Rzeczpospolita Polska

HoReCa DUO

fe_pois_poziom_pl_1_rgb

Opis projektu

Technologia i organizacja gastronomii (TOG) – to pierwsze w Polsce uniwersyteckie studia dualne, czyli realizowane przez dwa podmioty: uczelnię wyższą i przedsiębiorstwo. W toku studiów studenci będą zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania produkcją gastronomiczną oraz umiejętności menadżerskie i praktykę w zarządzaniu profesjonalnymi zakładami gastronomicznymi różnych typów, w szczególności przemysłowymi kuchniami hotelowymi i restauracyjnymi. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej na UPWr oraz umiejętności zdobywanych podczas pracy na różnych stanowiskach w branży HoReCa (hotelarstwo-gastronomia-catering). Staże będą organizowane w najlepszych, placówkach gastronomicznych i hotelach na terenie Dolnego Śląska i woj. ościennych, będących regionem turystycznym z licznymi przedsiębiorstwami z branży.

Cel projektu

Celem głównym jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym poprzez uruchomienie i realizację nowego kierunku studiów inżynierskich o profilu praktycznym, opartych o kształcenie przemienne równoległe w formie zajęć dydaktycznych na uczelni oraz zajęć u pracodawców.

Projektowany kierunek ma na celu nowe podejście do kształcenia ekspertów w dziedzinie usług gastronomicznych. Projekt obejmuje innowacyjny system studiowania, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy teoretycznej na poziomie akademickim i doświadczenia praktycznego w dziedzinie technologii i organizacji gastronomii. Ponadto, ważnym aspektem realizowanego projektu jest dostosowanie kształcenia studentów do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych. W proces ten zostaną zaangażowane przedsiębiorstwa sektora HoReCa, które od wielu lat są partnerami Uczelni w różnych działaniach na rzecz rozwoju regionu.

Planowane efekty

Zakłada się, że efektem studiów będzie przeprowadzenie i obrona pracy inżynierskich przez 27 uczestników. Realizacja projektu zwiększy jakość i efektywność kształcenia na

studiach inżynierskich poprzez kształcenie przemienne równolegle. Takie rozwiązanie stanowi wartość dodaną dla absolwentów projektowanego kierunku studiów oraz dla pracodawców i uczelni. Dzięki zdobytej podczas studiów wiedzy teoretycznej oraz umiejętnościom praktycznym i doświadczeniu zdobytemu u pracodawców oraz ze względu na posiadane kwalifikacje absolwenci kierunku zostaną zabsorbowani przez dynamicznie rozwijający się rynek pracy.


Etapy realizacji projektu

Zadanie 1 - Opracowanie, uruchomienie i realizacja nowego kierunku studiów

Etap I – Prace Rady Programowej

Etap II – Zatwierdzanie nowego programu przez Radę Wydziału oraz Senat UPWr

Etap III – Kampania informacyjno-promocyjna oraz rekrutacja

Etap IV – Realizacja pełnego cyklu kształcenia w ramach 7 semestralnego programu nauczania na studiach I stopnia (inż.) – UPWr

Etap V – Organizacja i realizacja staży u pracodawców

Etap VI – Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych szkoleń certyfikowanych dla studentów

Etap VII – Udział studentów w konferencjach naukowych związanych z kierunkiem kształcenia

Etap VIII – Obrona prac inżynierskich

Etap IX – Podsumowanie i zamknięcie projektu


Wartość projektu - 2 295 968,26 PLN


Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich) – 2 227 089,21 PLN