Rzeczpospolita Polska

API-FAG

ir_ncbir_ue

„Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej”

Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Projekt nr POIR.04.01.02-00-0147/16

Rok przyznania:
2017

Projekt: POIR.04.01.04-00-0126/16
Tytuł: Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej
Akronim: API-FAG
Okres realizacji projektu: 01-03-2017- 30.09. 2019

Wartość projektu: 4 868 154,72 zł, w tym maksymalna wysokość dofinansowania przypadająca na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: 611 016,12 zł.

Streszczenie projektu:
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiego preparatu bakteriofagowego przeznaczonego do profilaktyki i leczenia zgnilca amerykańskiego (złośliwego) oraz zgnilca europejskiego występujących u larw pszczół miodnych. Cel zostanie osiągnięty poprzez izolację swoistych bakteriofagów ze środowiska oraz próbek biologicznych, ich charakterystykę oraz opracowanie preparatu finalnego (zawierającego bakteriofagi) do stosowania w profilaktyce, jak i terapii. Idea projektu wychodzi naprzeciw jednemu z najpoważniejszych problemów zdrowotnych pszczół, który prowadzi do osłabienia żywotności rodzin pszczelich oraz znacznych strat ekonomicznych w rolnictwie i sadownictwie. Realizowane badania związane są z utworzeniem unikalnej kolekcji fagów swoistych wobec Paenibacillus larvae oraz Melissococcus pluton - patogenów, które stanowią główny czynnik etiologiczny zgnilców. Materiał do izolacji bakteriofagów stanowią próbki biologiczne i środowiskowe (m.in. gleba, woda, wosk, pszczoły, miód, czerw) pozyskane z pasiek zainfekowanych patogenami zgnilca, jak i z dojrzałych pasiek, nie wykazujących zmian chorobowych. Opracowany produkt końcowy w formie preparatu do karmienia pszczół oraz oprysku pasiek będzie zawierał wybrane fagi lityczne o określonej stabilności w nośnikach o różnym składzie chemicznym, scharakteryzowane genetycznie, biologicznie oraz sklasyfikowane systematycznie na podstawie morfologii i ultrastruktury. Produkt końcowy zostanie przetestowany u rodzin zainfekowanych zgnilcem amerykańskim lub europejskim. Planuje się również zbadanie miodu pod kątem wykrywania pozostałości preparatu bakteriofagowego. Wdrożenie rezultatów odbędzie się poprzez udzielenie licencji przedsiębiorstwu, które zwiąże się z Wnioskodawcą zapisami umowy licencyjnej.

Członkowie konsorcjum:
  • Lider konsorcjum: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Pure Biologics sp. z o.o.
  • Bioscientia sp. z o.o.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.