Rzeczpospolita Polska

Szkolenie

27-28.02.2020

W dniach 27-28.02.2020 r., w Lądku Zdroju zostały zorganizowane: konferencja i seminarium związane uruchomieniem w Lądku Zdroju inkubatora przedsiębiorczości, podczas których UPWr zaprezentowała ofertę technologiczną z zakresu Inteligentne Specjalizacje „Żywność Wysokiej Jakości” kierowaną do inkubowanych tam startupów oraz ofertę rozwiązań.

Patronat nad konferencją i seminarium objęli: Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka oraz Burmistrz Miasta i Gminy Lądek Zdrój Pan Roman Kaczmarczyk.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały założenia i cele Inkubatora Przedsiębiorczości w Lądku Zdroju przez Operatora Inkubatora Przedsiębiorczości Pana Tomasza Zalewskiego.

Wśród zaproszonych gości-prelegentów konferencji znaleźli się:

  • przedstawiciele Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: Pan Dominik Kmiecik, Pan Przemysław Kowalczewski oraz Pan Bartosz Kulczyński, którzy przedstawili ofertę technologiczną Centrum
  • przedstawiciel Kłodzkiej Wstęgi Sudetów – Lokalna Grupa Działania: prezes Zarządu Sylwia Mielczarek.

W ramach seminarium przybliżone zostało zagadnienie wiodących trendów technologicznych oraz nowych instrumentów i mechanizmów komercjalizacji i współpracy nauki z gospodarką, zaprezentowane przez firmę INVESTIN, zaś przez szefa kuchni Willa Marianna: Pana Jarosława Stacwę przedstawione zostały doświadczenia projektowe związane z rozwojem nowych form sprzedaży i dystrybucji spożywczych produktów lokalnych.

2020.02.27_img_20200227_110952
2020.02.27_img_20200227_122924
2020.02.28_img_20200228_101542
2020.02.28_img_20200228_123714

27.01.2020

W dniu 27.01.2020 r. zostało przeprowadzone szkolenie- dla doktorantów – cz. II w ramach przewidzianego w projekcie cyklu szkoleń dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni na temat obowiązujących na uczelni procedur zgłaszania i rejestrowania osiągniętych wyników badań naukowych (w tym know how), współdziałania twórców w zakresie ochrony tajemnic technologicznych oraz w procesie komercjalizowania wyników.

22.01.2020

W dniu 22.01.2020 r. zostało przeprowadzone szkolenie dla przedstawicieli kół naukowych w ramach przewidzianego w projekcie cyklu szkoleń dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni na temat obowiązujących na uczelni procedur zgłaszania i rejestrowania osiągniętych wyników badań naukowych (w tym know how), współdziałania twórców w zakresie ochrony tajemnic technologicznych oraz w procesie komercjalizowania wyników.

9.12.2019

W dniu 22.10.2019 r. zostało przeprowadzone szkolenie dla doktorantów – cz.I w ramach przewidzianego w projekcie cyklu szkoleń dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni na temat obowiązujących na uczelni procedur zgłaszania i rejestrowania osiągniętych wyników badań naukowych (w tym know how), współdziałania twórców w zakresie ochrony tajemnic technologicznych oraz w procesie komercjalizowania wyników.

21.11.2019

W dniu 21.11.2019 r. w ramach projektu UNIKOMERC „Inkubator innowacyjności 2.0” przeprowadzone zostało trzecie i ostatnie szkolenie z cyklu trzech szkoleń pt. „Ogólna charakterystyka prawa własności intelektualnej, podstawowe zasady i rozwiązania prawne. Przedmiot prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego, podobieństwa i różnice”, na temat obowiązujących na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu procedur zgłaszania i rejestrowania osiągniętych wyników badań naukowych (w tym know-how), współdziałania twórców w zakresie ochrony tajemnic technologicznych w procesie komercjalizacji wyników, złożone z następujących modułów:

1.    Ogólna charakterystyka prawa własności intelektualnej, podstawowe zasady i rozwiązania prawne. Przedmiot prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego, podobieństwa i różnice. 

