Rzeczpospolita Polska

POWER na UPWr – kompleksowy program rozwoju uczelni


loga_unijne_wiedza_edukacja_rozwoj_fundusz_spol


Projekt pn. „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni” realizowany w ramach Priorytetu nr III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z082/17-00 z dn. 26.06.2018 r.

Wartość projektu: 10 764 741,68 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 10 441 799,43 zł, wkład własny ze środków publicznych w wysokości 322 942,25 zł.

Podział kwoty dofinansowania:

 • 9 072 524,29 zł – Europejski Fundusz Społeczny

 • 1 369 275,14 zł – budżet państwa

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.08.2021 r.

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia i zarządzania na Uczelni w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2021 poprzez m. in:

 1. podniesienie kompetencji absolwentów studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych UPWR, odpowiadających na zapotrzebowania gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

 2. zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich

 3. wsparcie zmian organizacyjnych

 4. podniesienie kompetencji kadr UPWR

Grupy docelowe:

 1. Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych UPWr

 2. Studenci ostatnich 4 semestrów I i II stopnia studiów stacjonarnych UPWr

 3. Studenci studiów III stopnia UPWr

 4. Kadra administracyjna UPWr

 5. Kadra dydaktyczna UPWr
POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni
Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z082/17-00