Rzeczpospolita Polska

Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka

fe_pois_poziom_pl_1_rgb


„Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0057/16

Rok przyznania: 2018

Projekt: POIS.02.04.00-00-0057/16
Tytuł: Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000
Akronim: CZŁOWIEK-NATURA
Okres realizacji projektu: 01.05.2018- 30.04. 2020

Wartość projektu: 440 646,80 zł, w tym maksymalna wysokość dofinansowania przypadająca na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: 374 549,78 zł.

Streszczenie projektu:
Zasadniczym celem realizacji projektu jest popularyzacja i kształtowanie postaw proekologicznych, w tym podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie konieczności ochrony obszarów najcenniejszych pod względem zachowania bioróżnorodności, prezentacja dziedzictwa i zróżnicowania przyrodniczego Polski na przykładzie województwa dolnośląskiego, a także edukacja ludności w zakresie walorów zamieszkiwanych przez nią obszarów chronionych. Cel ten zostanie spełniony poprzez realizację następujących działań w projekcie: utworzenie i aktualizacja strony internetowej, organizację konferencji na rozpoczęcie i zakończenie projektu, konkursu, warsztatów, gry terenowej. Działania są ze sobą komplementarne. Projekt skierowany jest do społeczności lokalnych na obszarach chronionych należących do sieci Natura 2000 w województwie dolnośląskim.


Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Na stronie internetowej projektu (link poniżej) został zamieszczony komiks pt. "Przygody Dudka Kapelutka z Doliny Baryczy" służący edukacji społeczności obszarów chronionych oraz promujący dobre praktyki ochrony przyrody, zachowania różnorodności i dziedzictwa przyrodniczego.

Link do strony internetowej projektu http://czlowiek-natura.upwr.edu.pl/


Konkurs "CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO - INTEGRACJA" dla dzieci w wieku szkolnym (IV-VI klasa szkoły podstawowej)

plik PDF Ogłoszenie o konkursie plik PDF, 867.12 KB
2018-05-23 08:18
plik PDF Regulamin konkursu plik PDF, 422.99 KB
2018-05-23 08:18
dokument Word 2007 Formularz zgłoszeniowy dokument Word 2007, 90.78 KB
2018-05-23 08:18