2.    Powszechnie obowiązujące oraz wewnętrzne regulacje (przepisy, procedury) w zakresie identyfikacji, zgłaszania rejestrowania wyników badań naukowych 

a.    charakterystyka i podział wyników (wynalazki, wzory użytkowe, know-how, utwory, itp.), 

b.    rola i zadania rzecznika patentowego w procesie identyfikowania, rejestrowania i ochrony osiągniętych wyników, 

c.     zadania i obowiązki twórców w zakresie rejestrowania i ochrony wyników badań naukowych oraz tajemnic technologicznych UPWr, 

d.    prezentacja przewodnika postępowania przy zgłaszaniu do ochrony i komercjalizacji wyników badań naukowych na UPWr. 

3.    Komercjalizacja i wdrażanie wyników badań naukowych  

a.    „komercjalizacja”, „wdrożenie”, „zastosowania”, „aplikacje” 

b.    zasady wdrożeń i komercjalizacji na UPWr, 

c.     regulowanie praw do własności intelektualnej w projektach aplikacyjnych i umowach o usługi badawcze zawieranych na UPWr. 

Szkolenia przeprowadził zespół:  dr inż. A. Kasperowicz, dr. M. Paluch, Dyr. L. Gaca, dr inż. P. Szyszkowski, mgr T. Bogusz.

-----

Prezentacje:

- M.Paluch, A.Kasperowicz - Powszechnie obowiązujące oraz wewnętrzne regulacje (przepisy, procedury) w zakresie identyfikacji, zgłaszania rejestrowania wyników badań naukowych

- K.Otręba - Ogólna charakterystyka prawa własności intelektualnej. Podobieństwa i różnice poszczególnych „praw własności intelektualnej”

- P.Szyszkowski – Przewodnik postępowania przy zgłaszaniu do ochrony i komercjalizacji wyników badań naukowych na UPWr

- T.Bogusz - Prawa własności intelektualnej w projektach

24.10.2019

W dniu 24.10.2019 r. w ramach projektu UNIKOMERC „Inkubator innowacyjności 2.0” przeprowadzone zostało drugie z cyklu trzech szkoleń pt. „Ogólna charakterystyka prawa własności intelektualnej, podstawowe zasady i rozwiązania prawne. Przedmiot prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego, podobieństwa i różnice”, na temat obowiązujących na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu procedur zgłaszania i rejestrowania osiągniętych wyników badań naukowych (w tym know-how), współdziałania twórców w zakresie ochrony tajemnic technologicznych w procesie komercjalizacji wyników, złożone z następujących modułów:

1.    Ogólna charakterystyka prawa własności intelektualnej, podstawowe zasady i rozwiązania prawne. Przedmiot prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego, podobieństwa i różnice. 

2.    Powszechnie obowiązujące oraz wewnętrzne regulacje (przepisy, procedury) w zakresie identyfikacji, zgłaszania rejestrowania wyników badań naukowych 

a.    charakterystyka i podział wyników (wynalazki, wzory użytkowe, know-how, utwory, itp.), 

b.    rola i zadania rzecznika patentowego w procesie identyfikowania, rejestrowania i ochrony osiągniętych wyników, 

c.     zadania i obowiązki twórców w zakresie rejestrowania i ochrony wyników badań naukowych oraz tajemnic technologicznych UPWr, 

d.    prezentacja przewodnika postępowania przy zgłaszaniu do ochrony i komercjalizacji wyników badań naukowych na UPWr. 

3.    Komercjalizacja i wdrażanie wyników badań naukowych  

a.    „komercjalizacja”, „wdrożenie”, „zastosowania”, „aplikacje” 

b.    zasady wdrożeń i komercjalizacji na UPWr, 

c.     regulowanie praw do własności intelektualnej w projektach aplikacyjnych i umowach o usługi badawcze zawieranych na UPWr. 

Szkolenia przeprowadził zespół:  dr inż. A. Kasperowicz, dr. M. Paluch, Dyr. L. Gaca, dr inż. P. Szyszkowski, mgr T. Bogusz.

