Rzeczpospolita Polska

Inkubator Innowacyjności 2.0

logotypy_inno

Inkubator innowacyjności 2.0, jest programem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w ramach projektu ministerstwa pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4), ogłoszonym w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Celem wymienionego programu, jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz upowszechniania nauk.

W ramach wskazanego programu Konsorcjum UNIKOMERC w składzie: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Uninova Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu S.A. realizuje projekt, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji.

Wartość Projektu: 1 058 141,67 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków EFRR: 946 988,13 zł

Planowany termin zakończenia Projektu: 31.03.2020 r.

Zadania realizowane w projekcie UNIKOMERC:

Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”

Zadanie 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej

Zadanie 3. Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:

· monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,

·  analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,

· prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,

· analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem

Zadanie 4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł

Zadanie 5. Działalność Brokerów InnowacjiOgłoszenia


Konkurs na pracownika technicznego do projektu

Brokerzy Innowacji – zaproszenie do współpracy

Konkurs (2) na pracownika technicznego do projektu

Nabór na stanowisko Broker Innowacjilogotypy2