Rzeczpospolita Polska

Przyjazne e-uczelnie

fe_rp_ds_ue

Projekt pn. Platforma usług elektronicznych UPWr, UMW i AWF Wrocław - przyjazne e-uczelnie jest realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”

Działania nr 2.1 „E-usługi publiczne” Poddziałania nr 2.1.1 „E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Umowa nr RPDS.02.01.01-02-0039/17-00 z dnia 27.05.2019 r.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych.

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie łącznie 7 usług publicznych udostępnionych publicznie:

  • e-teczka studenta;
  • e-ABK;
  • e-transfer technologii;
  • e-rezerwacja pokoi;
  • e-wyszukiwarka pokoi nauki;
  • e-wyszukiwarka biblioteczna;
  • e-dzienniczek studenta.


Rozpoczęcie realizacji Projektu: 20.05.2019 r.

Zakończenie realizacji Projektu: 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 5 457 251,70 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (85%): 4 637 001,60 zł