Rzeczpospolita Polska

Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-naukowych

iis_ue_fs

Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-naukowych


Tytuł projektu "Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"

Priorytet nr 1 "Zmniejszenie emisyjności gospodarki"
Działanie nr 1.3 "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach"
Poddziałanie 1.3.1 "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych"
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Cel projektu
Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, tj. budynku Hali Sportowej przy ul. Chełmońskiego 43, budynku dydaktyczno-naukowego przy ul. Kożuchowskiej 1-3 i budynek Centrum Dydaktyczno-Naukowego przy pl. Grunwaldzkim 24a. Osiągnięcie tego celu przyczyni sie do poprawy jakości życia społeczeństwa w tym mieszkańców Wrocławia, regionu i kraju.
Cele szczegółowe:
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dla potrzeb ogrzewania budynków,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną i użytkową , a tym samym redukcję emisji CO2,
 • oszczędności finansowe poprzez obniżenie poziomu opłat wnoszonych za energię cieplną i elektryczną,
 • podniesienie poziomu komfortu dla użytkowników pomieszczeń w termomodernizowanych budynkach tj. studentów i pracowników,
 • podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska.
Zakres rzeczowy projektu
Budynek Hali Sportowej przy ul. Chełmońskiego 43:
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymiana całej starej instalacji na nową z izolacją, montażem zaworów termostatycznych na wszystkich nowych grzejnikach i zaworów podpionowych,
Budynek dydaktyczno-naukowy przy ul. Kożuchowskiej 1-3:
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie stropodachu niewentylowanego,
 • docieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym,
 • wymiana starej stolarki okiennej,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • modernizacja instalacji c.o.,
 • modernizacja oświetlenia.
Budynek Centrum Dydaktyczno-Naukowego pl. Grunwaldzki 24:
 • modernizacja instalacji c.o.,
 • zastosowanie paneli fotowoltaicznych,
 • wymiana świetlówek na świetlówki energooszczędne (LED) w ciągach komunikacyjnych budynku,
 • montaż czujników ruchu i natężenia w ciągach komunikacyjnych budynku,
 • montaż perlatorów na wylewki w punktach poboru ciepłej wody użytkowej.
Planowane efekty
Wskaźniki produktu:
 • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 3 sztuki;
 • powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 19 231,60 m²;
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,08 MW
Wskaźniki rezultatu:
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 754 075 kWh/rok;
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej - 1 934,21 GJ/rok;
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 141,63 MWh/rok;
 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 1 424,33 GJ/rok;
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 219,68 tony równoważnika CO2.Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich:

Całkowita wartość projektu: 2 328 241,21 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 771 845,40 zł
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich : 940 000,00 zł

Okres realizacji:
10.02.2016 - 31.12.2018


Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Przyjęte rozwiązanie, zdaniem Instytucji Zarządzającej POIiŚ sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.