Rzeczpospolita Polska

Erasmus+ Budowanie Potencjału w Szkolnictwie Wyższym

PAWER – Paving the way to interregional mobility and ensuring relevance, quality and equity of access

Nr projektu: 574099-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP
Koordynator: Uniwersytet w L’Aquila, Włochy


Przeliczanie ocen i punktów kredytowych zdobytych przez studentów na innych uczelniach

 

Komisja Europejska przywiązuje ogromną wagę do mobilności studentów, zarówno pomiędzy uczelniami w krajach UE, jak też z krajami znajdującymi się na innych kontynentach.  Celem zwiększenia liczby wyjeżdżających studentów oraz zapewnienia wysokiej jakości studiów odbytych poza uczelnią macierzystą, KE stworzyła możliwość uzyskania funduszy na realizację projektów wspomagających budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym. Uzyskanie wsparcia z KE na realizację takich projektów jest jednak bardzo trudne. W roku 2016 akceptację taką uzyskał projekt PAWER - Paving the way to interregional mobility and ensuring relevance, quality and equity of access, nr 574099-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP przygotowany przez  prof. Annę Tozzi  prorektora ds. współpracy z zagranicą z Uniwersytetu w  L’Aquila we Włoszech, we współpracy z uczelniami z 4 uczelniami z krajów UE reprezentującymi Bułgarię, Polskę (UPWr), Węgry i Wielką Brytanię oraz 8 krajami spoza UE: w Azerbejdżanie i Gruzji (Region 2 – Partnerstwo Wschodnie), Rosji (Region 4 – terytorium Rosji zgodnie z prawem międzynarodowym), Mongolii (Region 6 – Azja), a także Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie (Region 7 – Azja Centralna). Ogółem w trzyletnim projekcie (2016-2019) uczestniczy 36 instytucji, w tym ministerstwo szkolnictwa wyższego w każdym z wymienionych regionów oraz uczelnie wyższe. Budżet przyznany przez KE na realizację projektu wynosi prawie 1 mln Euro, z czego 42 150 Euro przypada dla UPWr.

Celem projektu jest opracowanie transparentnego systemu przeliczania ocen i punktów kredytowych dla 5 kierunków studiów, które stanowić będą wzór dla instytucji wysyłających studentów do uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus+ i innych programów wymiany, w tym w ramach wymiany studentów pomiędzy uczelniami znajdującymi się w różnych krajach poszczególnych regionów. Przygotowane narzędzia do przeliczania ocen i punktów kredytowych mają także służyć innym uczelniom, niebiorącym udziału w projekcie. Rezultaty projektu zostaną prawdopodobnie wykorzystane przez KE do opracowania międzynarodowego systemu przeliczania ocen i punktów kredytowych, podobnie jak stało się to w przypadku wprowadzenia systemu ECTS.

 

AgLab - Improving skills in laboratory practice for agri-food specialists in eastern Europe

Nr projektu: 586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2978/001-001)
Koordynator: Uniwersytet w Lubljanie, Słowenia

Podnoszenie kompetencji specjalistów w przemyśle rolno-spożywczym w krajach Europy Wschodniej

Celem projektu jest poprawa jakości produktów rolno-spożywczych w krajach stowarzyszonych z UE, takich jak Gruzja, Mołdawia i Ukraina, poprzez szkolenia specjalistów w tej dziedzinie. Projekt ma na celu podniesienie bezpieczeństwa żywności wprowadzając odpowiednią kontrolę laboratoryjną oraz dostosowanie prawa i standardów do wymogów Unii Europejskiej.
Projekt AgLab – Improving skills in laboratory practice for agri-food specialists in eastern Europe, został przygotowany przez uniwersytet w Ljubljanie, we współpracy z uczelniami z 4 instytucjami z krajów UE reprezentującymi Francję, Polskę (UPWr) i Włochy oraz 3 krajami spoza UE: Gruzji, Mołdawii i Ukrainie.
W ramach realizacji projektu zaplanowano między innymi opracowanie programów nauczania w uczelniach krajów Europy Wschodniej w zakresie praktyk laboratoryjnych w przemyśle rolno-spożywczym na Weterynarii, a także na studiach II stopnia na kierunkach: Rolnictwo, Zootechnika i Technologia Żywności. Ponadto, przygotowane zostaną kursy specjalistyczne w ramach studiów podyplomowych. W tym celu będzie prowadzona współpraca między uczelniami i laboratoriami, opracowana zostanie też ogólnodostępna platforma elektroniczna zawierająca materiały specjalistyczne oraz dydaktyczne dla specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości żywności pochodzenia zwierzęcego.
W realizację projektu ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaangażowana jest prof. dr hab. Alina Wieliczko, dr Katarzyna Kosek-Paszkowska oraz Dział Współpracy z Zagranicą.

