Rzeczpospolita Polska

ReDivers

logo_derivers


Projekt ReDiverse w ramach inicjatywy European Research Area on Sustainable Animal Production System


Tytuł: Bioróżnorodność wewnątrz i pomiędzy europejskimi rasami bydła czerwonego - ochrona przez wykorzystanie

Źródło finansowania:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Umowa: Nr SUSAN/I/ReDiverse/03/2018Konsorcjum:

 1. Kiel University CAU (Niemcy), 

 2. University of Hohenheim UH (Niemcy),

 3. Wageningen UR Livestock Research DLO (Holandia),

 4. Aarhus University AU (Dania), 

 5. Swedish University of Agricultural Sciences SLU (Szwecja), 

 6. Norwegian University of Life Sciences NMBU (Norwegia), 

 7. Wrocław University of Environmental and Life Sciences UPWr (Polska), 

 8. Lithuanian University of Health Sciences LUHS (Litwa), 

 9. CRV BV (Holandia), 

 10. VikingGenetics VG (Szwecja), 

 11. Animal Breeders Association of Latvia ABAL (Łotwa), 

 12. The Lithunian Red Cattle Improvement Association LRCIA (Litwa), 

 13. Rinderzucht Schleswig-Holstein eG RSH (Niemcy).

Okres realizacji: 1.09.2018 – 30.11.2020

Koszt: 1 288 650,00 zł,  w tym dofinansowanie NCBR: 1 288 650,00 zł


Cele projektu: 

Czerwone rasy bydła mlecznego w całej Europie stanowią unikalne źródło zmienności genetycznej i są utrzymywane w ponadnarodowych programach hodowlanych. Są one również dobrze dostosowane do lokalnych warunków zapewniając tym samym tożsamość regionalną produktów dla konsumentów. Celem projektu jest opracowanie wspólnych, zintegrowanych, nowatorskich koncepcji hodowli i zarządzania w celu osiągnięcia elastycznego i konkurencyjnego wykorzystania tych zasobów. Kolejnym celem jest ustalenie dobrych praktyk dla drobnych hodowców dla poprawy jakości produktów oraz dostarczenia usług dostosowanych do specyficznych warunków produkcji. Wyzwanie jakim jest ustalenie odpowiednich strategii hodowli i chowu dla różnych systemów produkcji oraz regionalnych rynków zbytu jest realizowane przez współpracę wielu podmiotów oraz uwzględnienie aspektów różnorodności ekonomicznej, strukturalnej i społecznej w krajach uczestniczących w projekcie w celu stworzenia rozwiązań dostosowanych do specyfiki każdego z nich. Takie całościowe podejście opiera się na zintegrowanych badaniach prowadzonych przez naukowców z dziedziny genetyki zwierząt, proteomiki, ekonomii i nauk społecznych. Najnowsze technologie, takie jak wieloprzepustowe narzędzia genomiki i proteomiki, zostaną wdrożone w celu zwiększenia postępu genetycznego oraz scharakteryzowania specyficznych właściwości ERDB. Innowacyjne badania ankietowe ocenią wpływ sektora na akceptację społeczną i potrzeby rolników. Projekt wygeneruje nową wiedzę i koncepcje, które będą terminowo przekazywane do najważniejszych użytkowników, takich jak: przemysł hodowlany i mleczarski, sektor spożywczy, spółdzielnie rolnicze i rolników indywidualnych. Konsekwentne monitorowanie skutków zastosowania nowych narzędzi i pojęć przebiegające na różnych poziomach jest kluczem do wygenerowania zrównoważonego i zbalansowanego zysku dla różnych użytkowników. Kompromis pomiędzy interesem ekonomicznym i środowiskowym zapewni zrównoważoną produkcję mleczarską, poprawi dobrostan zwierząt oraz pomoże w rozwoju krajobrazu wiejskiego.
Bioróżnorodność wewnątrz i pomiędzy europejskimi rasami bydła czerwonego – ochrona poprzez wykorzystanie.

Umowa nr SUSAN/I/ReDiverse/03/2018