Rzeczpospolita Polska

Dolnośląska Strategia Innowacji

­­­

Pod koniec XX wieku globalizacja odblokowała wreszcie procesy wzrostu gospodarczego w tak zwanym Trzecim Świecie. W nowo wyłaniającej się rzeczywistości ekonomicznej kraje i regiony stają przed wyborem fundamentalnym: albo rozwijać będą gospodarkę innowacyjną, albo zmuszone będą do konkurowania z Chinami w kosztach produkcji. Przynajmniej do czasu, kiedy Chiny, które w przyszłym roku planują wydać na badania dwa razy większy odsetek PKB niż Po­lska, nie staną się krajem wysoko rozwiniętym.

Dla społeczeństw zamożnych i średnio zamożnych wybór wydaje się oczywisty. Odrzucenie innowacyjnej ścieżki rozwoju oznaczałoby w konsekwencji wyrównywanie standardów życia w dół. Zrozumienie powagi sytuacji legło u podstaw koncepcji gospodarki opartej na wiedzy, znalazło wyraz w Strategii Lizbońskiej i tłumaczy potrzebę sporządzania krajowych i regionalnych strategii innowacyjnych.

Realizacja rozmaitych strategii innowacyjnych nie przynosi jednak, jak dotąd, oczekiwanych korzyści gospodarczych. Coraz częściej wskazuje się, że porażki w tym zakresie wypływają z błędnego pojmowania natury procesów innowacyjnych. Bazujące na tym rozumieniu proceduralne polityki wspierania innowacyjności zawodzą.

Przedstawiana Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego wyrosła z przekonania, że innowacyjność jest w swej istocie zjawiskiem kulturowym, i że kluczem do sukcesu jest wzrost zasobów kapitału społecznego Dolnego Śląska. Tylko wtedy istniejące w regionie fragmenty systemu innowacyjnego dadzą się scalić w funkcjonującą całość. Tylko wtedy import technologii i kapitału sprzyjał będzie rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy. Diagnoza taka nie obiecuje łatwych sukcesów, ale w wypadku powodzenia daje realne szanse na polepszenie pozycji konkurencyjnej regionu. Zauważmy bowiem, że gdyby gospodarkę innowacyjną można było tak po prostu kupić, to nie byłoby nas na nią stać, a najbardziej innowacyjnym obszarem w Europie byłoby dawne NRD.

Układ dokumentu jest następujący:

 • Część pierwsza omawia potencjał innowacyjny Dolnego Śląska i zewnętrzne uwarunkowania budowy regionalnego systemu innowacyjnego. Odnosi się ona do badań wykonanych specjalnie w ramach przygotowawczych prac studialnych oraz do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego i Narodowego Planu Rozwoju. Zawarto w niej również odpowiednią analizę SWOT.
 • Część druga przedstawia założenia polityki innowacyjnej Województwa. Odwołując się od prawidłowości obserwowanych w dobrze funkcjonujących środowiskach innowacyjnych, wymienia ona procesy, jakie należy uruchomić na Dolnym Śląsku dla wyłonienia się efektywnego regionalnego systemu innowacyjnego.
 • Część trzecia, wskazując na rosnącą niepewność warunków gospodarowania, wynikającą z kumulacji wyzwań o wymiarze europejskim i globalnym, formułuje misję strategiczną innowacji na Dolnym Śląsku: Innowacyjność odpowiedzią na wyzwania przyszłości.
 • Część czwarta przedstawia osiem celów strategicznych, do osiągnięcia których Dolny Śląsk – rozumiany jako społeczność i wspólnota interesów – powinien dążyć, aby stać się regionem innowacyjnym. Przedstawia też związane z każdym celem kierunki działań.
 • Część piąta charakteryzuje zadania własne władz samorządowych Dolnego Śląska, których realizacja warunkuje powodzenie strategii, jak również kwestie monitoringu i koordynacji realizacji strategii.
 • Część szósta zawiera propozycję działań pomostowych, służących realizacji celów strategicznych.
 • Część siódma i ostatnia określa potencjalnych obszary innowacji i nowych technologii oraz propozycję obszarów współdziałania sektora nauki i gospodarki w Regionie.

 

 • W aneksie 1 omówiono szereg koncepcji teoretycznych, na których oparto konstrukcję strategii. Uznano to za wskazane jako, że wiedza na temat fenomenu innowacyjności daleka jest od kompletności i uzgodnienia, a żywe dyskusje, toczące się w zarówno w środowiskach naukowych, jak i politycznych, dotyczą nieraz kwestii podstawowych.
 • W aneksie 2 omówiono wyzwania, którym sprostanie warunkuje powodzenie strategii.
 • W aneksie 3 przedstawiono in extenso konkluzje kierowników projektów badawczych zrealizowanych w ramach prac przygotowawczych do Strategii.
 • W aneksie 4 omówiono wybrane propozycje działań na rzecz realizacji RIS.
 • W aneksie 5 przedstawiono propozycję wybranych działań integrujących potencjał naukowy i badawczo-rozwojowy (B&R) w Regionie.
 • W aneksie 6 przedstawiono katalog wzorcowych programów i projektów służących wdrażaniu regionalnych strategii innowacji sporządzony na podstawie pozytywnych doświadczeń regionów Unii Europejskiej.

 

Źródło: Wprowadzenie do Dolnośląskiej Strategii Innowacji

 

Dolnośląska Strategia Innowacji