Rzeczpospolita Polska

Kryta pływalnia

fepr_ds_ue_efrr_kolor_1

Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii dla obiektu Krytej PływalniTytuł projektu "Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii dla obiektu Krytej Pływalni Ul. Chełmońskiego 43a Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"

Oś priorytetowa nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna"
Działanie nr 3.1 "Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych"
Schemat nr 3.1 A
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020Projekt pt.: "Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii dla obiektu Krytej Pływalni Ul. Chełmońskiego 43a Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, dotyczy instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania wody basenowej oraz instalacji paneli fotowoltaicznych dla wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje montaż:

 • 96 kolektorów słonecznych o powierzchni 194 m2 i mocy 135,8kW na dachu budynku krytej pływalni,
 • modułów fotowoltaicznych o mocy 40 kWp i rocznym uzysku 36 MWh/rok.


Głównym odbiorcą projektu będzie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wnioskodawca), a także osoby korzystające z basenu (przede wszystkim studenci). Głównym celem Projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego i redukcja emisji CO2. Realizacja inwestycji przyczyni się do redukcji emisji CO2 aż o 22%. Efekt taki zostanie osiągnięty dzięki wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Wśród dodatkowych efektów realizacji projektu możemy wymienić:

 • dywersyfikacje źródeł energii;
 • wspieranie procesu zwiększania udziału energii z OZE w bilansie energetycznym kraju, który w roku 2020 ma wynieść 15%;
 • pomniejszanie różnic społeczno-gospodarczych miedzy Polską, a pozostałymi państwami Unii Europejskiej;
 • podniesienie świadomości ekologicznej pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
 • promocję ekologicznych nośników energii;
 • poprawę stanu środowiska naturalnego;
 • uruchomienie stanowiska badawczo-dydaktyczne dla studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami;
 • uruchomienie mini stacji meteorologicznej, co pozwoli na rejestrację takich danych jak: natężenia promieniowania słonecznego, temperatury otoczenia, wilgotności itp.

Realizacja projektu przyniesie szereg korzyści o charakterze ekologicznym. Jednocześnie inwestycja przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne w postaci obniżenia rachunków za energie elektryczną i cieplną.

Głównym celem projektu jest poprawa norm jakości powietrza atmosferycznego i redukcja emisji CO2 poprzez instalację kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania wody basenowej o mocy około 140 kW oraz instalację paneli fotowoltaicznych o mocy do 40 kWp dla wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne. Wdrożenie projektu zakłada realizacje wielu istotnych celów szczegółowych, takich jak np.:

 • redukcja emisji CO2 aż o 22%;
 • wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii;- dywersyfikacja źródeł energii;
 • poprawa stanu środowiska naturalnego;
 • podniesienie świadomości ekologicznej pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego oraz innych osób korzystających z krytej pływalni;- zmniejszenie kosztów użytkowania energii elektrycznej i cieplnej.Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich:

Całkowita wartość projektu: 1 153 400,00 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 053 263,17 zł
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich : 473 968,43 złdokument Word 2007 Polityka równych szans kobiet i mężczyzn – aktualizacja dokument Word 2007, 81.66 KB
2018-07-05 10:35