 

TOPAS - From Theoretical-Oriented to Practical education in Agrarian Studies

Nr projektu: 585603-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP
Koordynator: HOCHSCHULE WEIHENSTEPHAN-TRIESDORF (HSWT), Niemcy

W roku 2017 Komisja Europejska przyznała dofinasowanie na realizację trzyletniego projektu TOPAS. Głównym celem projektu TOPAS jest wypełnienie luki jaka powstała pomiędzy byłym sowieckim systemem edukacji w szkolnictwie wyższym (w ramach nauk rolniczych) na Ukrainie, w Armenii i Uzbekistanie a praktycznym podejściem w rzeczywistym środowisku pracy, tak aby zapewnić lepsze dopasowanie pomiędzy potrzebami rynku pracy a oferowanymi przez uczelnie wyższe kwalifikacjami. Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:

  • Ocena i aktualizacja programów kursów i efektów kształcenia w ramach kierunku Zarządzanie w Agrobiznesie w oparciu o modele kompetencyjne i praktyki;
  • Intensywny program szkoleń dla nauczycieli skierowany szczególnie na nową generację naukowców i wykładowców;
  • Budowanie potencjału i formowanie kadry wspierającej w celu monitorowania i administrowania programu praktyk zgodnie z modelami UE;
  • Zwiększanie świadomości dotyczącej edukacji opartej na praktycznym podejściu jako sposobie na zwiększenie współpracy z przemysłem rolnym i wzrost zatrudnienia;
  • Wykorzystanie danych zebranych podczas praktyk do dalszych badań, a także uzyskania wytycznych polityki edukacyjnej i rolnej.

W realizację projektu ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego jest zaangażowany Dział Współpracy z Zagranicą, dr Julian Kalinowski (Wydział Przyrodniczo-Technologiczny) oraz dr Stanisław Minta (Wydział Przyrodniczo-Technologiczny).

Więcej informacji o projekcie TOPAS można znaleźć tutaj: https://erasmus-topas.eu/.

Podstawowym efektem projektu ma być wprowadzenie i ulepszanie programów praktyk studenckich, które będą przybliżały studentów do praktyki gospodarczej w agrobiznesie. Duży nacisk jest tu także położony na wspieranie partnerstwa między uniwersytetami a sektorem rolno-spożywczym i organizacjami branżowymi oraz zainteresowanymi instytucjami rządowymi. Wszystko to ma pozwolić na odbywanie zajęć praktycznych w rzeczywistym środowisku pracy, co umożliwi studentom podniesienie kompetencji i kwalifikacji oraz lepsze dopasowanie się do potrzeb rynku pracy.

Konsorcjum realizujące TOPAS tworzy 10 uczelni podzielonych na dwie grupy. Pierwsza to cztery uczelnie-partnerzy z Unii Europejskiej: Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences (Niemcy), Writtle University College (Wielka Brytania), University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of IASI (Rumunia) oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Druga grupa to 6 uczelni z byłych republik radzieckich, które dziś działają na terenie niepodległych państw: Armenii (Armenian National Agrarian University oraz Yerevan State University), Ukrainy (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine z Kijowa oraz Sumy National Agrarian University) i Uzbekistanu (Samarkand Agricultural Institute oraz Andijan Agricultural Institute).

 


Ogólne informacje o projektach Erasmus+ Budowanie Potencjału w Szkolnictwie Wyższym: http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/akcja-2/