Rzeczpospolita Polska

Szkolenia


27.06.2019

W dniu 27.06.2019 r. w ramach projektu UNIKOMERC „Inkubator innowacyjności 2.0” przeprowadzone zostało pierwsze z cyklu trzech szkoleń pt. „Ogólna charakterystyka prawa własności intelektualnej, podstawowe zasady i rozwiązania prawne. Przedmiot prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego, podobieństwa i różnice”, na temat obowiązujących na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu procedur zgłaszania i rejestrowania osiągniętych wyników badań naukowych (w tym know-how), współdziałania twórców w zakresie ochrony tajemnic technologicznych w procesie komercjalizacji wyników, złożone z następujących modułów:

1.    Ogólna charakterystyka prawa własności intelektualnej, podstawowe zasady i rozwiązania prawne. Przedmiot prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego, podobieństwa i różnice. 

2.    Powszechnie obowiązujące oraz wewnętrzne regulacje (przepisy, procedury) w zakresie identyfikacji, zgłaszania rejestrowania wyników badań naukowych 

a.    charakterystyka i podział wyników (wynalazki, wzory użytkowe, know-how, utwory, itp.), 

b.    rola i zadania rzecznika patentowego w procesie identyfikowania, rejestrowania i ochrony osiągniętych wyników, 

c.     zadania i obowiązki twórców w zakresie rejestrowania i ochrony wyników badań naukowych oraz tajemnic technologicznych UPWr, 

d.    prezentacja przewodnika postępowania przy zgłaszaniu do ochrony i komercjalizacji wyników badań naukowych na UPWr. 

3.    Komercjalizacja i wdrażanie wyników badań naukowych  

a.    „komercjalizacja”, „wdrożenie”, „zastosowania”, „aplikacje” 

b.    zasady wdrożeń i komercjalizacji na UPWr, 

c.     regulowanie praw do własności intelektualnej w projektach aplikacyjnych i umowach o usługi badawcze zawieranych na UPWr. 

Szkolenia przeprowadził zespół:  dr inż. A. Kasperowicz, dr. M. Paluch, Dyr. L. Gaca, dr inż. P. Szyszkowski, mgr T. Bogusz, mec. K. Otręba.

26.06.2019

W dniu 26.06.2019 r. zostało przeprowadzone szkolenie dla pracowników związanych z komercjalizacją i wdrożeniami wyników badań i pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

 Szkolenie – konferencja (seminarium) nt. „Nowe trendy i formy współpracy nauki z przemysłem”

09.00-10.15

Analiza nowych trendów współpracy przemysłu i nauki na świecie i w Polsce

10.15-10.30

Przerwa

10.30-11.45

Współpraca z przemysłem w kontekście ustawy 2.0 oraz rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

11.45-12.00

Przerwa

12.00-13.15

Nowe narzędzia i instrumenty finansowe wspierania współpracy w zakresie innowacyjności i przepływu wiedzy pomiędzy przemysłem, nauką i JOB (Jednostki Otoczenia Biznesu)

13.15-14.00

Przerwa

14.00-14.45

Nowe propozycje Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości (MTiP) (na etapie konsultacji) dotyczące nowych form wspierania (finansowania) klastrów, parków technologicznych, stref aktywności gospodarczej. Miejsce i rola jednostek naukowych w systemie JOW

25.06.2019

W dniu 25.06.2019 r. zostało przeprowadzone szkolenie dla pracowników związanych z komercjalizacją i wdrożeniami wyników badań i pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na temat wspomagania procesu komercjalizacji wyników badań naukowych.

Szkolenie-warsztaty nt. „Platformy i narzędzia e-komercjalizacji”

09.00-10.15

Ogólny przegląd dostępnych na rynku platform wspomagania (lub prowadzenia) komercjalizacji

10.15-10.30

Przerwa

10.30-11.45

Prezentacja 1-2 najlepszych platform wybranych wg. wiedzy i uznania prowadzącego szkolenie, charakterystyka funkcji i sposobu działania

11.45-12.00

Przerwa

12.00-13.15

Praktyczna nauka obsługi i wdrożenie do pracy indywidualnej i zespołowej na wybranej platformie

13.15-14.00

Przerwa

14.00-14.45

Podsumowanie. Dyskusja na temat zalet i barier wybranej platformy. Propozycje ewentualnego doskonalenia i poprawy jej funkcjonalności