przez prestiżowe wydawnictwa i czasopisma na świecie, takie jak: New Agrochemicals And Their Safe Use For Health And Environment, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Publikacje wydawane były także w zeszytach naukowych publikowanych przez uczelnie wyższe w Polsce oraz krajowe czasopisma naukowe. Doktoranci przygotowali 22 postery naukowe, które były prezentowane przez nich na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Osiągnięte przez doktorantów rezultaty w projekcie nie są jeszcze ostateczne, gdyż uzyskane przez nich wyniki badań pozwolą na wydanie kolejnych kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz ewentualne przygotowanie zgłoszeń patentowych.

Manager projektu
Mariusz Mielcarek

­