Rzeczpospolita Polska

HYDROBOX2.0

ir_ncbir_ue


„Hydrobox2.0 – innowacyjna technologia wspomagająca oszczędzanie wody i wegetację roślin”
Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Projekt nr POIR.04.01.04-00-0061/16

Rok przyznania: 2017

Projekt: POIR.04.01.04-00-0061/16
Tytuł: Hydrobox2.0 – innowacyjna technologia wspomagająca oszczędzanie wody i wegetację roślin
Akronim: HYDROBOX2.0
Okres realizacji projektu: 01.10.2017- 30.09.2020

Wartość projektu: 2 657 500,73 zł, w tym maksymalna wysokość dofinansowania przypadająca na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: 2 374 487,76 zł.

Streszczenie projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie nowej generacji produktów Hydrobox. Będą one efektem przeprowadzenia multidyscyplinarnych badań przemysłowych i rozwojowych w obszarze kluczowych krajowych specjalizacji.

Nowa generacja produktów będzie obejmowała: wersję biodegradowalną, wersję zawierającą substancje nawozowe i nośniki biologicznych środków ochrony roślin.  Produkty dostosowane będą do aplikacji na terenach o szczególnie niekorzystnych warunkach siedliskowych, pozwolą na oszczędzanie wody używanej do nawodnień oraz wpłyną na poprawę bezpieczeństwa budowli ziemnych. Obecnie brak jest takiej lub podobnej technologii w skali światowej. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, w znaczący sposób zmieni rynek kondycjonerów doglebowych.

Hydrobox to innowacyjna, opatentowana w EU technologia retencjonowania wody w glebie, która pozwala oszczędzać wodę i zwiększać plony. Obecnie są one stosowane w inżynierii środowiska (wały przeciwpowodziowe, skarpy drogowe, składowiska odpadów), w zieleni miejskiej (przy nasadzeniach drzew, krzewów i bylin) oraz uprawie roślin jagodowych.

Hydroboxy zostały opracowane na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, który udzielił licencji firmie Geotabo sp. z o.o. Są to struktury przestrzenne przeznaczone do przechwytywania i magazynowania wody w glebie. Woda zretencjonowana wewnątrz geokompozytu jest dostępna dla roślin, pomaga im rozwijać się szybciej i zwiększa ich odporność na susze, deficyty wody. Technologia Hydrobox przełamuje barierę skutecznego stosowania superabsorbentów w glebie. Została doceniona na wystawach wynalazczych, m. in. nagrody: Best Invention Overseas, Złote Medale w Brukseli oraz na targach branżowych.

Członkowie konsorcjum:
Lider konsorcjum: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Partner: Geotabo sp z o.o.


Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy studentów, doktorantów i inne osoby chcące wziąć udział w projekcie do kontaktu:

dr hab. Krzysztof Lejcuś, prof. UPWr
e-mail:
tel. 71-3205549
pok. 311M