Rzeczpospolita Polska

Zasady finansowania
Zasady finansowania

W projekcie obowiązują stawki ryczałtowe na podróż i koszty pobytu.

Koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, koszty opłat wizowych lub związanych z legalizacją pobytu

Odległość w linii prostej między jednostką
wysyłającą, a jednostką przyjmującą (w km)*:
Wysokość stawki zryczałtowanej na osobę:
poniżej 500 1000,00 zł
500 - 999 2000,00 zł
1000 – 2 999 3000,00 zł
3000 – 6 000 4000,00 zł
powyżej 6 000 5000,00 zł

* Odległość została obliczona przy zastosowaniu Erasmus+ Distance Calculator https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Koszty pobytu (30 dni)*

W przypadku wyjazdu/przyjazdu do
krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD
znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER**
W przypadku pozostałych krajów
12 000,00 zł 8 000,00 zł

* Liczbę dni pobytu należy obliczyć w następujący sposób: liczba dni wydarzenia, w którym uczestnik bierze udział + maksymalnie 2 dni (1 dzień na dojazd do miejsca odbywania kształcenia i 1 dzień na powrót).
** https://mobilityexchange.mercer.com/Portals/0/Content/Rankings/rankings/col2017a986532/index.html