27.06.2019

W dniu 27.06.2019 r. w ramach projektu UNIKOMERC „Inkubator innowacyjności 2.0” przeprowadzone zostało pierwsze z cyklu trzech szkoleń pt. „Ogólna charakterystyka prawa własności intelektualnej, podstawowe zasady i rozwiązania prawne. Przedmiot prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego, podobieństwa i różnice”, na temat obowiązujących na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu procedur zgłaszania i rejestrowania osiągniętych wyników badań naukowych (w tym know-how), współdziałania twórców w zakresie ochrony tajemnic technologicznych w procesie komercjalizacji wyników, złożone z następujących modułów:

1.    Ogólna charakterystyka prawa własności intelektualnej, podstawowe zasady i rozwiązania prawne. Przedmiot prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego, podobieństwa i różnice. 

2.    Powszechnie obowiązujące oraz wewnętrzne regulacje (przepisy, procedury) w zakresie identyfikacji, zgłaszania rejestrowania wyników badań naukowych 

a.    charakterystyka i podział wyników (wynalazki, wzory użytkowe, know-how, utwory, itp.), 

b.    rola i zadania rzecznika patentowego w procesie identyfikowania, rejestrowania i ochrony osiągniętych wyników, 

c.     zadania i obowiązki twórców w zakresie rejestrowania i ochrony wyników badań naukowych oraz tajemnic technologicznych UPWr, 

d.    prezentacja przewodnika postępowania przy zgłaszaniu do ochrony i komercjalizacji wyników badań naukowych na UPWr. 

3.    Komercjalizacja i wdrażanie wyników badań naukowych  

a.    „komercjalizacja”, „wdrożenie”, „zastosowania”, „aplikacje” 

b.    zasady wdrożeń i komercjalizacji na UPWr, 

c.     regulowanie praw do własności intelektualnej w projektach aplikacyjnych i umowach o usługi badawcze zawieranych na UPWr. 

Szkolenia przeprowadził zespół:  dr inż. A. Kasperowicz, dr. M. Paluch, Dyr. L. Gaca, dr inż. P. Szyszkowski, mgr T. Bogusz, mec. K. Otręba.

26.06.2019

W dniu 26.06.2019 r. zostało przeprowadzone szkolenie dla pracowników związanych z komercjalizacją i wdrożeniami wyników badań i pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

 Szkolenie – konferencja (seminarium) nt. „Nowe trendy i formy współpracy nauki z przemysłem”

09.00-10.15

Analiza nowych trendów współpracy przemysłu i nauki na świecie i w Polsce

10.15-10.30

Przerwa

10.30-11.45

Współpraca z przemysłem w kontekście ustawy 2.0 oraz rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

11.45-12.00

Przerwa

12.00-13.15

Nowe narzędzia i instrumenty finansowe wspierania współpracy w zakresie innowacyjności i przepływu wiedzy pomiędzy przemysłem, nauką i JOB (Jednostki Otoczenia Biznesu)

13.15-14.00

Przerwa

14.00-14.45

Nowe propozycje Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości (MTiP) (na etapie konsultacji) dotyczące nowych form wspierania (finansowania) klastrów, parków technologicznych, stref aktywności gospodarczej. Miejsce i rola jednostek naukowych w systemie JOW

25.06.2019

W dniu 25.06.2019 r. zostało przeprowadzone szkolenie dla pracowników związanych z komercjalizacją i wdrożeniami wyników badań i pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na temat wspomagania procesu komercjalizacji wyników badań naukowych.

Szkolenie-warsztaty nt. „Platformy i narzędzia e-komercjalizacji”

09.00-10.15 Ogólny przegląd dostępnych na rynku platform wspomagania (lub prowadzenia) komercjalizacji
10.15-10.30 Przerwa
10.30-11.45 Prezentacja 1-2 najlepszych platform wybranych wg. wiedzy i uznania prowadzącego szkolenie, charakterystyka funkcji i sposobu działania
11.45-12.00 Przerwa
12.00-13.15 Praktyczna nauka obsługi i wdrożenie do pracy indywidualnej i zespołowej na wybranej platformie
13.15-14.00 Przerwa
14.00-14.45 Podsumowanie. Dyskusja na temat zalet i barier wybranej platformy. Propozycje ewentualnego doskonalenia i poprawy jej funkcjonalności

Platformy i narzędzia e-komercjalizacji